СИД „Публична реч“

 

доц. д-р Надежда Сталянова

 

СИД-ът „Публична реч“ представя публични речеви ситуации, които предполагат определен тип езиков етикет и характерни стратегии. Разглеждат се разнообразни ситуации, които изискват специфични езикови средства – политическа реч, журналистическа реч, поведение на устен преводач (в съд, на официални прояви), дипломатическа реч, маркетингови стратегии на убеждаване и др. Основната цел на курса е изграждане на сетивност за разнообразието на похвати в конкретни публични комуникативни ситуации.

 

ПРОГРАМА

 1. Принципи на ефективната вербална комуникация.
 2. Знаци и езикови знаци. Езикови универсалии.
 3. Етикет и езиков етикет.
 4. Езикът на маркетинга. Персвазия и / или манипулация.
 5. Адвокатската реч в съдебна зала – стратегии и подходи.
 6. Писмен превод и устен превод - цели, средства и различия. Етикет и поведение на преводач на официални събития, на правителствено и парламентарно равнище.
 7. Преводачът като медиатор пред Темида. Функционална характеристика на езика на съдебния превод.
 8. Езикът на журналистиката като медиатор в съвременното общество. Между абсолютната обективност и крайната субективност.
 9. Езикови стратегии в публичната реч.
 10. Политическа реч. Особености на българската политическа реч.
 11. Езикът на PR стратегиите. Професионална сфера, шоубизнес, лична реклама.
 12. Език мой – враг мой. Езикова и социокултурна компетентност.
 13. Общуването и речта в образователните институции
 14. Езикът на интернет. Мрежата в ролята на глобален медиатор.
 15. Новият lingua franca – глобалният език на интернет, брюкселският новговор или...?

 

Основна библиография:

Игнатов, Владимир: Цели на рекламната комуникация. Езиков свят, 2010, http://eprints.nbu.bg/2387/

Доганов, Димитър – Палфи,Ференц: Рекламата каквато е. София 1995, с. 66-67.

Кафтанджиев, Х. Хармония в рекламната комуникация. София 2013, с. 29.

Илиева, Людмила.Преводачът и Темида. Функционална характеристика на съдебния превод, Сиела 2013

Стайнър, Джордж. След Вавилон. Асоекти на езика и превода, изд. Изток-Запад, София 201

Бондиков, Венцеслав: Манипулация и публична комуникация: митове и реалности. София 2011

Бакърджиева, Милка Йорданова Манипулация в управлението и технологиите за масова комуникация. Списание Диалог, 1, 2012, http://www.uni-svishtov.bg/dialog_old/2012/1.12.3.pdf

Йорданова, Любима: Как се подготвя манипулативен текст. 11.2.2006, http://big.bg/modules/news/article.php?storyid=23190   25.1.2015

Миланов, Вл. Сталянова Н, „езикови портрети на български политици“ част 1 и част 2.

 

Изготвил програмата:

доц. д-р Надежда Сталянова

Катедра по български език