Ранносредновековната мобилност и християнското поклонничество като културен феномен

 

Водещ: д-р Румен Живков Бояджиев, доцент към Центъра за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев” към СУ “Св. Климент Охридски”.

●   ●   ●

Научно поле: ранносредновековна църковна история и география, късноантична християнска просопография, ранно западноевропейско монашество, християнска символика, ранносредновековна византийска и балканска история.

Месторабота: ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“ към СУ „Св. Климент Охридски”;

сл. тел.: 02/9554547; GSM 0898 711 712; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

●   ●   ●

Анотация:

            Провеждането на един подобен СИД би било от полза преди всичко за студентите от специалност „Балканистика”. Разглежданата проблематика, която не се покрива със залегналия в учебната програма материал, би била от полза за обогатяване на общата култура на студентите. Курсът е с историко-културологична насоченост. Той подпомага „осветляването” на някои „бели полета” в общата подготовка на студентите, като хвърля мост между знанията, натрупани от дисциплини, отнасяща се до античната литература, църковната история, късната римска история, историята на Византия, историята на Балканите и пр. Натрупването на подобна научна информация, съпроводено и със запознаването с най-новите чуждестранни изследвания в областта на късната античност и ранното европейско средновековие, би спомогнало за изграждане на една по-висока научна конкурентноспособност на студентите - балканисти, както и би допълнило с историко-църковна проблематика иначе сериозната лингвистична подготовка на кадрите на ФСлФ. Интерес към курса проявяват и се запиават и студенти от специалността „българска филология”.

            Занятията са групирани в 14-15 лекции (ок. 30 часа).

●   ●   ●

СИД - ПРИМЕРНИ ТЕМИ

1

Магнетизмът на късната античност или прохождането на ранния християнски свят. Средиземноморският контекст на ранното християнство. Предисторията на поклонничеството. Църковната литература.

2.

Средиземноморските морски и крайбрежни пътища през късната античност и ранното средновековие. Пътуването и християнството (карти, итинерарии, „атласи“). Метрополиите на Изтока: Александрия, Антиохия и др. Процъфтяващото християнство в западната част на Северна Африка: Картаген, Хипо Региус и пр.

3.

Увод в ранното християнско монашество и манастирска култура (V – VI в.) Форми на ранна аскеза. Евсевий от Цезарея (+ ок. 339) за двете форми на християнско битие. Монашеството в Египет (IV-V в.; Нитрия, Келия и Скетис). Нилските обители на Пахомий. Масовото християнско поклонничество в Египет през IV – V в.

4.

Монашеската традиция на п-ов Синай (IV-VI в.). Обителта „Св. Екатерина Синайска”. Поклонничеството на Синайския полуостров. Първата жена поклонник - Егерия от латинския Запад и пътуванията ù из християнския Изток (381/4 г.).

5.

Газа – крътопът на цивилизациите. Краят на езическа Газа. Епископ Порфирий (от 395 г.) и константинополската помощ за покръстването – христоматиен пример за „пълзяща” християнизация.

6.

Палестинска монашеска култура. Поклоннически практики в Палестина: „латински” манастири по Светите места. Йерусалим и Витлеем. Паула Старата, Евстохия, Мелания и др. Ред и организация във витеемските „латински” обители (реално и привидно равенство на двата пола). Св. Сава (439-532 г.) и неговият „Типик”. Основаване през 483 г. на Великата лавра и на други ценобии на Сава. Книжовна дейност.

7.

Забележителната сирийска монашеска традиция (IV-VI в.). Антиохия – средището. Св. Ефрем (306-372) и стълпниците (Симеон Стилит, 389-450). Общежитийният живот в Сирия и животът на индивида.

8.

Времето на Античността в Кападокия. Представите за Кападокия и кападокийците. Кападокийската църковна история от IV, V, VI в. Кападокийските отци. Св. Василий Велики (329/30-378/9 г.)и източната църковна традиция. Григорий Назиански и Григорий от Ниса. Дългите традиции на поклонничеството в Кападокия. Подземни градове и скални манастири.

9.

Император Юстиниан Велики и наследеният константинов свят. Неповторимата „Св. София“. Константинополски манастири: Даламату, Хора и Студийският манастир. Епископ Йоан Златоуст (340/350-407 г.). Поклонничеството в Константинопол: по стъпките на св. Андрей. Фаворизиране на местните светци; светинята Влахерна.

10.

Патриаршиите на Изток и папският престол на Запад. Съборите. Феноменът “Peregrinatio ad loca Sancta” /Пътуване до Светите места/ през вековете.

11.

Ранна латинска манастирска култура. Абсорбиране на източния ценобитизъм в Рим и римската провинция. Поклоннически Рим: по стъпките на св. Петър.

12.

Островното монашество на леринските острови и рецепцията на източните монашески идеали в християнска Галия през V в. От „пясъчна” към „островна” пустиня. Монашеското правило от Леринум или леринската „Regula mixta” от монашески предписания.

13.

Ранно ирландско монашество. Св. Патрик, Колумба Млади /Колумбан/ - най-изтъкнатият ирландски „перигрин” сред франките. Островното мисионерство и ирландската ученост (неподражаемите ирландски богослужебни книги).

14

Св. Бенедикт от Нурсия и апенинската бенедиктинска традиция. Испанското монашество и поклонничеството (Изидор от Севиля). Поклонничеството през зрялото средновековие: „новото монашество” - францисканци, дониниканци. Пътищата към „Сантяго де Компостела”.

●   ●   ●

Литература:

 

Литература за курса на кирилица и латиница:

Браун, Питър. Светът на късната античност /150 - 750 г. сл. Хр./ София, 1999 /Brown, Peter. The World of Late Antiquity AD 150 - 750. London, 1971, 1997/; Карпантие, Жан; Франсоа Льобрен (Ред.). История на Средиземноморието. София, 2001 (HistoiredelaMéditerranée. Paris, 1998); Кабан, Пиер (Ред.). История на Адриатика. София, 2012; Cameron, A. The Mediterranean World in Late Antiquity /AD 395 – 600/. London, 1993; Божилов, Иван. Византийският свят. София, 2008; Гримал, Пиер. Римската цивилизация. София, 1998 /Grimal, Pierre. La Civilisation romaine. Paris, 1960/ Момзен, Теодор. Римска история. София, 1999; Попов, Д. Древен Рим /История и култура/. София, 2002; Томов, Тома. Византия позната и непозната. София, 2014; Иванов, Сергей. В търсене на Константинопол. София, 2014; Симеонова, Лиляна. Пътуване към Константинопол. Търговия и комуникации в Средиземноморския свят (края на IX – 70-те г. на XI в.). София, 2006 (общо за търговията, градоустройството и пр.); Степанов, Цветелин. От homo romanus към homo christianus в днешните североизточни български предели (IV–VI в.). – В: Homo Byzantinus? /Съст.: Миланова, А.; В. Вачкова, Цв. Степанов/. София, 2009, с. 24-34; Маклейн, Ш. Камино: пътуване на духа. София, 2005; Стефанов, Р. Камино де Сантяго. София, 2012; Бояджиев, Румен. Ранно западноевропейско монашество. Бенедиктинците и Изтокът до средата на XI в. София, 1996; Бояджиев, Р. Късноантичното християнско женско монашество в Рим и духовните му покровители на Апенините и в Източното средиземноморие (между II и III Вселенски събор: 381 г. до 431 г.) Prosopographia Feminarum Christianarum (Saec. IVVI)”, Vol. I. София, 2011 г., (за курса е полезна първата, историческа част от книгата, както и индексите с владетели, църковни събори и градове); Бояджиев, Р. Островното монашество на Лерин и рецепцията на източните монашески идеали в християнска Галия през V в. – В: Годишник на ЦСВП, Т. 90 (9), 2000. София, 2002, с. 453 - 480.

●   ●   ●

Cameron, A. The Mediterranean World in Late Antiquity /AD 395 – 600/. London, 1993; Gibbon, Edward. Тhe Decline and Fall of the Roman Empire (28 selected Chapters), /Wordsworth Classics of World Literature/. Hertfordshire, 1998 (съкратено и адаптирано издание на многотомния оригинал от 1883 г.); Collins, Roger. Early Medieval Europe 300 – 1000. London, 1991; Demandt, A. Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284 – 565 n. Chr. /Handbuch der Altertumswissenschaft, Abt. III, Teil 6/. München 1989; 22007; Knoppers, G.; A. Hirsch (Eds.). Egypt, Israel, and the ancient Mediterranean World /Studies in honor of Donald B. Redford/. Leiden / Boston, 2004; Adams, Colin; Ray Laurence (Eds.). Travel and Geography in the Roman Empire. London / N.Y., 2001; Laurence, R. The Roads of Roman Italy: Mobility and Cultural Change. London, 1999; Macrides, Ruth (Ed.) Travel in the Byzantine World (Papers from the Thirty-Fourth Spring Symposium of Byzantine Studies, Birmingham, April 2000) [Publications of the Society for the Promotion of Byzantine Studies, 10]. Aldershot, 2002; MacKean, W. H. Christian Monasticism in Egypt to the Close of the Fourth Century. London, 1920; Resch, P. La doctrine ascétique des premiers maîtres égyptiens du IVe siècle. Paris, 1931; Esler, Philip (Ed.). The Early Christian World, Vol. I. London / N.Y., 2000, с. 348-353; Davis, S. The Early Coptic Papacy. The Egyptian Church and its Leadership in Late Antiquity. The Popes of Egypt, I. Cairo (American University Press), 2004 (представена е историята на патриарсите на Александрия; приложена е и обемиста библиография, основно англоезична, с. 155-180); Lembke, K.; C. Fluck, G. Vittmann. Ägyptens späte Blüte. Die Römer am Nil. Mainz, 2004, с. 99-120; За Нитрия, Скетис и Келия по-подробно - Die Geschichte des Christentums. Altertum, 2. Das Entstehen der einen Christenheit (250-430). Freiburg / Basel / Wien, 2005; Hanslik, R.Klosterregeln im Monchstum des Ostens und Westens von Pachoraius zu Benedikt von Nursia - In: Anzeiger der philologisch-historischen Klasse der Osterreichischen Akaderaie der Wissenschaften, 108 Jahrgang, So. 7. Wien, 1971, с. 196-200; За "Правилата" на Василий Велики - по-конкретно в: Die großen Ordensregeln (Hrsg. H. v. Balthasar). Einsiedeln, 1961, с. 37-130; За египетското монашество в подробности - Chitty, D J. The Desert a City. An Introduction to the Study of Egyptian and Palestinian Monasticism under the Christian Empire. Oxford, 1966. По-конкретно за Пахомий - Monuments pour servir à l’histoire de l’Egypte chrétienne au IVe siècle; Histoire de S. Pakhôme et de ses communautés – In: Etude historique sur S. Pakhôme et le cénobitisme primitif dans la Haute- Thébaïde. Le Caire, 1887; Grützmacher, G. Pachomius und das alteste Klosterleben, 1896; Ladeuze, P. Étudesursaint Pachôme et le cénobitismepachômien aux IVe et Ve siècles. Paris, 1898; Sancti Pachomii vitae graecae (Ed. F. Halkin). Bruxelles, 1932; Lefort, Th. Vies coptes de Saint Pachôme et de ses premiers successeurs. Louvain, 1943; Knowles, David. From Pachomius to Ignatius. A Study in the Constitutional History of the Religious Orders. Oxford, 1966; Hardy, E. R. Christian Egypt. Church and People. N.Y., 1952; Chadwick, H. (Ed.). Alexandrian Christianity. Philadelphia /PA/, 1954; Wallace-Hadrill, D. S. Christian Antioch. A Study of Early Christian Thought in the East. Cambridge, 1982 (за александрийското християнство); Pearson, B. A.; Goehring, J. E. (Eds.) The Roots of Egyptian Christianity. Studies in Antiquity and Christianity. Philadelphia /PA/, 1986; Griggs, C. W. Early Egyptian Christianity. From its Origins to 451. Leiden, 1990; Bagnall, R. S. Egypt in Late Antiquity. Princeton /NJ/, 1993; Lembke, K.; C. Fluck, G. Vittmann. Ägyptens späte Blüte. Die Römer am Nil. Mainz, 2004; Maraval, Pierre. Alexandrien und Ägypten. – In: Die Geschichte des Christentums. Altertum, 2. Das Entstehen der einen Christenheit (250-430). Freiburg / Basel / Wien, 2005, с. 1007 и сл.; Egérie, Journal de voyage (Ed. P. Marval). Paris, 1982; Wilkinson, J. Egeria’s Travels. Jerusalem - Warminster, 1981; Forsyth, G. H.; K. Weitzmann. The Monastery of St. Catherine at Mt. Sinai. The Church and Fortress of Justinian Plates. Ann Arbor (MI), 1973; Weitzmann, K. The Monastery of St. Catherine at Mt. Sinai. The Icons. 1. From the 6th to the 10th C. Princeton (NJ), 1976; Weitzmann, K. Studies in the Arts at Sinai. Princeton (NJ), 1982; Galey, J. Sinai and the Monastery of St. Catherine. London, 1979; Joseph P. Sabas, Leader of Palestinian Monasticism. A Comparative Study in Eastern Monasticism, Fourth to Seventh Centuries (DOS XXXII). Washington /DC/, 1995, с. 37 и сл.; Chitty, Derwas J. The Desert a City. An Introduction to the Study of Egyptian and Palestinian Monasticism under the Christian Empire. Oxford, 1966; Harmless, W. Desert Christians. An Introduction to the Literature of Early Monasticism. Oxford, 2004; Downey, G. A History of Antioch in Syria. Princeton /NJ/, 1961; Liebeschuetz, J. H. Antioch: City and Imperial Administration in the Later Roman Empire.Oxford, 1972; Wallace-Hadrill, D. S. Christian Antioch. A Study of Early Christian Thought in the East. Cambridge, 1982; Drijvers, H. J. W. East of Antiochia. Studies in Early Syriac Christianity. London, 1984; Mayer, W. Antioch and the West in Late Antiquity. – In: Byzslav. LXI (2003), p. 5-32; Histoire des moines de Syrie (Ed. P. Canivet, A. Leroy-Molinghen), 2 Vols. Paris, 1977-79 (превод на английски: R. M. Price. A History of the Monks of Syria. Kalamazoo /MI/, 1985); Brock, S. Studies in Syriac Christianity (History, Literature, Theology) /Variorum Collected Studies Series: CS, 357/. Aldershot, 1992; Drijvers, H. History and Religion in Late Antique Syria /Var. Coll. St. Ser.: CS, 464/. Aldershot, 1994; Métivier, S. La Cappadoce (IVe – VIe siècle). Une histoire provinciale de l’Empire romain d’Orient. Paris, 2005; Rodley, L. Cave Monasteries of Byzantine Cappadocia. Cambridge, 1985; Thierry, N. Haut moyen-âge en Cappadoce: Les églises de la région de Ĉavuşin. Paris, 1983; Fox, M. M. The Life and Times of Basil the Great as Revealed in His Works. Washington (D.C.), 1939; Ruether, R. Gregory of Nazianzus: Rhetor and Philosopher. Oxford, 1969; Daniélou, J. L’être et le temps chez Grégoire de Nysse. Leiden, 1970; Krautheimer, R.Early Christian and Byzantine Аrchitecture. Harmondsworth, 1965; Schreiner, Peter. Byzanz 565-1453 [Oldenbourg Grundriss der Geschichte, 22]. München, 2011; Shepard, Jonathan. Emergent Elites and Byzantium in the Balkans and East-Central Europe [VarCollStSer. 953]; Underwood, P.A. The Kariye Djami, 4 Vols. N.Y., 1966 (Princeton, 1975); Ousterhout, R.G. The Architecture of Kariye Camii in Istanbul. Washington /D.C./, 1987; Baur, P. C. Der heilige Johannes Chrysostomus und seine Zeit (2 Bde.). München, 1929-30 /прев. на англ.: Gonzaga, M. John Chrysostom and His Time. London, 1959-60/; Kelly, J. N.D. Golden Mouth. The Story of John Chrysostom – Ascetic, Preacher, Bishop. London, 1995; Avraméa, A. Le Péloponnèse du IVe au VIIIe siècle. Changements et persistances. Paris, 1997; Ferrari, Gr. Early Roman Monasteries (V-X c). Rome, 1957; Penco, G. Storia del monachesimo in Italia dalle origini alia fine del Medioevo. Milano, 1988; James, Е. Ireland and Western Gaul in the Merovingian Period. - In: Ireland in Early Medieval Europe (Ed. D. Whitelock, R. McKitterick, D. Dumville). Cambridge, 1982, с. 362-386; Hummel, G. Geschichte und Wesen der iroscho-ttischen Monchskirche. - В: Годишник на ЦСВП "Проф. Ив. Дуйчев", Т. 84-85 (4); Mac Neill, Е. St. Patrick, Apostle of Ireland. London, 1934; Hanson, R. Saint Patrick. His Origins and Career. Oxford, 1968, p. 72 - 209 (Библ. c. 232 - 233). Hanson, R. The Life and Writings of Historical Saint Patrick. N.Y., 1983; Bieler, L. St. Patrick and the Coming of Christianity (1). - In: A History of Irish Catholicism, Vol. I, (1). Dublin, 1967; Ryan, J. Irish Monasticism. Origins and Early Development. Dublin, 1931 (N.Y., 1972); Delius, W. Geschichte der irischen Kirche von ihren Anfangen bis zum 12. Jahrhundert. München, 1954; Bieler, L. Irland, Wegbereiter des Mittelalters. Olten, 1961; Bieler, L. Ireland and the Culture of Early Medieval Europe. London, 1987; Hughes, K. The Church in Early Irish Society. London, 1966; Hughes, K.Church and Society in Ireland A.D. 400 - 1200. London, 1987; Kennedy, J. The Sources for the Early History of Ireland, I. N.Y., 1929; Francoise, H. Irish Art in the Early Christian Period (to 800 A.D.). N.Y., 1965; Francoise, H. Irish Art during the Viking Invasions (800 - 1020 A.D.). N.Y., 1967; Francoise, H. Irish Art in the Romanesque Period (1020 - 1170). London, 1970; Mc Nally, R. Die keltische Kirche in Irland. - In: Kirchengeschichte als Missionsgeschichte (Hrsg. K. Schaferdiek), Bd. II: Die Kirche des frühen Mittelalters. München, 1978, S. 91 - 115 (Библ. за келтската църква с. 523); Irland und Europa. Die Kirche im Fruhmittelalter (hrsg. von P. Ni Chathain u. M. Richter). Stuttgart, 1984; Irland und die Christenheit. Bibelstudien und Mission (hrsg. von P. Ni Chatham u. M. Richter). Stuttgart, 1987; Aland, K. Geschichte der Christenheit, Bd. 1. Gütersloh, 1980, S. 231 - 235; Farnham, 2011.