Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение : редовна и задочна

 

Молба за допускане до защита на магистърска теза

Клетвена декларация

 

 Правила за изработване, ръководство и защита на магистърска теза

 

rakopis

Програмата е насочена към студенти с интереси в областта на старобългарската литература и култура, средновековното културно наследство, старобългарския език, работата с ръкописи и архивни фондове. Обучението има интердисциплинарен характер, като старобългарското книжовно наследство е използвано като подстъп към разбирането на културните и обществени процеси през Средновековието на Балканите и в славянския свят като цяло. Специален акцент се поставя върху взаимовръзките между средновековната българска и византийската култура.

Програмата дава на магистрантите знания и умения за работа със средновековните извори, като традиционните медиевистични подходи се съчетават с модерните технологии за обработка на информация. Предвидени са курсове по специализирани научни дисциплини като “Славянска палеграфия и кодикология”, “Славянска и гръцка текстология”, “Старобългарска лексикология и лексикография”, но също и такива, които въвеждат студентите в практиките на електронна обработка и експонация на средновековните писмени паметници.

Квалификацията, получена в магистърската програма “Старобългаристика”, може да бъде приложена както в бъдещи научни занимания и научно-изследователски проекти, така и в професии, свързани с разбирането и представянето на средновековното книжовно наследство и неговите употреби в съвремието ни, като например културна журналистика, организиране на културни събития и фестивали, библиотечно и музейно дело.

Обучението завършва със защита на дипломна работа.  

 

Преподаватели

 

Възпитаници на програмата "Старобългаристика"

 

 

Условия за прием

 

1. Завършена бакалавърска или магистърска степен в областта на социалните или хуманитарните науки.

 

2. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се явяват на приемен изпит (събеседване). Класирането става въз основа на бал, образуван от сумата от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование.

 

Приемът за платено обучение е по документи, без изпит.

 

Учебен план

Дисциплина

Лекции

Упражнения

Практически

Семестър

Кредити

Задължителни дисциплини

Старобългарски език (І част)

30

15

 

І (зимен)

3
Увод в българската средновековна литература

30

15

 

І (зимен)

3
Въведение в славянската палеография и кодикология

30

15

 

І (зимен)

3

Лингвистика на текста (І част)

30

15

 

I (зимен)

3

Рецепция на византийската литература в старобългарската книжнина

30

   

І (зимен)

3

Животът на думите. Старобългарска лексикология и лексикография

30

   

I (зимен)

3

Дипломантски семинар

30

15  

I (зимен)

3

Старобългарски език (ІІ част)

30

15  

II (летен)

3

Лингвистика на текста (ІІ част)

30

15

 

IІ (летен)

3

Теория и история на книжовните езици

30

15

 

IІ (летен)

3

Жанрове в славянската и византийската литература

30

   

IІ (летен)

2

Избираеми дисциплини (студентите трябва да изберат за двата семестъра общо 10 курса)

Византийски гръцки език

30

 

 

I (зимен)

2

Език и мит

30

   

I (зимен)

2

Основи на прабългаристиката

30

   

I (зимен)

2

Глаголическо културно наследство на Балканите - минало и настояще

30

   

I (зимен)

2

Електронна обработка на средновековни текстове

30

   

I (зимен)

2

Текст и образ

30

   

I (зимен)

2

Византийско изкуство

30

   

I (зимен)

2

Старобългарските книжовни средища и създаваната там литература

30

   

I (зимен)

2

Старобългарска агиография

30

   

I (зимен)

2

Светци и святост в средновековна България и във Византия

30

   

I (зимен)

2

Културни реалии и език

     

II (летен)

2

Проблеми и грешки при превода от старобългарски на новобългарски

30

   

II (летен)

2

Текстология и критика на текста

30

   

II (летен)

2

Средновековната менталност: човекът и светът в езика, текста и образа

30

   

II (летен)

2

Текст и ритуал

30

   

II (летен)

2

Езикова картина на християнските символи в старобългарската книжнина

30

   

II (летен)

2

Теория на основите. Основи на етимологията

30

   

II (летен)

2

Новата и старата българска книжовна норма

30

 

 

II (летен)

2

Средновековна българска дипломатика

30

   

II (летен)

2

Астрономически, астрологически и натурфилософски съчинения в средновековна България

30

   

II (летен)

2

Славянска химнография

30

   

II (летен)

2

Библия и екзегеза

30

   

II (летен)

2

Обучение in situ

30

   

II (летен)

2

Писане и управление на проект

30

   

II (летен)

2

 

 

Конспект за приемен изпит

 

Приемният изпит се провежда като събеседване с въпроси, изясняващи мотивацията и досегашния научен опит на кандидата, както и знанията му в областта на старобългарската литература, старобългарския език, историческото развитие на българския език и др.

 

 

Ръководител на програмата

 

Доц. д-р Диана Атанасова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.