Форма на обучение: редовна и задочна

Продължителност на обучението : 3 семестъра

Професионална квалификация: Магистър по българска филология – трансгранична българистика

 

Учебен план (неспециалисти, РО)учебен план (неспециалисти, ЗО)

 

Условия за прием

  1. Завършена бакалавърска или магистърска степен в областта на хуманитарните науки.
  2. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се явяват на приемен изпит (събеседване). Класирането става въз основа на бал, образуван от сумата от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование.

Приемът за платено обучение е по документи, без изпит.

 

Магистърската програма „Трансгранична българистика” възниква, за да отговори на актуалната политическа и социокултурна ситуация в България, отразяваща промяната на българската позиция в Европа и света. След отварянето на границите на нашата страна и приемането й за равноправен член на ЕС българският език, литература и култура придобиха нов статут в България и извън пределите й – както за чужди граждани, така и за лица от българската диаспора; както за новите български мигрантски общности, така и за граждани на Република България с различен от българския етнически произход.

 

Магистърската програма подготвя висококвалифицирани филолози българисти с интерес към преподаването на българистичните дисциплини в чуждоезиково обкръжение и към научното изследване на българския език като чужд или втори. Завършилите тази програма получават знания и умения, които им позволяват да се реализират като лектори по български език, литература и култура в чуждестранни университети; да преподават в училища и университети извън България, които обучават представители на българската диаспора; в български училища, където се обучават носители на друг майчин език; като специалисти по въпросите на чуждестранната българистика – в държавната администрация у нас, в посолства, консулства, културни интитути и други културно-просветни институции на РБългария извън страната ни и т.н.

 

Конспект за приемен изпит (събеседване)

Изпитът протича под формата събеседване на членовете на приемната комисия с кандидатите.

Комисията очаква кандидатите да мотивират желанието си за следване в магистърската програма; да докажат уменията си да се изразяват на книжовен български език и предпочитанията си за професионална реализизация в сферата на преподавателската дейност. Потенциални теми за събеседване са:българските малцинства и общности в чужбина; разликите между преподаване на български език, литература и култура в родна и в чуждоезикова среда; ролята на преподавателя като неформален посланик на нашата страна в чужбина; емигрантски и мигрантски процеси в миналото и настоящето.

При равни изпитни резултати ще бъдат предпочитани кандидатите, владещи чужди езици.

 

 

Ръководител на програмата: 

проф. д-р Петя Осенова -

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Програмен съвет: проф. дфн Юлияна Стоянова, проф. дпн Адриана Дамянова и проф. дфн Димитър Веселинов

 

 

Магистърска програма "Трансгранична българистика" за филолози