Магистърска програма "Литературознание" - неспециалисти

 

Срок на обучение: 3 семестъра

 

Учебен план

 

topic-liberalМагистърската програма “Литературознание” отговаря на нарастващата социална и академична потребност от изграждането на специалисти, способни да мислят литературата в широк културен контекст. Отделните курсове са фокусирани върху връзките между литература и идеологии, литература и идентичност, литература и други изкуства, литература и медии. Предлага се и богат набор от курсове, запознаващи студентите със съвременната западноевропейска и световна литература.

Днес се променя начинът, по който литературата като специфичен тип комуникация присъства в институциите и публичното пространство. Програмата подготвя специалисти, които ще реализират своите знания именно в тези нови социо-културни условия. Тя дава важна допълнителна квалификация на придобилите учителска правоспособност бакалаври-филолози, както и знания и умения, нужни при работа в книгоиздаването и специализираните издания за култура, културната журналистика, неправителствените организации и др. Програмата се стреми да изгради интерпретативни и комуникативни умения с приложение в различни професионални полета. Освен това студентите получават необходимата база от знания, без които трудно биха продължили образованието си в програма за докторска степен.

 

Преподаватели

Възпитаници на магистърска програма "Литературознание"

 

Условия за прием

1. Завършена бакалавърска или магистърска степен в областта на хуманитарните науки, социалните науки или изкуствата.

2. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се явяват на приемен изпит (събеседване). Класирането става въз основа на бал, образуван от сумата от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование.

Приемът за платено обучение е по документи, без изпит.

 

Учебен план

Дисциплини

Лекции

Упражнения

Семестър

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Увод в литературната наука

30

 

I (зимен)

Възрожденска литература

45

15

I (зимен)

История на българската литература от Освобождението до ІІ световна война

75

15

I (зимен)

Съвременна българска литература

45

15

I (зимен)

Антична и западноевропейска литература

75

15

I (зимен)

Литература, общества, култури

30

 

I (зимен)

Литературното изследване

 

30

I (зимен)

Сравнителна история на литературната наука (XVIII – XX век)

60

 

I (зимен)

Сравнително литературознание

30

 

I (зимен)

Литература и модерност

60

 

I (зимен)

Литературата – политики на различието и идентичността

30

 

I (зимен)

Теории за литературата и културата (XVIII-XX)   30 I (зимен)
 

ИЗБИРАЕМИ (четири модула, от всеки от които се избират задължително по 2 курса)

МОДУЛ “ЛИТЕРАТУРА И СОЦИАЛНО ПОЛЕ”

Литература и идеологии

30

 

I (зимен)

Българският канон

30

 

I (зимен)

Българските дебати

30

 

I (зимен)

История на книгата

30

 

I (зимен)

 

МОДУЛ “ЗАПАДНА И СВЕТОВНА ЛИТЕРАТУРА”

Западният литературен канон 30   I (зимен)

Литература на модернизма

30

 

I (зимен)

Постмодерната литература

30

 

I (зимен)

Християнски мотиви в западноевропейския роман

30

 

I (зимен)

Литературата като психосоциален проблем и фактор

30

 

I (зимен)

 

МОДУЛ “ЛИТЕРАТУРА И ИДЕНТИЧНОСТ”

История и антропология на библейския свят

30

 

IІ (летен)
Балкански измерения на българската възрожденска литература

30

 

IІ (летен)

Литература и национализъм

30

 

IІ (летен)

Периодиката – идентификаци и проблематизации

30

 

IІ (летен)

Национални, балкански и европейски аспекти на българската литература

30

 

IІ (летен)

 

МОДУЛ “ЛИТЕРАТУРА, ИЗКУСТВА, МЕДИИ”

Литература и кино

30

 

IІ (летен)

Литература и музика

30

 

IІ (летен)

Литература и театър

30

 

IІ (летен)

Литература и медийни дискурси

30

 

IІ (летен)

Писане на рецензия

 

30

IІ (летен)

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМИ

Три курса от други магистърски програми.

 

 

 

 

Конспект за приемен изпит (събеседване)

Целта на изпита е да провери цялостната литературоведска култура на кандидата, изградена по време на неговото обучение в бакалавърската програма.

I.Българската литература - исторически развой
1. Автономизирането на литературното поле. Отношенията “фолклор - литература”. Канон и класика - теоретичниbook24 аспекти.
2. Тенденции във формирането и развитието на отделните литературни жанрове. Развой на българския разказ и роман.
3. Художествени направления - реализъм, модернизъм, символизъм и т.н. Манифести и програми.

II. Българската литература като генератор на културни модели
1. Литературата и изграждането на националната идентичност.
2. Литературата в контекста на модернизационните и контрамодерни обществени проекти. Литература и идеологии.

III. Българската литература като дискусионно поле
1. Литературни спорове, дискусии, дебати.
2. Литературознанието като част от културния контекст на съответната епоха.
3. Отношения между национална, регионална, световна литература. Литература и Интернет.

IV. Теоретични аспекти на проблема “текст - контекст”. Подходи към текста.
1. Литературната теория на ХХ век - основни школи и представители
2. Литературознанието и кризата на съвременната хуманитаристика.
3. Интердисциплинарни роли на литературата – диалогът между литературата и другите изкуства.

 

Ръководители на програмата


доц. д-р Бойко Пенчев - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
доц. д-р Дарин Тенев