Преводач-редактор в четири семестъра с четвърти сeместър в чуждестранен университет

 

Учебен план

 

Задължителни дисциплини

профил английски, френски, немски, испански, гръцки, руски, славянски и/или  източни езици

Критика на превода

Литература на ХХ в. - контекстуални прочити

Литературознанието в началото на ХХ1 в.

Текст, правопис и пунктуация

Създаване на типове текстове

История на превода

Редактиране на превод

Теория и практика на озаглавяването

Художествен превод

Специализиран превод

Динамика на българския книжовен език

Фонетика и лексикология

Увод в общото езикознание

Увод в литературната теория

Морфология и синтаксис

Културна антропология и фолклор

Стилистика

Антична и западноевропейска литература

Българска литература след Освобождението

 

Задължителни дисциплини

профил италиански език

Визуални издателски политики на италианската периодика*

Литература на ХХ в. - контекстуални прочити

Литературознанието в началото на ХХ1 в.

Текст, правопис и пунктуация

Създаване на типове текстове

Критика на превода

Превод от български на италиански език

История на превода

Динамика на българския книжовен език

Редактиране на превод

Теория и практика на озаглавяването

Художествен превод

Специализиран превод

Устен превод

Специализиран италиански език онлайн

Увод в литературната теория

Морфология и синтаксис

Културна антропология и фолклор.

Стилистика

Антична и западноевропейска литература

Увод в общото езикознание

Фонетика и лексикология

Българска литература след Освобождението

Превод и рецепция

Съвременни подходи към превода

Критически подходи

Световна литература

Магистърски семинар

 

Избираеми дисциплини

Превод от български на английски*

Филмов превод

Английски език за напреднали

Превод и редактиране на хуманитаристика

Текст и визия

PR и реклама

Превод на поезия

За съчиняването. Творческо писане и редактиране.

Практическо книгоиздаване

Изкуството на българската книга

Презентационни умения

Да мислим киното

Български преводачи

Познание за и чрез литературата

Музика и литература

Литературен контекст и литературно агентство

Устен превод с английски

Креативно писане

Проблеми при художествен превод от руски език

Превод на хуманитаристика с френски език

Специализиран превод-китайски, английски,китайски

Китайски език за напреднали - първа и втора част