Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 

Учебен план

Учебен план /английски език/

 

Защо създадохме магистърската програма?

Магистърската програма „Приложна лингвистика – преподаване на български език като чужд“ е създадена през 2023 г. в резултат на оценка на необходимостта от добре подготвени преподаватели по български език като чужд за нуждите на академичното и училищното образование и на специалисти по чуждоезиково обучение в неправителствения сектор. Преподавателите от катедра „Български език като чужд“ създадоха програмата, за да предадат своя дългогодишен научно-приложен опит на филолози, които биха желали да се развиват като преподаватели по български език като чужд и изследователи на това интересно научно поле.

 

Кой може да се обучава в програмата?

Програмата е насочена към специализация на студенти филолози в един от най-развиващите се дялове на съвременното езикознание – приложната лингвистика. Обучението по чужд език е направление в нея, което все повече теоретично и практически се развива и в обучението по български език на чужденци. Преподаването на български език на чужденци е специфична лингводидактична дейност, чието ефективно практикуване изисква целенасочена подготовка, надграждаща общофилологическите познания. Катедра „Български език като чужд“ е звено на Факултета по славянски филологии, в което студентите могат да придобият широка  теоретична и практическа  компетентност в тази насока.

 

Каква реализация ще имат магистрите по приложна лингвистика?

Магистрите по приложна лингвистика ще придобият необходимата квалификация да водят курсове и обучения по български език като чужд за нивата от А1 до С2, организирани от различни институции в сферата на акдемичното, училищното и неформалното образование. Ще придобият компетентност да съставят учебни програми, да подбират, както и да предлагат авторски учебни материали и изпитни формати. Ще развият умения за презентиране и организация на процеса на чуждоезиковото обучение в традиционен и електронен вариант. Подготовката е добра основа за продължаващо обучение в образователна и научна степен „доктор“.

 

Какви курсове са включени в магистърската програма?

Обучението включва задължителни и избираеми теоретични курсове и учебна практика (преподавателски опит в часовете на катедрата със студенти чужденци).

 

Задължителни курсове:  

курс

семестър  

брой часове

Фонетика на българския език. Специфика на преподаването на фонетичните особености на българския език в обучението по български език като чужд

I

30 ч.

Морфология на българския език. Специфика на преподаването на българската морфология в обучението по български език като чужд

I

30 ч.

Лексикални средства в българския език.Специфика на преподаването на лексика и фразеология в обучението по български език като чужд

I

30 ч.

Синтаксис на простото и сложното изречение. Специфика на преподаването на българския синтаксис в обучението по български език като чужд

I

30 ч.

Представяне на българското културно и историческо пространство в обучението по български език като чужд

II

30 ч.

Работа с текст в обучението по български език като чужд

II

30 ч.

Приложна лингвистика

II

30 ч.

Езикови технологии и електронно обучение

II

30 ч.

 

Създаване на учебни системи по чужд език

II

30 ч.

 

 

Избираеми курсове:

 

курс

семестър

брой часове

Лексикален и семантичен трансфер от английски в български

I

30 ч.

Презентационно майсторство

I

30 ч.

Културен шок, мултикултурност, интеркултурна комуникация

I

30 ч.

Интерференцията като проблем в обучението по български език като чужд

I

30 ч.

Речеви актове - езикови средства и стратегии

I

30 ч.

Психолингвистика и обучение по чужд език

I

30 ч.

Адаптиране на текстове за нуждите на чуждоезиковото обучение

I

30 ч.

Европейска езикова политика (законова и практическа рамка)

I

30 ч.

 

Практика – Преподаване на български език като чужд. Практическа работа със студенти – 45 часа.

 

Условия за прием:

  1. Завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление „Филология“.
  2. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се явяват на приемен изпит (събеседване). Класирането става въз основа на бал, образуван от сумата от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование.
  3. Приемът за платено обучение е по документи, без изпит.

 

Програма за събеседване:

  1. Мотивация за развитие на кандидата като преподавател по български език като чужд – задължителен въпрос
  2. Избираеми въпроси:

2.1.Езикът като средство на културната идентификация и интеграцията – значение на изучаването на (български като)  чужд език

2.2.Езикови и социокултурни аспекти на езиковото учене – същност на изучаването на (български като) чужд език

2.3. Българският език като официален език на Европейския съюз – исторически и актуален поглед

2.4. Обща европейска референтна рамка за езиците – нива на владеене на чужд език, компетентности според нивата

2.5. Особености на българската фонетична система

2.6. Особености на българската морфологична система

2.7. Особености на българския синтаксис и словореда

 

 

Ръководител: доц. д-р Венера Матеева – Байчева

v_baycheva@slav.uni-sofia.bg