Магистърска програма: Литературата - творческо писане 

 

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна

 

Учебен план

 

book-writing

Програмата е ориентирана към студенти с подчертан интерес към художественото творчество и критиката. В нея участват изтъкнати български творци, които въвеждат студентите в „работилницата“ на творчеството и ги напътстват в усвояването на тайните на писателския „занаят“. Придобитата по време на обучението квалификация дава възможност на завършилите студенти да продължат образованието си в сродни програми за докторска степен, да работят като редактори в книгоиздаването и специализираните издания за култура, като преводачи, асистент-режисьори, литературни и театрални критици, журналисти и др.

 

 

Условия за прием:

1. Завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление „Филология“.

2. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се явяват на приемен изпит (събеседване). Класирането става въз основа на бал, образуван от сумата от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование.

Приемът за платено обучение е по документи, без изпит.

 

Премиерата на втората книга на Бояна Николова – студентка в МП "Литературата - творческо писане"

 

Учебен план

 

Дисциплини

Лекции

Упражнения

Семестър

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Теория на словесното художествено творчество

90

 

I (зимен)

Аспекти на литературното творчество

60

 

I (зимен)

Психология на литературното творчество

60

 

I (зимен)

Критика и интерпретация

30

30

I (зимен)

Четене, писане и идентичност

45

 

I (зимен)

Текст и контекст

60

 

II (летен)

Национална литература, идеология и идентичност

30

 

II (летен)

Магистърски семинар

 

45

II (летен)

ИЗБИРАЕМИ

Кинодраматургия

15

 

II (летен)

Режисура и съвременност

15

 

II (летен)

Художествен превод

30

 

II (летен)

Практически английски език

30

 

II (летен)

 

 

Конспект за приемен изпит/събеседване

 

Изпитът се провеждакато свободно събеседване с въпроси, които засягат както интересите и мотивацията на кандидата, така и подготовката му в съответната научна област.

1.  Мотивация за кандидатстване в програмата.

2.  Проекти и перспективи за творческа реализация.

3.  Досегашен творчески опит. Кандидатите могат да представят авторски работи, без жанрови и стилови ограничения (публикации, а също и непубликувани текстове).

4.  Представи за световната литература от различни исторически периоди.

5.  Българската литература – автори и произведения.

6.  Изисквания към литературата в епохата на глобализация.

7.  Обща култура и професионален опит.

 

 

Ръководител на програмата

Проф. д-р Иван Иванов

 

 

Магистърска програма  "Литературата - творческо писане" за неспециалисти