Anthropology

 Прием

 

Изучавани дисциплини

 

Събития

 

Проекти

 

Студентски проекти

 

 

                           

"Искахме да върнем културата, както и да я определяме, отново в играта. Имахме различни възгледи за това какво означава културата, но общото беше, че всички се стремяхме към съживяване на културните измерения на нещата"

(Клифърд Гиърц пред Ричард Хандлер за създаването на Интерпретативната антропология)

 

Целта на магистърската програма Интерпретативна антропология е да изгради висококвалифицирани специалисти в областта на антропологическото и филологическото познание, посредством задълбочена подготовка в дисциплини като лингвистика,семиотика, историческа, интерпретативна и литературна антропология. Формирането на познавателни практики и умения за разбирането на културата като текст и на текста като културен продукт се изгражда от дисциплините, представящи антропологически прочит на библейския свят, въобразените географии и културните реалии, пространствата и символните измерения на града, идентификационните модели на културата. В търсене на баланса между методологическия индивидуализъм и колективизъм, акцент се поставя върху мястото на човека в съвременния свят и динамиката в символните редове на културните програми, в които ежедневно се реализира.

 

Магистърската програма е съобразена с изискванията за висше образование, определящи втората степен на образователна подготовка, а курсовете отразяват традициите и съвременните тенденции в съответните дисциплинарни полета. При обучението се стимулира студентската мобилност, като се предоставя възможност два от избираемите курсове (4 кредита) да се получат от дисциплини, включени в сходни магистърски програми в други факултети на СУ (Философски и Исторически). Успешно завършилите магистърската програма Интерпретативна антропология могат да кандидатстват в конкурси в широк дисциплинарен обхват за придобиване на трета образователно-научна степен „доктор”. Програмата предполага и продължаващо обучение в други университети в страната и чужбина.

 

 

Координатори на програмата

 

Доц. д-р Николай Папучиев
Гл. ас. д-р Кристина Йорданова

тел.: 9308 308

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.