АНТРОПОЛОГИЯ НА ВЛАСТТА

 

Курсът разглежда понятието за власт, което е изключително херменевтично натоварено, като обединяващо основни социални, психологически, културологически и философски проблеми. Представя се напрежението между различните образи на властта: йерархично възхваляване и анархистично обругаване, сакрализиране и сатанизиране, пиетет и егалитаризъм, адмиративност и подозрителност. Анализират се отношенията между концепцията за властта и понятия като Аз, индивидуалност, личност, субект, другост, социум. Акцентира се върху йерархията, нормативността и авторитета. Представата за властта се разглежда както в синхронен, така и в диахронен план, като се противопоставят минало и настояще, история и съвременност, култура и природа. В рамките на курса са представени различни теоретични възгледи и концепции, формиращи основни културологични диапазони в мисленето за властта.