СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПОЛА В БЪЛГАРСКИЯ ЛИТЕРАТУРНОКРИТИЧЕСКИ КОНТЕКСТ

 

В рамките на 30 лекционни часа този курс има за цел да представи социалните изследвания на пола като част от интерперетативната антропология, със специален фокус върху полето на българската литературна история. Застъпват се въпроси, свързани с проблемите на пола и авторството, с покоряването на територии в пространствените разкази на жени пътешественички и с изчисляване на честотите на емоциите в женския художествен разказ. В курса се разискват процеси и автори от българската литературна история от времето на Българското възраждане и следосвобожденския XIX век. Курсът цели в диалогичен план, да се изследват и парадоксите, които произвежда всеки опит за паралел между големия разказ за българската литературна история и микроисториите за участието на жени в нея.