КУЛТУРА И ИДЕНТИЧНОСТ

 

Курсът проследява формирането на индентичност(и) като започва от безписмента („примитивна“, традиционна, селска) култура. Целта му е да представи теорията за идентичността като интердисциплинарно поле за изследване. Разглеждат се индивидуалната и груповара идентичност, както и различни типове идентичности (социална, професионална, религиозна и етническа). Анализира се значението на различните типове култура и влиянието им върху идентичността на личността и социалната общност в различни политически условия в миналото и днес. Представят се и различни гледни точки върху темата. Обект на изследване е личностната, религиозна и етническа идентичност в Югоизточна Европа.