Професионално направление: „Филология“

Специалност: Българска филология

Професионална квалификация: Магистър по българска филология - опазване на българското културно наследство (специалисти)

 

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна и задочна

 

Учебен план (редовно обучение),   Учебен план (задочно обучение)book5

 

Интердисциплинарната програма „Опазване на българското културно наследство” е съвместно дело на Факултета по славянски филологии, Философския факултет и Центъра по славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев”.

 

 

 

 

Насоченост, образователни цели

Програмата предлага възможност за обогатяване на познанията на студенти, изявили интерес към историческото минало на България, засвидетелствано в писмени паметници, изображения и културни артефакти, и към неговото опазване и съхраняване. Със своя комплексен характер, включващ задълбочаване на знанията, от една страна, по история на книжовния език, история на изкуството, фолклор и краезнание, и от друга – по европейската и българската културна политика и законодателство, свързани с опазването на културните артефакти, книжовни паметници и други преносими културни обекти, тя формира специалисти със специфична подготовка в областта на експертното управление на културата. Освен това в програмата са застъпени дисциплини, които биха позволили на завършващите магистри да работят в сдружения, кандидатстващи с проекти по присъединителните еврофондове за културното наследство по общини и областни управи в отделни региони и в страната ни като цяло, а също така да кандидатстват със самостоятелни проекти по различни други европейски програми.

 

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление „Филология“.

 

 Професионални компетенции

Програмата има продчертано практически характер и цели да създаде у обучаваните студенти умения да работят с образците на културното ни наследство – епиграфски и книжовни паметници, старопечатни книги и в по-широк аспект – икони, произведения на изкуството и фолклорни образци. Тя се стреми да формира способност за самостоятелна работа в различни практически направления, като формиране на музейни сбирки и на експозиции, оценка на образци на средновековното изкуство, популяризиране на традиционната и книжовната култура на средновековна България.

 

 Професионална реализация

Завършилите магистърската програма „Опазване на бългрското културно наследство” могат да намерят реализация в музеи, читалища, комисии по култура към общинските и областните управи, музеи, галерии, антиквариати и различни административни институции, да работят в неправителствения сектор, който има културно-исторически профил, а също така да се специализират в областта на културния и поклонническия туризъм.

 

Условия за прием

1. Завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление „Филология“.  

2. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се явяват на приемен изпит (събеседване). Класирането става въз основа на бал, образуван от сумата от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование.

Приемът за платено обучение е по документи, без изпит.

 

Учебен план - редовно обучение

Учебен план - задочно обучение

 

 Формата на контрол за учебните и учебно-производствените практики е текуща оценка.

Държавни изпити:

Първа държавна сесия: октомври.

Втора държавна сесия: февруари.

Защита на дипломна работа: 15 кредита

  

Конспект за приемен изпит

Приемният изпит се провежда като събеседване с въпроси, изясняващи мотивацията и досегашния научен опит на кандидата, както и знанията му в областта на старобългарската литература, старобългарския език, историческото развитие на българския език и др.

 

Организатори на програмата

Проф. д-р Андрей Бояджиев: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Доц. д-р Анета Димитрова: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Магистърска програма  "Опазване на българското културно наследство" за неспециалисти