Срок на обучение : 2 семестъра

Форма на обучение : редовно

Професионална квалификация: магистър по руска филология

 

Учебен план

 

Цели и учебно съдържание

Магистърската програма цели изграждането на висококвалифицирани специалисти в областта на комуникативно ориентираната лингвистика, теорията и практиката на превода и междукултурната комуникация. Лекционните курсове представят най-авторитетните направления в изследването на руския език в синхронен и диахронен аспект. В центъра на вниманието са актуални въпроси на съпоставителната лингвистика, лингвокултурологията и съвременната наука за превода. Учебното съдържание е базирано на широк интердисциплинарен подход.

 

ruzssia

Приложна насоченост

Програмата включва редица учебни дисциплини с приложен характер (Специфика на деловия превод, Преводачески практикум, Рекламен дискурс и превод и др.), които са насочени към формиране на умения и навици за извършване на професионален превод от и на руски език. Чрез работата с различни по жанр текстове студентите се научават творчески да използват усвоените преводачески техники.

Магистрантите имат възможност да повишат езиковата и социокултурната си компетентност по време на организирания едномесечен стаж във филологическия факултет на Московския държавен университет “М.В. Ломоносов”. Той включва индивидуални консултации с преподаватели по темата на разработваната магистърска теза, посещение на лекции и семинари, работа в библиотеки и др.

 

Професионална реализация

Завършилите магистърската програма се реализират успешно като писмени и устни преводачи, преподаватели в средните и висшите училища, специалисти с руски език в културни институции, преводачески и туристически агенции, международни компании, държавната администрация и др.

 

 УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ

 1. Завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление „Филология“.

2. Среден успех от курса на обучение и от държавните изпити за бакалавърска степен не по-нисък от добър (4.00).

3. Познания по руски език, съответстващи на ниво B2. Ако не бъде представен документ (диплома или сертификат), нивото на владеене на езика се проверява чрез тест в деня на събеседването за прием в магистърската програма.

4. Всички кандидати се явяват на приемен изпит (събеседване). Класирането за места, субсидирани от държавата, става въз основа на бал, образуван от сумата от оценката от събеседването и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование.

 

Учебен план (в сила за випуск 2014/2105 г.)

 

Учебен план

 

Дисциплини

Лекции

Упражнения

Семестър

Задължителни

Съпоставителна лингвистика

90

 

I (зимен)

Специфика на деловия превод

30

 

I (зимен)

Лингвокултурология

30

 

I (зимен)

Историческа лексикология и лексикография

30

 

I (зимен)

Исторически синтаксис

30

 

I (зимен)

Преводачески практикум

 

30

I (зимен)

Лингвистика на текста

30

 

II (летен)

Двуезична лексикография

30

 

II (летен)

Развитие на книжовния език през XX-XI век

30

 

II (летен)

Преводът като интеркултурна комуникация

30

 

II (летен)

Магистърски семинар

30

 

II (летен)

Избираеми (Всеки студент трябва да събере общо 12 кредита от 6 избираеми дисциплини)

Лингвопрагматика и междукултурен диалог

30

 

I (зимен)

Езикова картина на света

30

 

I (зимен)

Текстология на средновековните славянски ръкописи

30

 

I (зимен)

Проблеми на превода на текстове от хуманитарната

сфера

30

 

I (зимен)

Специфика на превода на художествения текст

30

 

I (зимен)

Стилистика на текста

30

 

I (зимен)

Психолингвистика

30

 

I (зимен)

Съвременни морфологични теории

30

 

IІ (летен)

Рекламен дискурс и превод

30

 

IІ (летен)

Ръкописни традиции и езикови контакти

на православните славяни

30

 

IІ (летен)

Въпроси на руското словообразуване

в исторически аспект

30

 

IІ (летен)

Нови научни приноси в палеославистиката

30

 

II (летен)

 

 

КОНСПЕКТ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ/СЪБЕСЕДВАНЕ

 

Събеседването се провежда на руски език и протича като свободен разговор с членовете на изпитната комисия.

Очаквания към кандидатите:

- да мотивират избора си на магистърска програма „Език.Култура.Превод”;

- да представят областта на научните си интереси и предпочитанията си към определен вид изследователска работа;

- да изложат вижданията си за спецификата на преводаческата дейност и компетенциите, които трябва да притежават преводачите от и на руски език;

- да разкажат за плановете си за професионална реализация.

 

 

Ръководител на програмата:

 

доц. д-р Силвия Петкова

тел.: 029308 469 , 029308 206

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Магистърска програма "Език. Култура. Превод" за неспециалисти