Срок на обучение : 2 семестъра

Форма на обучение : редовно

Професионална квалификация: магистър по руска филология

 

Учебен план (в сила за випуск 2022/2023 г.)

 

Цели и учебно съдържание

Магистърската програма цели изграждането на висококвалифицирани специалисти в областта на комуникативно ориентираната лингвистика, теорията и практиката на превода и междукултурната комуникация. Лекционните курсове представят най-авторитетните направления в изследването на руския език. В центъра на вниманието са актуални въпроси на превода в различни области на комуникацията, съпоставителната лингвистика, културата на речта, прагматиката и др. Учебното съдържание е базирано на широк интердисциплинарен подход.

 

ruzssia

Приложна насоченост

Магистърската програма е с подчертана приложна насоченост. Тя включва редица учебни курсове (Специфика на деловия превод, Специализиран превод, Превод в сферата на международните отношения, Рекламен дискурс и превод, Специфика на превода на художествен текст и др.), които формират практически умения и навици за извършване на професионален превод от и на руски език. Чрез работата с различни по жанр текстове студентите се научават творчески да използват усвоените преводачески техники.

 

 

Професионална реализация

Завършилите магистърската програма се реализират успешно като писмени и устни преводачи, преподаватели в средните и висшите училища, специалисти с руски език в културни институции, преводачески и туристически агенции, международни компании, държавната администрация и др.

 

 УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ

 1. Завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление „Филология“.

2. Среден успех от курса на обучение и от държавните изпити за бакалавърска степен не по-нисък от добър (4.00).

3. Познания по руски език, съответстващи на ниво B2. Ако не бъде представен документ (диплома или сертификат), нивото на владеене на езика се проверява чрез тест в деня на събеседването за прием в магистърската програма.

4. Всички кандидати се явяват на приемен изпит (събеседване). Класирането за места, субсидирани от държавата, става въз основа на бал, образуван от сумата от оценката от събеседването и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование.

 

 

Учебен план

 

Дисциплини

Лекции

Упражнения

Семестър

Задължителни

Съпоставителна лингвистика

90

 

I (зимен)

Специфика на деловия превод

30

 

I (зимен)

Лингвокултурология

30

 

I (зимен)

Култура на речта

30

 

I (зимен)

Лингвопрагматика и междукултурен диалог

30

 

I (зимен)

Преводачески практикум

 

30

I (зимен)

Стилистика на превода

30

 

II (летен)

Лингвистика на текста

30

 

II (летен)

Специфика на превода на художествения текст

30

 

II (летен)

Преводът като интеркултурна комуникация

30

 

II (летен)

Магистърски семинар

30

 

II (летен)

Избираеми (Всеки студент трябва да събере общо 12 кредита от 6 избираеми дисциплини)

Езикова картина на света

30

 

I (зимен)

Текстология на средновековните славянски ръкописи

30

 

I (зимен)

Проблеми на превода на текстове от хуманитарната

сфера

30

 

I (зимен)

Преводът в сферата на международните отношения

30

 

I (зимен)

Превод и комуникация в сферата на туризма

30

 

I (зимен)

Рекламен дискурс и превод

30

 

I (зимен)

Историческа лексикология и лексикография

 30   I (зимен)

Специализиран превод

30

 

І (зимен)

Когнитивна лингвистика

30

 

І (зимен)

Двуезична лексикография

30

 

IІ (летен)

Фразеологията в медийния дискурс

30

 

IІ (летен)

Развитие на книжовния език през XX-XI век

30

 

II (летен)

Анекдотът като речев жанр

30

 

II (летен)

Комуникативни стратегии в диалогичния дискурс

30

 

II (летен)

 

 

КОНСПЕКТ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ/СЪБЕСЕДВАНЕ

 

Събеседването се провежда на руски език и протича като свободен разговор с членовете на изпитната комисия.

Очаквания към кандидатите:

- да мотивират избора си на магистърска програма „Език.Култура.Превод”;

- да представят областта на научните си интереси и предпочитанията си към определен вид изследователска работа;

- да изложат вижданията си за спецификата на преводаческата дейност и компетенциите, които трябва да притежават преводачите от и на руски език;

- да разкажат за плановете си за професионална реализация.

 

 

Ръководител на програмата:

 

доц. д-р Силвия Петкова

тел.: 029308 469

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Магистърска програма "Език. Култура. Превод" за неспециалисти