Срок на обучение - 2 семестъра
Форма на обучение – редовна

Учебен план

 

Moscow

Магистърската програма „Руска литература, култура и художествен превод” предлага тяснопрофилна специализация за студенти от нефилологически специалности, завършили бакалавърската степен на обучението си с прагматична ориентация към подготовката им за професионални преводачи на руска художествена литература (проза, поезия и драматургия) и хуманитаристика, от каквито българското културно пространство изпитва остра необходимост. Замисълът и структурата предполагат строго специфично навлизане в реалиите на руската история, менталност, стереотипи, както и на лингвистичните и стилистични паралели между руския и българския език като възможност за адекватно и пълноценно предаване на заложения в текстовете смисъл, подтекст и контекст. Важен и полезен е интердисциплинарният ракурс, препращащ към областите на киното, театъра, музиката, архитектурата, изобразителното изкуство, които са неизменна част от функционирането на литературния текст. Застъпени са различни методологии и преподавателски практики като история на литературата, херменевтика, теория, практика и критика на художествения превод, история на рецепцията на руската литература и култура в България, компаративистика и интертекстуалност, съобразени с актуалните интердисциплинарни подходи във висшето хуманитарно образование. Обръща се внимание на издателските политики и стартегии за присъствието на руската литература от класическите и нови периоди на българския пазар. Особен акцент е отделен върху запознаването и навлизането на нефилолозите в равнищата и стиловете на руския език.

 

В програмата работят висококвалифицирани преподаватели от факултетите по славянски филологии, класически и нови филологии, исторически факултет при СУ Св. Климент Охридски“, от Института за българска литература и Института за изкуствознание към БАН, от НАТФИЗ, утвърдени преводачи на руска художествена литература.

 

Цели и задачи:

 

- да изгражда високо квалифицирани специалисти в тълкуването на руската литература и художествения превод;

- да формира у обучаващите се умения за теоретично и практическо съчетаване и интерпретиране на литературния образ;

- да създаде лингвистична и социокултурна компетентност у магистрантите по отношение на спецификата, равнищата и възможностите на българския език;

- да създаде професионално отношение към възприемане на художествения превод като вид високо и взискателно творчество;

- да осигури знанията и уменията, необходими при продължаване на обучението в програма за докторска степен.

 

Изисквания за кандидатстване:

Завършена бакалавърска или магистърска степен

 

Форми на оценяване:

Писмени, устни изпити, тестове и курсови работи

 

 

УЧЕБЕН ПЛАН

 

Дисциплини

Лекции

Упр.

Семестър

Кредити

Задължителни

Руска културна антропология

30

 

I (зимен)

3

Руски исторически и културни реалии и стереотипи

30

 30

I (зимен)

4

Теория на художествения превод

45

 

I (зимен)

4

История на хуманитарните идеи в Русия

30

 

I (зимен)

2

Поетика на руската литература ХVІІІ – ХХІ – І-ва част

20

 10

I (зимен)

3

Интертекстуалност и преводимост между руската и българската култура. Практикум

45

15

I (зимен)

5

Поетика на руската литература ХVІІІ – ХХІ век – ІІ-ра част

60

 

II (летен)

3

Преводачески семинар (уъркшоп)

60

 

II (летен)

3

Избираеми

Руската литература в епохата на Българското възраждане: проблеми на рецепцията

30

 

I (зимен)

3

Типология на руския роман в контекста на руския месианизъм

30

 

I (зимен)

3

Светци и текстове в старата руска литература

30

 

I (зимен)

3

Литература и медии

30

 

I (летен)

3

Руската литературна класика от XIX век в киното: принципи на екранна адаптация

30

15

II (зимен)

3

Руска емиграция в България (1919-1940): културен профил, фигури, текстове

30

 

II (летен)

3

Практикум по руски език - І-ва част

 

 90

I (зимен)

6

Практикум по руски език - ІІ-ра част

 

 90

II (летен)

6

 

Конспект за изпит

 

1. Знакови личности и събития в руската история.
2. Руското културно наследство.
3. Основни етапи в развитието на руската литература
4. Емблематични фигури и творби в етапите на руската литература.
5. Гениите на руското изкуство (живопис, музика, театър, балет и др.).
6. Русия и България – измерения на културния диалог.
7. Руското присъствие в световната култура.

 

 

Ръководител на програмата

 

проф. д-р Ангелина Вачева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.