Ролята на българските писатели за изграждане на художествения облик на националното ни кино

Едносеместриален курс

 

Преподавател: д-р Олга Маркова

 

Анотация на учебната дисциплина:

Въпреки популяризирането на интернетното четиво, то не е в състояние да замести пълноценно досега с книгата, както и онова задълбочено знание и духовно удовлетворение, което човек получава от нея. Този твърде съществен за бъдещето на цивилизацията проблем до голяма степен се решава с помощта на визуалните изкуства – преди всичко на киното.

Близостта между седмото изкуство и литературата /подчертавана многократно в теориите  и на киното, и на литературата/ е основната база върху която се осъществяват диалектически сложните и противоречиви взаимоотношения между двете изкуства. Те се изявяват главно по 2 линии: под формата на оригинални сценарии и чрез реализиране на екрана на класически и съвременни литературни произведения.

Съвременната практика все по-често насочва към извода, че съществена предпоставка за изграждането на значимо филмово произведение е органичната връзка и съмишленичество между писател и режисьор. Такива успешни творчески тандеми се оформиха още преди години и в нашето кино: Валери Петров и Рангел Вълчанов,  Богомил Райнов и Методи Андонов, Георги Мишев и Людмил Кирков, от една страна, и Мишев и Едуард Захариев, от друга... За жалост днешните млади хора твърде оскъдно са запознати с тях.

Очаквани резултати:

Курсът, който предлагам, не само ще разшири общата култура на студентите, но и ще даде отговор на редица дремещи в тяхното съзнание въпроси, които отбягват, за да не се изложат; Ще им осигури точен естетически критерий при оценка на арте-фактите, намаляващи с всеки изминат ден, както и на агресивните им кич-версии. А този критерий е основен компас за ориентиране в морето от полуистини, поназнайващи коментатори с клипово съзнание, войнстваща вещомания – всякакви празнословия, които изпълват медийното пространство. Той ще спаси младите от целенасоченото размиване на ценностите, от заличаването на границата между „високата” и „ниската” култура, която от своя страна превръща кича в универсален стил на епохата; ще им позволи да преосмислят стойностите в живота и в професията.

Учебно съдържание

Тема:

Хорариум

1.

Книга и филм. Художествена литература и кинодраматургия. Сценарият – идейно-художествена основа на филма. Сценарий и филм.

2

2.

Идея и тема в литературата и в киното. Любопитна оригинална история. Фабула и сюжет. Извори на сюжети: митове, архетипове. Силен и значим конфликт. Добра уловка. Интересни герои с реални цели. Ясна развръзка. Стил и жанр.

2

3.

Същност на процеса екранизация. Видове екранизации. Методът на Лорънс Оливие и на Григорий Козинцев, следващ отблизо авторовия текст, от една страна, и този на Орсън Уелс, който прекроява творчеството на автора, но запазва изцяло неговия дух.

2

4.

Търсенето на сюжети от литературата в изгрева на нашето филмово изкуство. Първа българска екранизация по литературна творба – „Любовта е лудост” на Васил Гендов /1917/, по разказа „Палавата” на Рене Льокроа.

2

5.

На помощ – опитът на литературата /1950 – 1956/.

2

6.

Към по-свободен екранен прочит на литературната творба /1956-1967/.

2

7.

Писателски търсения и тенденции в българското кино след 1967 г.

2

8.

Николай Хайтов и киното. Литературната творба – етап към написване на сценария.

2

9.

Георги Мишев и киното. Прицел към актуалните проблеми.

2

10.

Любен Станев – майстор на новелистичната форма и на екрана.

2

11.

Причудливата проза на Йордан Радичков в киното. Конфликтно, но ползотворно взаимодействие.

2

12.

Криминално-психологическата проза на Богомил Райнов на екрана. Тясно придържане до първоизточника.

2

13.

Павел Вежинов - най-често срещаното име в сценарния списък на нашето кино.  С широк тематичен и жанров диапазон.

2

14.

Кинодраматургия с ярко съвременно мислене: по-скромна по обем, но извънредно полезна дейност в киното на писателите Блага Димитрова и Васил Акьов.

2

15.

Български класици в киното: екранизации по Иван Вазов, Алеко Константинов, Елин Пелин, Йордан Йовков, Георги Караславов, Емилиян Станев, Димитър Димов, Ивайло Петров... Литературна и кинематографична поетика.

2

 

Конспект за изпит

 1. Художествена литература и кинодраматургия.
 2. Идея и тема в литературата и в киното.
 3. Същност на процеса екранизация. Видове екранизации.
 4. Търсенето на сюжети от литературата в изгрева на нашето филмово изкуство.
 5. Българската литература като основа на българското кино – 1950-1956 г.
 6. По-свободен екранен прочит на литературната творба /1956-1967/.
 7. Писателски търсения и тенденции в българското кино след 1967 г.
 8. Николай Хайтов и киното.
 9. Георги Мишев и киното.
 10. Любен Станев – майстор на новелистичната форма и на екрана.
 11. Причудливата проза на Йордан Радичков в киното.
 12. Криминално-психологическата проза на Богомил Райнов на екрана.
 13. Сценаристът Павел Вежинов.
 14. Кинодраматургията на Блага Димитрова и на Васил Акьов.
 15. Българските класици в киното.

 

Библиография

 1. Айзенщайн С.М. -  Избрани произведения в три тома, С., 1971-1977
 2. Алън Ричард – Psychoanalytic Film Theory, 1999
 3. Аристотел -  За поетическото изкуство, С., 1975
 4. Аристотел -  Реторика, С., 1986
 5. Базен Андре -  What is cinema, Vol. 2. Berkeley University of California Press, 1971
 6. Барт Ролан -  Въображението на знака, С., 1991
 7. Барт Ролан -  Избраные работы: семиотика, поэтика, М., Прогресс, 1994
 8. Барт Ролан -  Подготовката на романа, С., ЛИК, 2007
 9. Бахтин М. -  Въпроси на литературата и естетиката, С., 1983
 10. Богданов Б. - Мит и литература, С., 1998
 11. Бърнстийн Р. - Отвъд обективизма и релативизма, С., 1983
 12. Вайсфельд И.В. -  Мастерство кинодраматурга, М., 1967
 13. Вайсфельд И.В. -  Сборник статей, выпуск 5, М., Искусство, 1965
 14. Габрилович Евгений И. -  Вопросы кинодраматургии, М., ВГИК, 1984
 15. Габрилович Евгений И. -  Кино и литература, М., 1985
 16. Гольденберг М. -  Драматургия кино, М., 1973
 17. Дамянов Марин -  Психоанализа и кинодраматургия, С., 2008
 18. Дьомин Виктор -  Филм без интрига, С., 1969
 19. Джеймсън Ф. -  Постмодернизмът и консуматорското общество в американската философия в края на ХХ в., С., 1998
 20. Жан Епщайн -  L, art du cinema par Pierre Lherminier
 21. Илин И. -  Постструктурализм. Деструктивизм. М., 1996
 22. Кариер Жан-Клод -  Невидимият филм, С., ИК Колибри, 2003
 23. Клод-Едмонд Мани -  Cinema et roman
 24. Кракауер З. - Природа фильма, М., Искусство, 1977
 25. Лиотар Ж. Фр. -  Постмодерното, обяснено за деца, С., 1993
 26. Линч Дейвид -  Да уловиш голямата риба, С., ИК Колибри, 2007
 27. Лотман Юрий -  Литература и митология /в съавторство със З.Минц/, С., 1990
 28. Люк Беноа -  Знаци, символи, митове, С., Одри, 2000
 29. Маркова Олга -  От литературата към екрана, С., Български писател, 1981
 30. Маркова Олга - Майсторите на Голямото кино, С., Изток - Запад, 2008
 31. Маркова Олга - Последните мохикани на киното, С., Изток - Запад, 2011
 32. Маркс Д. и Сегер Л. -  Лекции по кинодраматургия, „Сценарни ескизи”, приложение към сп. „Кино”, бр.1, 2001
 33. Милев Неделчо -  Екранен изказ и книжовен изказ, сп. „Проблеми на изкуството”, бр. 2 2004
 34. Милев Н. -  Теория на киното. Информатични и психоаналитични измерения, С., 2005
 35. Митри Жан -  Естетика и психология на киното, Из историята на филмовата мисъл, част 2, С., 1988
 36. Семерджиев Станислав -  Кратка история на световната киносценаристика, том 1, С., Интерпрес, 1994
 37. Тодоров Цветан -  Поетика на прозата, С., 1985
 38. Торок Жан-Пол -  Теория на сценария, сп. „Кино”, бр.5, 1991и
 39. Фелини Ф. -  Да направищ филм, С., Наука и изкуство, 1982
 40. Фрейлих Семьон -  Кинодраматургия, С., Наука и изкуство, 1965
 41. Фройд З. -  Естетика, изкуство, литература, С., УИ „Св. Климент Охридски”, 1991
 42. Фуко М. -  Генеалогия на модерността, С., 1999
 43. Хегел -  Естетика, том 2
 44. Христова Светла -  Сценарийният сюжет, С., НБУ, 2010
 45. Юнг К. Г. -  Избрано, книга първа., втора и трета, С., Евразия-Абагар, 1993
 46. Янакиев Александър -  100 години филмов процес. Личности, филми, кина. С., Титра, 2003