Хипертекст и мултимедия

Едносеместриален курс

 

Преподавател: проф. д-р Ренета Божанкова

 

Анотация на учебната дисциплина:

 Лекционният курс е разположен в 30 часа и представя следните водещи теми: основни понятия в областта на изучаването на хипертекста и мултимедията, дигиталното изкуство във виртуална среда – стандарти и платформи, дигитализация на културното наследство, история на развитието и актуалното състояние на електронната литература, интегриране на словесно и визуално в киберпоезията и хипертекстовия наратив, рецептивни и комуникативни аспекти на мултимедийното изкуство, мултимедийни образователни ресурси в областта на литературата. Засягат се редица форми на присъствие на традиционното изкуство на словото в киберкултурата и се проследява появата и развитието на нови, като специално внимание се обръща на източноевропейските ресурси на кирилица. Интердисциплинарната перспектива на този курс позволява на студентите да бъде дадена информация и подготовка за анализ на такива явления като миграцията на произведенията на словесната и визуалната култура в Интернет и съвременните реализации на синтезния вариант на мултимедийната онлайнова творба.

Предварителни изисквания:

Очаква се студентите да притежават задълбочени знания в областта на литературната теория, познания по история на европейската литература и култура, както и умения за аналитична работа с литературни текстове и с научни текстове в областта на литературната теория, история и критика.

Очаквани резултати:

Преминаването през всяко от тематичните нива на курса има за цел да се създаде база за студентската научна и практическа подготовка в сферите на теорията на културата и литeратурата, дигитална култура и творчески практики в дигитална среда.

 

Учебно съдържание

Лекционен курс

Тема N

Наименование на темата

Хора-риум

1.

Хипертекст – история, определения, технологии.

Текст - Vannevar BushAs We May Think ( http://www.ps.uni-sb.de/~duchier/pub/vbush/vbush.txt)

3 ч.

2.

 Хипертекст и литературна теория.

Текст - George P. Landow, Hypertext and Literary Theory

(http://www.cyberartsweb.org/cpace/ht/theoryov.html)

2 ч.

3.

Хипертекст – литературни предшественици – И.Калвино; В. Набоков; М.Павич;

Текст – В.Набоков “Бледият огън”; М.Павич “Хазарски речник”

3 ч.

4.

Автор и авторство. Колективно творчество.

Текст - Аверинцев С. Авторство и авторитет. - Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994, с. 105-125 (http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/aver/avt_avt.php)

2 ч.

5.

Рецептивни аспекти на хипертекста и мултимедията.

Текст - Как четат потребителите в Мрежата. От Якоб Нийлсен.

(http://www.groovemanifesto.net/articles/article.php?porn=usability/webreading)

2 ч.

6.

Тяло и персоналност при хипермедийната култура.

Текст - Jackson, Patchwork Girl http://www.cyberartsweb.org/cpace/ht/pg/pglinks.html

2 ч.

7

Електронна литература. Хипертекстови наративи. Онлайн среди за хирептекстово писане. ELO.

Текст - William Gillespie, Scott Rettberg, Dirk Stratton & Frank Marquardt: The Unknown, A Hypertext Novel - http://www.unknownhypertext.com/

2 ч.

8

Електронна литература. Киберпоезия. Кинетична поезия.

Текст - Eduardo Kac. HOLOPOETRY, HYPERTEXT, HYPERPOETRY
 - http://www.ekac.org/Holopoetry.Hypertext.html

2 ч.

9

Web2.0. Блогосфера и персонализирана мултимедия.

Текст - Blood, Rebecca. "Weblogs: A History and Perspective" - http://www.rebeccablood.net/essays/weblog_history.html

 

2 ч.

10

Микроблогове. Литература в реално време.

2 ч.

11

Дигитални карти - образ, текст, символизация, визуализация.

2 ч.

12.

Текст и образ в дигитална среда. Хипертекст и хипермедия. Мултимедийни технологии.

3 ч.

 

Библиография

Божанкова, Р. Хоризонти на дигиталната литература. София: Университетско издателство „Св.Климент Охридски”, 2013.

Мавродиева, И. „Академична комуникация в интернет: уебавтор, уебредактор и уебчитател». – Реторика и комуникации, 2011, 1. (http://rhetoric.bg/wp-content/uploads/2011/09/mavrodieva-web-author.pdf)

Цветкова, Милена. Информационна култура: Името на четенето. София: Gaberoff, 2001.

Aarseth, Espen. Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1997.

Bartscherer, Thomas, and Roderick Coover. Switching Codes: Thinking through Digital Technology in the Humanities and Arts. Chicago: University of Chicago Press, 2011.

Bolter, Jay David. Writing Space: The Computer, Hypertext, and the History of Writing. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1991.

Castells, M. The Internet Galaxy. 2004.

Finnemann, N. O. (2017). Hypertext configurations: Genres in networked digital media. Journal of the Association for Information Science and Technology, 68(4), 845-854.

Frasca, Gonzalo "Simulation versus Narrative: Introduction to Ludology"
www.ludology.org/articles/VGT_final.pdf

George P. Landow Hypermedia and Literary Studies. MIT Press, 1994

Glavanakova-Yaneva,  Alexandra Body Webs: Re/constructing Boundaries in Shelley Jackson’s Patchwork Girl. - Journal of American Studies of Turkey. 18 (2003) : 65-79.

Gold, Matthew K. Debates in the Digital Humanities. (Minneapolis:
University of Minnesota Press, 2011)

Hargood, Charlie &David E. Millard (Eds.). Narrative and Hypertext 2011 Proceedings a Workshop at ACM Hypertext 2011, Eindhoven.

Hartley, J. Communication, Media, Cultural Studies. 2005.

Klabbers, Jan.H.G. "The Gaming Landscape: a Taxonomy for Classifying Games and Simulations" http://www.digra.org/dl/db/05163.55012.pdf

Landow, George P. Hypertext 3.0: New Media and Critical Theory in an Era of Globalization. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, January 2006.

Landow, George P. Hypertext: The Convergence of Contemporary Critical Theory & Technology: Roland Barthes and the Writerly Text. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1992. http://landow.stg.brown.edu/cpace/ht/htov.html

Mangen, Anne, and Adriaan van der Weel. "Why don’t we read hypertext novels?." Convergence 23, no. 2 (2017): 166-181.

Manovich L.Post-media Aesthetics, 2001 .

Pisarski, Mariusz. "Digital postmodernism: From hypertexts to twitterature and bots." WORLD LITERATURE STUDIES 9, no. 3 (2017): 41-53.

 

Други източници

http://www.altx.com/ebr/ebr11/11mem/plex/indo.html

http://www.altx.com/home.html

http://www.cyberartsweb.org/cpace/ht/jhup/contents.html

http://www.cyberartsweb.org/cpace/ht/jhup/contents2.html

http://www.cyberartsweb.org/cpace/index.html

http://networkcultures.org/wpmu/portal/

http://rccs.usfca.edu/intro.asp

http://rccs.usfca.edu/links.asp

http://www.media-culture.org.au/