Подходи към изследването на визуалната култура

Едносеместриален курс

 

Преподавател:  доц. д-р Тодор Христов

 

Анотация на учебната дисциплина:

Курсът запознава студентите с дисциплина, изиграла ключова роля за формирането на съвременните изследвания на визуалната култура. Представена е теоретичната рамка, изградена от тази дисциплина, и нейните основни изследователски процедури. Отделено е особено внимание на ключовия за дисциплината проблем за визуалните технологии, илюстриран с анализ на начините, по който различни визуални технологии създават образи човешкото тяло, както и на някои стратегии на употреба на тези образи.

 

Предварителни изисквания:

Базови познания по теория на литературата и умения за анализ на литературен текст.

 

Очаквани резултати:

Курсът изгражда у студентите умения да изследват практики на визуално представяне, да анализират и критикуват контекста и ефектите на тези практики; стимулира диалога с алтернативни концепции за литературния и филмовия образ; подпомога вписването на придобитите умения и знания от останалите курсове на магистърската програма в по-широкия контекст на изследването на визуалната култура, да разработват и изпълняват собствени изследователски проекти в областта на изследванията на визуалната култура.

 

Учебно съдържание

Тема:

Хорариум

1

Раждане на изследванията на визуалната култура

2 ч.

2

Образи и знаци

2 ч.

3

Представяне, симулация

2 ч.

4

Погледът

2 ч.

5

Перспективата

2 ч.

6

Репродукциите

2 ч.

7

Фотоапаратът

2 ч.

8

Камерата

2 ч.

9

Телевизионният спектакъл

2 ч.

10

Уеб-базирани технологии

2 ч.

11

Изкуството на инсталациите

2 ч.

12

Надзорът

2 ч.

13

Симптомите

2 ч.

14

Виждане и прицелване

2 ч.

15

Визуалното днес

2 ч.

 

 

Семинарни упражнения

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1.

Методи за анализ на представянето

3

2.

Перспективата и обектът а в киното

3

3.

Инсталация и перформативност

3

4.

Музейният надзор

3

5.

Видимостта на болестите

3

 

Конспект за изпит

Въпрос

1

Образи и знаци

2

Представяне, симулация

3

Погледът

4

Перспективата

5

Репродукциите

6

Фотоапаратът

7

Камерата

8

Телевизионният спектакъл

9

Уеб-базирани технологии

10

Изкуството на инсталациите

11

Надзорът

12

Симптомите

13

Виждане и прицелване

14

Визуалното днес

 

Библиография

Основна:

 1. Ангелов, А. 2009. Историчност на визуалния образ. София: Алтера
 2. Ангелов, А., Генова, И. (съст.) 2001. Следистории на изкуството. София: НБУ
 3. Ангелов, А., Генова, И. (съст.) 2003. Разказвайки образа. София: НБУ
 4. Барт, Ролан. Camera Lucida (София: Агата-А, 2001)
 5. Генова, И. 2010. Модерно и съвременно: За изкуството и неговите истории. София: Алтера
 6. Barthes, R. 1977. The photographic message. In: Barthes, R. 1977. Image-Music-Text. Farrar, Strauss and Giroux, pp. 15-31
 7. Baudrillard, J. 1994. Simulacra and Simulation. Michigan UP: Ann Arbor
 8. Bennett, Tony. The Birth of the Museum: History, Theory, Politics. Routledge: London & New York, 1999
 9. Bryson, Norman. Vision and Painting: The Logic of the Gaze. Yale UP: New Haven, 1983
 10. Buck-Morss, Susan. The Dialectic of Seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project. MIT Press: Cambridge, Mass., 1989
 11. Cavell, Stanley. The World Viewed: Reflections on the Ontology of Film. Harvard UP: Cambridge, Mass., 1979
 12. Chun, W. Othering Space. In: Mirzoeff, N. (ed.) 2002. The Visual Culture Reader. Routledge, pp. 243-54
 13. Comolli, J.-L. 1985. Machines of the visible. In: Mast, Cohen (eds.) Film Theory and Criticism. Oxford UP, pp. 741-760
 14. Damisch, H. 1994. The Origin of Perspective. MIT Press
 15. Davis, W. 2011. A General Theory of Visual Culture. New York: Princeton UP
 16. Deleuze, Gilles. Cinema 2: The Time-Image. The Athlone Press: London, 1989
 17. Deleuze, G. 1990. Plato and the simulacrum. In: Deleuze, G. 1990. The Logic of Sense. Columbia UP, pp. 253-266
 18. Didi-Huberman, Georges. Confronting Images (Philadelphia: Penn State UP, 1999)
 19. Edwards, E., K. Bhaumik (ed.) 2008. Visual Sense: A Cultural Reader. Amsterdam: Berg
 20. Evans, J., Hall, S. (eds.) 1999. Visual Culture: The Reader. SAGE
 21. Friedberg, Anne. Les Flaneurs du Mal(l): Cinema and the Postmodern Condition. PMLA 1991 106.3: 419-431
 22. Howels, R., L. Negreiros. 2012. Visual Culture. New York: Polity
 23. Lacan, J. 1977. The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis: Seminar XI. Hogarth, pp 67-119
 24. Kromm, J., S. Bakewell. 2010. A History of Visual Culture: Western Civilization from the 18th to the 21st Century. Amsterdam; Berg
 25. Mirzoeff, N. 1999. An Introduction to Visual Culture. Routledge
 26. Mirzoeff, N. (ed.) 2002. The Visual Culture Reader. Routledge
 27. Mitchell, W. 2002. Showing seeing: a critique of visual culture. In: Mirzoeff, N. (ed.) 2002. The Visual Culture Reader. Routledge, pp. 86-101
 28. Mitchell, W. 1986. What is an image? In: Mitchell, W. 1986. Iconology: Image, Text, Ideology. Chicago UP, pp. 7-46
 29. Preziosi, D. (ed.) 2009. The Art of Art History: A Critical Anthology. Oxford: Oxford UP
 30. Rampley, M. 2005. Exploring Visual Culture: Definitions, Concepts, Contexts. Edinburgh UP
 31. Ranciere, Jacques. Film Fables. Berg: Oxford, New York, 2006
 32. Rosenthal, M. 2003. Understanding Installation Art: From Duchamp to Holzer. Prestel
 33. Smelik, R. 2010. The Scientific Imaginary in Visual Culture. Berlin: VR
 34. Sturken, M., S. Douglas, L. Cartwright. 2012. Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture. Oxford; Oxford UP
 35. Virilio, Paul. Guerre et cinéma: logistique de la perception. Cahier du cinéma: Paris, 1998
 36. Walker, J., S. Chaplin. 1997. Visual Culture: An Introduction. Manchester UP
 37. Žižek, Slavoj. Enjoy Your Symptom: Jacques Lacan in Hollywood and out. New York: Routledge, 1992

 

Допълнителна:

 1. Бенямин, В. 2000. Озарения. София: Критика и хуманизъм
 2. Бодрийар, Ж. 1996. Към критика на политическата икономия на знака. София: Критика и хуманизъм
 3. Бодрийар, Ж. 1995. Илюзията за края или стачката на събитията. София: Критика и хуманизъм
 4. Фуко, Мишел. Раждането на клиниката (София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1993)
 5. Христов, Т. Несериозна религия: Джедаизмът като режим на респонсибилизиране. Семинар БГ 2017: 14
 6. Христов, Т. 2017. Неврастения и несправедливост. Littera et Lingua 1
 7. Христов, Т. 2015. Просвещаване на земеделеца. В: Лилова, Д. (ред.) Природни науки, технологии и социални светове. (Рива: София)
 8. Христов, Т. 2014. Да покажеш справедливост: Супергероите като политически ресурс. Пирон 7
 9. Христов, Т. 2012. #Окупирай Уолстрийт като self-help демокрация. Пирон 2012 4 (под печат)
 10. Христов, Т. 2012. Истината на конспиративните теории, или президентът и извънземните. Семинар БГ 7 http://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy7-kiberfolk/
 11. Христов, Т. 2010. Индустриализиране на свободата. Критика и хуманизъм 2010 34.4: 191-198
 12. Христов, Т. 2010. Неолиберализмът, посткапиталистическият субект и неуспехът. Култура 402613), 19.11.2010
 13. Христов, Т. 2008. Цифровите неравенства. Социологически проблеми 2008 3-4: 149-157
 14. Baudrillard, J. 2000. The Spirit of Terrorism: And Requiem for the Twin Towers. Verso: London
 15. Baudrillard, J. 1995. The Gulf War Never Happened. Polity Press: Oxford
 16. Baudrillard, J. 1993. Symbolic Exchange and Death. Sage: London
 17. Baudrillard, J. 1985. The Masses: The Implosion of the Social in the Media. New Literary History 16.3: 577-89Durham, M., D. Kellner. (eds.) 2001. Media and Cultural Studies: Keyworks. Blackwell
 18. Bouquet, Mary. Museums: A Visual Anthropology (London: Berg, 2012)
 19. Chamayou, Gregoire. Théorie du drone. La fabrique éditions: Paris, 2013
 20. Debord, G. 2005. Society of Spectacle. Rebel Press, p. 18-25, 100-114
 21. Didi-Huberman, Georges. The Invention of Hysteria (Cambridge: MIT Press, 2002)