От страницата към екрана – адаптиране на литературни модели в киното

Едносеместриален курс

 

Преподавател: доц. д-р Огнян Ковачев

 

Анотация на учебната дисциплина:

Курсът запознава студентите с основни подходи и проблеми при адаптирането на литературната творба в киното. Под литературни модели тук разбираме специфични формати за представяне на света и човека в литературата, а също и начините за концептуалното им осмисляне. Техните функции в наративния филм са представени както в по-общи теоретични, комуникативни и технологични перспективи, така и в по-конкретни жанрови, естетически и идеологични контексти. В семинарните занятия се провеждат наблюдения върху специфичен филмов материал.

Очаквани резултати:

Студентите придобиват умения за разпознаване и анализиране на литературните предпоставки и съставки на филмовата творба, за проследяване на техните преображения в преобладаващо визуална среда, както и за обратното въздействие на кинопоетиката върху литературното писане. Насърчава се индивидуалната работа, като всеки студент разработва изследователски проект.

 

Учебно съдържание

Лекционен курс

Тема:

Хорариум

1.

„Всяка поезия, както картина”: аналогия и различие между словесния и филмовия образ

2

2.

Теоретични рамки на взаимодействието между двете изкуства – от Джордж Блустоун до Томас Лийч

2

3.

Литературна и филмова наратология

2

4.

Неединната перспектива: гласът и гледната точка на разказвача

2

5.

Какво може и какво не може да се пренесе от романа във филма

2

6.

Литературният превод и филмовата адаптация

2

7.

Реализмът в литературата и киното – естетика и идеология

2

8.

Нереалистичният разказ/образ на страницата и на екрана

2

9.

Школи, направления, жанрове

2

10.

Тялото и телесността в литературата, на сцената и в киното

2

11.

Историческото минало: разказване и показване

2

12.

Формиране или проблематизиране на идентичности

2

13.

Трагедията и комедията на страницата, на сцената и на екрана

2

14.

Свръхестественото и ужасното

2

15.

Криминалният жанр – литературни и филмови разновидности

2

 

Семинарни упражнения

Тема:

Хорариум

1.

Адаптация на Спайк Джоунз и въпросът за „верността” на филмовата адаптация

2

2.

„Да ви накарам да видите”: Джоузеф Конрад и Дейвид Грифит

2

3.

Ролан Барт: структурният анализ на разказа и фотограмата

2

4.

Литературната и филмовата новела – разказвачът като  конвенция

2

5.

Структуралният подход на Сиймър Чатмън

2

6.

Ромео и Жулиета на Франко Дзефирели и на Баз Лурман – превод, интертекстуалност, интермедиалност

2

7.

Гордост и предразсъдъци – Джейн Остин на страницата и на екрана

2

8.

Пътешествията на Гъливер – романът на Дж. Суифт и филмът на Чарлз Стъридж

2

9.

Школи и жанрове в литературата и киното

2

10.

Тялото и телесността във филмите на Питър Грийнауей

2

11.

Историческият филм – Лъвът през зимата (Антъни Харви, 1968)

2

12.

Часовете – романът на Майкъл Кънингам и филмът на Стивън Долдри

2

13.

Ричард Трети и Аз, кралят (Ал Пачино, 1996)

2

14.

Брам Стокър. Дракула и Дракула на Брам Стокър (Ф. Ф. Копола, 1992)

2

15.

Многообразието на криминалната фикция

2

 

Изпит

Изпитът е в две части – писмен и устен. Писменият изпит се състои в написване на курсова работа или разработване на статия в Уикипедия по тема, свързана с учебния план на курса, която студентът избира сам. На устния изпит всеки студент представя своята работа по установен ред пред преподавателя и колегите си, които могат да участват в нейното обсъждане.

 

Библиография

Първична литература:

 1. Бокачо, Джовани. Декамерон. Прев. от италиански Никола Иванов и Драгомир Петров. София: Народна култура, 1970 (и сл. изд.).
 2. Картър, Анджела. Кървавата шапчица. Прев. от английски Ирина Цанова. София: Сиела Норма АД, 2014.
 3. Кейн, Джеймс. Двойна застраховка. Прев. от английски Весела Прошкова. София: Skyprint, 2013.
 4. Орлийн, Сюзън. Крадецът на орхидеи. Прев. от английски Ивелина Минчева-Бобадова. София: Ерове, 2017.
 5. Остин, Джейн. Гордост и предразсъдъци. Прев. от английски Жени Божилова. София: Отечество, 1989.
 6. Стокър, Брам. Дракула. Прев. от английски Слави Гинев. София: Deja Book, 2015.
 7. Суифт, Джонатан. Пътешествията на Гъливър. Прев. от английски Теодора и Боян Атанасови. София: Народна култура, 1977.
 8. Чандлър, Реймънд. Малтийският сокол. – В: Чандлър, Р. Големият удар. Прев. от английски Жечка Георгиева. София: Народна култура, 1985.
 9. Чосър, Джефри. Кентърбърийски разкази. Прев. от английски Александър Шурбанов. София: Народна култура, 1980 (и сл. изд.).
 10. Шекспир, Уилям. Ромео и Жулиета – В: Шекспир, У. Трагедии. Том 1. Прев. от английски Валери Петров. София: Народна култура, 1974 (и сл. изд.).
 11. Шекспир, Уилям. Ричард III – В: Шекспир, У. Исторически драми. Том 2. Прев. от английски Валери Петров. София: Народна култура, 1981 (и сл. изд.).
 12. Шекспир, Уилям. Бурята – В: Шекспир, У. Трагикомедии и романси. Прев. от английски Валери Петров. София: Народна култура, 1976 (и сл. изд.).
 13. Шонагон, Сей. Записки под възглавката. Прев. от старояпонски Цветана Кръстева. София: Народна култура, 1985.

Вторична литература:

 1. Александров, Ал., Власков, Ст. и др. (съст.). В света на киното. Илюстриран справочник в три тома. София: Народна просвета, 1983-85.
 2. Андрейков, Тодор. История на киното. Т. 1-2, София: Колибри, 2004-06.
 3. Аристарко, Гуидо. История на кинотеорията. Наука и изкуство: София, 1965.
 4. Базен, Андре. Что такое кино? Сборник статей. “Искусство”: Москва, 1972 (Bazin, Andre. Qu’est que le cinema).
 5. Барт, Ролан. Въображението на знака. София: Народна култура, 1991.
 6. Барт, Ролан. Camera lucida. Записки за фотографията. София: Агата-А, 2001.
 7. Знеполски, Ивайло (съст., предговор). Из историята на филмовата мисъл. Антология. Част І и ІІ. Наука и изкуство: София, 1986-88.
 8. Ковачев, Огнян. Часовете: между страницата и екрана. – В: Род и ред в българската култура. София: Фондация „Център за изследвания и политики на жените”, 2005, 235-248.
 9. Ковачев, Огнян. Между Франкенщайн и Франкенщайн: „Той изобщo не ми даде име” и/или „моята външност е уродливо копие на твоята”. – В: Littera et Lingua. Електронно списание за хуманитаристика, бр. 3, есен 2006; също в: Матрицата – властта на подобието. Сборник с материали от годишна факултетска конференция на ФСлФ. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2008, сс. 180-193.
 10. Ковачев, Огнян. С въоръжено око: техники на гледане и оптики на разказване през ХVІІІ и ХІХ век. – В: Наука, техника, модернизация (интердисциплинарна научна конференция на Българското общество за проучване на ХVІІІ век), http://www.bulgc18.com/index.php?pageid=18.
 11. Ковачев, Огнян. Дзифт и Светът е голям и спасение дебне отвсякъде – естетически преходи, институционални и възприемателски граници. – В: Литературен вестник, бр. 23, 24-30. 06. 2009, сс. 9-10.
 12. Ковачев, Огнян. Букурещ, 1989 – Сараево, 1992: локални сцени на глобални разкази. – В: Проблеми на изкуството – тримесечно списание за теория, история и критика на изкуството. Институт за изкуствознание при Българската академия на науките: София, 1/2009, сс. 19-23.
 13. Ковачев, Огнян. О, братко, къде си? – адаптация на Никой или римейк на един невидим филм. – В: Надмощие и приспособяване: Сборник доклади от Международната конференция на факултета по славянски филологии 24-25 април 2017 г. Т. 1. Литературоведски четения в чест на 80-годишнината на проф. Никола Георгиев. Съставители Надежда Александрова и др. София, 2017, 341-348.
 14. Кракауер, Зигфрид. От Калигари към Хитлер. Наука и изкуство: София, 1991.
 15. Лотман, Юрий. Семиотика кино и проблемы киноэестетики. Ээсти Раамат: Таллин, 1973.
 16. Монтъгю, Айвър. Светът на киното. Наука и изкуство: София, 1970.
 17. Найденова, Вера. Екранизацията... вечен спор? София: Наука и изкуство, 1992.
 18. Омон, Жак и Мишел, Мари. Теоретичен и критически речник на киното. ИК Колибри: София, 2009.
 19. Эйзенштейн, Сергей, “Диккенс, Гриффит и мы” – в: Эйзенштейн, С. Избранные произведения. В шести томах. Том 5. Москва: Исскуство, 1968.
 20. Ямпольский, М. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф. Москва: РИК „Культура”, 1993.
 21. Aycock, Wendell and Schoenecke, Michael (ed.). Film and Literature. Texas Tech University Press, 1988.
 22. Beja, Moris. Film and Literature: An Introduction. New York: Longman Inc., 1979.
 23. Bluestone, George. Novels into Film: the Metamorphosis of Fiction into Cinema. Johns Hopkins University Press, 1957.
 24. Campbell, Jan. Film and Cinema Spectatorship. Cambridge: Polity Press, 2005
 25. Chatman, Seymour. Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaca and London: Cornel University Press, 1978.
 26. Chatman, Seymour, “What Novels Can Do That Films Can’t (and Vice Versa)”, – in: On Narrative (ed. by W. J. T. Mitchell). The University of Chicago Press, 1981.
 27. Corrigan, Timothy. A Short Guide to Writing about Film. London & New York: Longman, 2009.
 28. Corrigan, Timothy. Film and Literature: An Introduction and Reader. 2nd Routledge, 2011.
 29. Deleuze, Gilles. Cinema 1: The Movement-Image; Cinema 2: The Time-Image. Translated by Hugh Tomlinson and Robert Galeta. London: The Athlone Press, 1986; 1989.
 30. Elliott, Kamilla. Rethinking the Novel/Film Cambridge University Press, 2003.
 31. Elsaesser, Thomas. Weimar Cinema and After: Germany’s Historical Imaginary. London and New York: Routledge, 2000.
 32. Hutcheon, Linda. A Theory of Adaptation. London and New York: Routledge, 2006.
 33. Leitch, Thomas. Film Adaptation and Its Discontents: From Gone with the Wind to The Passion of the Christ. Johns Hopkins University Press, 2009
 34. McFarlane, Brian. Novel to Film: An Introduction to the Theory of Adaptation. Oxford University Press: New York, 1996.
 35. Naremore, James (ed.). Film Adaptation. Rutgers University Press, 2000.
 36. Easthope, Anthony (ed.). Contemporary Film Theory. Longman: London & New York, 1993.
 37. Mitchell, W. J. T. Iconology: Image, Text, Ideology. The University of Chicago Press, 1986.
 38. Smith, Grahame. Dickens and the Dream of Cinema. Manchester University Press: Manchester and New York, 2003.
 39. Spiegel, Alan. Fiction and the Camera Eye: Visual Consciousness in Film and the Modern Novel. Charlottesville: University Press of Virginia, 1976.
 40. Stam, Robert and Raengo, Alessandra (ed.). A Companion to Literature and Film. Oxford: Blackwell, 2004.
 41. Stam, Robert and Raengo, Alessandra (ed.). Literature and Film: A Guide to the Theory and Practice of Film Adaptation. Oxford: Blackwell, 2005.

 

 

 

 

Дата: 27.03.2018 г.                                       Съставил: доц. д-р Огнян Ковачев