degreeПравила

за изработване, ръководство и защита

на магистърска теза

 

в МП „Литература, кино и визуална култура”

 

 

 

 

Изработване

Студентът избира темата и жанра на своята магистърска теза, които според него ще позволят най-добре да изяви своите възможности и придобитите в магистърската програма знания и умения. Темата трябва да е свързана с поне едно от трите основни тематични полета на програмата или с проблематиката на конкретен курс/модул, който студентът е посещавал. Препоръчително е да бъдат посочени и аргументирани основанията за нейния избор, а в разработването ѝ да бъде приложен интердисциплинарен подход. С оглед на профилирането на програмата към специалността „Българска филология”, необходимо е тезата да съдържа ясно откроен литературоведски аспект, напр. литературноисторически, теоретичен, анализационен, компаративистичен и т. н. Освен трите основни раздела – увод, изложение (анализационна част), изводи и заключение – работата трябва да съдържа библиографска и филмографска справка за използваните източници. Поощрява се прилагнето на по-детайлен справочен апарат: позовавания в текста, бележки под линия и т. н.

Неразделна част от магистърската теза е и Декларацията на студента, че цялото ѝ съдържание е негов/нейн оригинален авторски продукт.

В случай че проектът предвижда създаване на филмов, медиен или друг продукт, като сценарий, филм и др., неотменни писмени съставки на тезата, без които тя не се допуска до защита, са:

  • литературоведският аспект, откроен по-горе,
  • мотивацията и специфичните знания и умения на студента за изработването на конкретния продукт,
  • целта и възможното му практическо приложение,
  • връзката му с програмата и какво от наученото в нея е допринесло конкретна полза по отношение на проекта,
  • описание на хода на работата, възникнали проблеми и справянето с тях,
  • как продуктът се вписва и ще взаимодейства в присъщия му професионален, естетически, медиен, социален или друг контекст.  

Посочените съставки са препоръчителни, но не са ограничителни. По преценка на студента и научния ръководител може да бъдат прибавени и други. Този раздел е не формално, а съществено изискване към магистърската теза и е решаващ за добрия краен резултат.

 

Ръководство

Студентът има право да избере към кого от преподавателите в програмата да се обърне за ръководство на своя магистърски проект. Ръководител може да бъде всеки хабилитиран преподавател – доцент или професор. С оглед на финансовите възможности на програмата, не повече от двама гост-преподаватели може да бъдат еднократно ръководители на магистърски тези в рамките на една академична година.

След постигане на съгласие, студентът или преподавателят уведомяват за това действащия ръководител на програмата. Студентът може да поиска от него съвет, ако се затруднява в избора си на научен ръководител. Студентът не може да кани за научен ръководител преповател извън екипа на програмата.

Научният ръководител контролира хода на работата по проекта, осигурява информация за източници, предлага насоки и необходими поправки, с който студентът е препоръчително да се съобразява. Смяна на научния ръководител е възможна единствено в много краен случай, при ясни основания и с одобрението на програмните ръководители.

 

Защита

На защита на магистърска теза има право да се яви всеки завършил семестриално магистрант, който е положил успешно изпит по всички задължителни и избрани от него избираеми курсове. Всеки студент има право да се яви безплатно в рамките на четири последователни дати за защита, смятани от края на последния семестър на неговия випуск.

До защита се допуска изработена според изискванията и цялостно завършена магистърска теза, след одобрението на научния ръководител. За това свое решение той уведомява секретаря и/или ръководителите на МП и осигурява рецензент на труда в достатъчен срок преди датата на защитата. Не по-късно от 10 дни преди явяването си на защита студентът предоставя на секретаря на МП два книжни екземпляра, които да са на разположение на рецензента и членовете на изпитната комисия. Студентът подава заявление за явяване на защита при секретаря на МП в определения срок. Ако не спази сроковете, студентът поема отговорност за възможните нежелани последствия.

Защитата се провежда пред комисия, състояща се от преподаватели в МП, която се определя от нейния действащ ръководител. При необходимост, той или съответният научен ръководител могат да предложат разширяване на състава на комисията. На защитата присъстват и рецензентите на представените магистърски тези. Процедурата е открита за публика и включва: представяне на проекта от страна на магистранта, изслушване на рецензията, изказване на научния ръководител, въпроси към магистранта и неговите отговори. След изслушването на всички явили се магистранти, комисията в закрито заседание определя индивидуалните оценки. Те се оповестяват веднага и са окончателни.