Психологически аспекти на възприемането на филмовата адаптация

Едносеместриален курс

 

Преподавател: доц. д-р Цветана Хубенова

 

Анотация на учебната дисциплина:

Курсът дава теоретични познания за индивидуални и социално-психологически модели при създаване, възприемане и интерпретация на кино-адаптация на литературна творба. Акцентът в обучението е поставен върху практически и последвали теоретични обобщения по време на лекции и общи  занятия, разширяващи разбирането за психологическите процеси при творчество и възприемане на литературни, кино и адаптирани за киното литературни творби.

Очаквани резултати:

Увеличаване на практическите и теоретични нива на познаване на трансформационните процеси, свързани със разбирането на субекта, различни медии, дискурси и изкази и варианти на взаимодействие и оформяне на творчески продукт или неговата рецепция. Бегло запознаване с теории и практики в психологията, психоанализата и психиатрията и тяхното място като тема или подход към изследваните литературни творби и техните киноадаптации. Познание за творческо  и интерпретативно самонаблюдение.

Учебно съдържание

 

Тема:

Хорариум

1

Въведение. Науки за човешкото: психология, психоанализа, психиатрия, социална психология, литературознание и кинознание.Ефектите от събирането и разединяването на знанието за човешкото и продуктите на човека. Литературата и другите изкуства.

4

2

Характер и роля. Езици на изказ  в живота, в литературата и в киното.

4

3

Еволютивна теория в психо-антропологичното развитие на  човека. Кръг на опита.

4

4.

Емоция и чувства Възприятие. Биоенергетика. Цветове, форми, движения  при изява на характера и ролите.Теория и практика

2

5.

 

Човешкото тяло. Вербална и невербална комуникация.

2

 

6.

 

Психодинамика при взаимоотношение на характери.

Ролеви игри, модели и наративни трансформации.

2

 

 

7.

 

Практическо занятие с избрани от студентите примери за изследване на взаимодействие между отделни  характери и между  характери и разгръщащите се събития в наратива.

 

4

 

 

8.

 

Литературни и филмови наративи . Проблемът за свободата и съдбата.Исторически и теоретически ракурс 

2

 

9

Как се манипулират емоциите в публиката? Тревога и ужас. Социално-психологичен ракурс.

 

2

 

10

Обусловеност в избора на модели на творчество и на възприемане на литературна творба и на кинотворба. Авторефлексия  при интерпретация на знак, образ, символ и отделна творба.

2

 

 

Конспект за изпит

 

Въпрос

1

Характер и роля

2

Възприятие и биоенергетика

3

Психодинамика и ролеви игри

4.

Авторефлексията

 

Библиография

Основна:

 1. Вилхелм Райх, Анализ на характера, , Леге Артис, 2011
 2. Цветана Хубенова, Вилхелм Райх. Пулсации на живота и знанието, Семарш, 2004
 3. Дарин Тенев, Фикция и образ, ИК Жанет45, 2012
 4. Мони Алмалех, Езикът на цветовете, Аскони, 2007
 5. Джордж Буре,Теории за личността, moradabg.com, превод Пенка Канджева, 2015
 6. Валдо Бернаскони, Хомо невротикус нормалис, Джуниър партнърс, 2007
 7. Франсоаз Долто, Всичко е език, Глибри, (Tout est langage 1994)
 8. Алън Пийз, Алън Гарнър, Езикът на тялото, Сиела,2012
 9. Франсоаз Долто, Основни етапи на детството, Глибри,2009
 10. М. Бланшо, Литературното пространство, ЛИК, София, 2000
 11. Лесинг, Г.Е. Лаокоон или за границите на живописта и поезията, София, 1975
 12. Мильдон, В, Другой Лаокоон или о границах кино и литературы, Москва, 2007
 13. Мая Димитрова, Метаморфози на общуването:автор, екран, зрител, АИ „Проф. М. Дринов“, София, 2006
 14. Огнян Ковачев, „Дзифт“ и „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“,в Литературен вестник, бр.23, 24-30. 06. 2009, 9-10 стр
 15. Ролан Барт, Въображението на знака, Наука и изкуство, София, 1991
 16. Linda Hutcheon, Theory of Adaptation, London and New York, Routledge, 2006
 17. Clifford Geertz, The Interpretations of Cultures, Basic books, New York, 2000
 18. Baruch Hochman, Character in Literature, London, Cornell Un. Press, 1985
 19. David Bordwell, Narration in the Fiction Film, Routledge, 1985
 20. Murray Smith, Engaging Characters, Fictions, Emotions and Cinema, Oxford, 1995
 21. Michael Argyle, Bodily communication Routledge, 2004
 22. Carl Plantinga and Greg Smith, ed. Passionate Views. Film, Cognition and Emotion, Baltimore, John Hopkins Un. Press, 1999