Реализъм и обективност: от литературата към фотографията

Едносеместриален курс

 

Преподавател: доц. д-р Орлин Спасов

Анотация на учебната дисциплина:

Курсът „Реализъм и обективност: от литературата към фотографията“ запознава студентите с развитието на реализма в литературата (еволюция на самото понятие, ключови произведения) и влиянията, които оказва върху този стил появата на фотографията. Заедно с това се анализират понятия като фотографска обективност и фактичност. Проследяват се по-широко отношенията между литература и фотография: в исторически план, през практиката на известни творчески сътрудничества между фотографи и писатели / поети, в емблематични литературни текстове. Дискутират се – в сравнителна перспектива – изобразителните възможности на двете изкуства. Използвана е както българска, така и чуждестранна перспектива към основните теми в курса.

 

 

Очаквани резултати:

Курсът предоставя на студентите умения за интерпретация на интересните и сравнително слабо изследвани отношения между литература и фотография, като така задълбочава знанията едновременно в двете сфери. Разширяват се възможностите за литературен и визуален анализ. Създават се умения за прецизно боравене с понятия като реализъм, обективност, репрезентация.

 

Учебно съдържание

Лекционен курс

Тема:

Хорариум

1.

Езикът и възможностите за реалистично и обективно представяне на реалността

2

2.

Език, образ, репрезентация

2

3.

Реализмът в литературата

2

4.

 Средства за постигане на литературен реализъм

2

5.

 Класически автори на реализма

2

6.

 Поява на фотографията и ранно отношение към новото   изкуство; влияние върху литературния реализъм

2

7.

 Фотографската обективност

2

8.

 Реализъм и обективност

2

9.

 Факт и фикция във фотографските медии

2

10.

 Фотографски наративни форми и сближаване между литература и фотография

2

11.

 Влияние на литературата върху известни фотографи

2

12.

 Творчески колаборации между фотографи и писатели

2

13.

 Фотографията в литературата: ключови автори и  произведения

2

14.

 Литература, фотография, кино

2

15.

 Изобразителността в изкуството: възможности и граници

2

 

Изпит

Изпитът се провежда под формата на кратка дискусия върху вече оценена курсовата работа. Качеството на представяне на работата и нивото на участие в дискусията влияят върху цялостната окончателна оценка.

 

Библиография

 1. Барт, Ролан. Camera lucida. Записка за фотографията. София: Агата-А, 2001.
 2. Бенямин, Валтер. „Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост“. В Озарения. София: Критика и хуманизъм, 2000. 
 3. Боев, Петър. Фотографско изкуство в България (1856-1944). София: Септември, 1983.
 4. Боев, Петър. Фотографското изкуство в България (1945-1995). София: Български художник, 2000.
 5. Галибов, Зафер. Светлописите. Факти, събития и практики из историята на Българската фотография (1839-1959). София: Международна фондация Фотографски музей, 2017.
 6. Зонтаг, Сюзън. За фотографията. София: Изток-Запад, 2013.
 7. Спасов, Орлин. „Фотографията в медиите: исторически реконструкции (от времето на Възраждането до късния социализъм)“. В Социологически проблеми, 2001, №3, с. 172-192.
 8. Agee, James and Walker Evans. Let Us Now Praise Famous Men. Boston and New York: Mariner Book, 2001.
 9. Berger, John. About Looking. New York: Vintage, 1992.
 10. Berger, John. Ways of Seeing. Penguin, 2008.
 11. Brunet, François. Photography and Literature. London: Reaktion Books, 2009.
 12. Cunningham, David, Andrew Fisher and Sas Mays (eds). Photography and Literature in the Twentieth Century. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2008.