ПОКАНА

за участие в национална научна конференция на тема

 

„Повторение, обновление – практики на римейка“

20 и 21 март 2020 г.

СУ „Св. Климент Охридски”, Нова конферентна зала

 

Отлагане на конференцията "Повторение, обновление - практики на римейка"

en

Уважаеми колеги,

 

Катедра „Теория на литературата“ към Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ и секция „Теория на литературата“ към Института за литература при БАН имат удоволствието да Ви поканят на традиционната си съвместна конференция. Тази година конференцията ще бъде съсредоточена върху темата „римейк“, разбирана в най-широк смисъл. Поканата е отправена към утвърдени и млади изследователи (вкл. докторанти) във всички области на хуманитарните науки.

 

Проблемно поле на конференцията:

Новата направа на познатото е явление на културата и проблем на нейното осмисляне от възникването на културните практики. Естетиката на същото предполага многократно претворяване по нов начин – на познатите митове в античната трагедия, на известните фолклорни сюжети в ренесансовата новела, на традиционните сцени в класическата живопис. В света на модерните технологии проблемът за пренаправата се поставя по нов начин, получавайки името „римейк“. Като понятие от областта на киното римейкът обозначава на първо място появата на нова версия на съществуващ филм. Оттук обаче понятието навлиза в други културни практики, в други области на изкуствата, както и в полето на популярната култура. Високите технологии, позволяващи моментално и съвършено точно копиране на всеки един културен продукт, предполагат не само умножаване на едно и същото, но и стремеж към нови стратегии за обновление, за намиране на баланс между познатото и непознатото. Как всичко това променя културата, изкуствата, хуманитарните науки?

 

Организационният комитет би приветствал доклади в следните проблемни области, без да ограничава до тях възможността за избор на тема:

 • появата на понятието за римейк в киното; разновидности на практиките на римейка; sequel, prequel, reboot, spin-off, кино вселена; високо кино и масова продукция;
 • римейкът в различните изкуства – кино, литература, музика, сценични изкуства и др.
 • римейкът в популярната и масовата култура; естетиката на същото и завръщането на колективните фантазми;
 • история на практиките на римейка, обновлението на старото в историята на изкуствата и културата;
 • римейкът във видео игрите; разиграване, преиграване, версии;
 • римейк, адаптация и апроприация – сродни подходи или антиподи;
 • римейк и превод, езици на римейка;
 • форми на осмисляне на римейка в хуманитарните науки – теория на повторението и обновлението; проблемът за обхвата на понятието римейк; римейк и симулакрум;
 • римейк и маркетинг, мястото на римейка в мениджмънта и икономиката на културата; повторение и обновление в логиката на културната индустрия;
 • повторение и обновление в пресечните точки на различните изкуства; римейкът в хода на трансформация и промяна на художествените медии;
 • техники в практиките на римейка; ролята на високите технологии в повторението и обновлението;
 • социални мрежи, колективно творчество, анонимни преобразувания – колаж, мийм, самоличност във Фейсбук.

 

Срокът за приемане на заявките за участие е 28 февруари 2020 г.

Продължителност на докладите: 20 минути.

 

Моля, темата на Вашия доклад, придружена с ключови думи, кратка анотация (до 300 думи) и сведение за местоработата на автора/авторите, изпращайте на следния електронен адрeс: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

От организаторите