П О К А Н А

 

Уважаеми колеги,

Поради продължаващата пандемична ситуация във връзка с COVID-19 провеждането на Международната конференция "Петнадесети славистични четения" тази година се отменя.

Програмен комитет

на Петнадесетите славистични четения

 

Уважаеми колеги,

Катедрата по славянско езикознание и Катедрата по славянски литератури на Факултета по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“ имат удоволствието да ви поканят за участие в Международната конференция Петнадесети славистични четения на тема

 

ПОЛЕМИКИ И ИЗБОРИ

 

Молим заявките да бъдат ориентирани към едно от следните направления:

I. Езикознание.

Заявките да се изпращат на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. Литературознание.

III. Kултурология.

IV. Aнтропология.

V. Фолклористика.

Заявките да се изпращат на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Докладите да са с времетраене до 15 минути. Работни езици на конференцията са всички славянски езици и английски език.     

Такса правоучастие: 70 лв. – при плащане в срок до 20 април 2020 г., и 90 лв. – след този срок. Студенти и докторанти от български университети и научни институти заплащат половин такса.

Таксата за правоучастие се превежда по банков път. Разходите за път и пребиваване се поемат от участниците.

Предвижда се публикуване на докладите в сборник. За печат ще се приемат текстове с обем до 22000 знака. Техническите изисквания ще бъдат изпратени допълнително.

Не се предвижда задочно участие в конференцията.

 

Заявките изпращайте до 15.03.2020 г.     

Заявка за участие

 

Организационен комитет:                                     Програмен комитет:

проф. дфн Бошко Сувайджич (Сърбия)                   гл. ас. д-р Елена Дараданова

проф. дфн Джузепе дел Агата (Италия)                   доц. д-р Албена Стаменова

проф. дфн Звонко Ковач (Хърватия)                        доц. д-р Ани Бурова

проф. дфн Луциан Суханек (Полша)                        доц. д-р Ина Христова

проф. д-р Людмила Ухлиржова (Чехия)                   гл. ас. д-р Жана Станчева

проф. дфн Маргарита Младенова (България)         гл. ас. д-р Славея Димитрова 

проф. дфн Панайот Карагьозов (България) 

 

Ръководител на Катедрата                                       Ръководител на Катедрата

по славянско езикознание:                                       по славянски литератури:

доц. д-р Албена Стаменова                                      доц. д-р Ина Христова