ХХІХ Международен славистичен колоквиум

 

Катедрата по славянско езикознание към ФСФ на СУ „Свети Климент Охридски“ участва като съорганизатор на ХХІХ Международен славистичен колоквиум, който ще се проведе в Лвовския национален университет „Иван Франко“ (ЛНУ) на 20–21 май 2021 г.

 

Международният славистичен колоквиум се провежда ежегодно от 1992 г. от Института по славистика ЛНУ за отбелязване на паметта на славянските първоучители – равноапостолните Кирил и Методий. В колоквиумите взимат участие украински и чуждестранни учени от Полша, Сърбия, България, Чехия, Русия, Хърватия, Беларус, Германия и други страни. Работните езици на конференцията са всички славянски.

 

С оглед на комплексността на славянознанието конференцията има интердисциплинарен характер, а тематиката на докладите се отнася към различни аспекти на езикознанието, литературознанието, фолклористиката, междуславянските връзки, историята, фолклористиката, етнографията и други дисциплини. Особено внимание се отделя на кирило-методиевистиката, междуславянските контакти и историята на славистиката. Материалите от конференцията се публикуват в сборника „Проблеми слов’янознавства“ и в други научни издания.

 

Досега международни съорганизанори на Междунадорния славистичен колоквиум са били Катедрата по полски език на Университета „Николай Коперник“ в Торун, Хуманитарният факултет на Варминско-Мазурския университет в Олщин, Философският факултет на Новосадския университет, Катедрата по славистика на Белградския университет и други.

 

С оглед на епидемичената обстановка по света и наложените карантинни ограничения, тази година ХХІХ Международен славистичен колоквиум ще бъде проведен в електронна среда в платформата Zoom. Линкове ще бъдат публикувани своевременно. Тематичните области, в които ще протече работата на конференцията, са следните:

  1. Кирило-Методиевската традиция в общественото развитие на славяните.
  2. История, език, литература и култура на славянските народи: концептуални въпроси.
  3. Украйна и украинците в общославянски и европейски контекст.
  4. История и методология на славистиката.

 

Желаещите да участват, са поканени да подадат заявка не по-късно от 23 април 2021. Към заявката трябва да се приложи резюме на доклада (до 4000 знака с интервалите). Организационният комитет си запазва правото да отхвърля теми, които не отговарят на тематиката на колоквиума. Не се допуска задочно участие. При одобрение от редколегията текстовете с обем 0,5 – 1 изд. кòла (до 40 000 знака с интервалите) се приемат за публикуване в научния сборник „Проблеми слов’янознавства“. Материалите се подават на редколегията в електронен вариант (във формат DOC) на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Уважаеми колеги, каним ви да вземете участие в ХХІХ Международен славистичен колоквиум!

 

Доц. Албена Стаменова – Ръководител на  Катедрата по славянско езикознание