Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

Катедра по българска литература

 

 

СИМЕОН ЯНЕВ. ПРЕЗ ИЗПИТАНИЯТА НА ВРЕМЕТО

 

ПРОГРАМА

на научна конференция, посветена на 80-годишнината на изследователя, писателя и преподавателя

 

30 септември – 1 октомври 2022 г.

Първа зала на Софийския университет

Online: https://meet.google.com/sxo-hwhx-uue [Google Meet]

 

30.09.2022

9:00. Откриване на конференцията от доц. д-р Бойко Пенчев – декан на Факултета по славянски филологии, проф. дфн Николай Папучиев – ръководител на Катедрата по българска литература, с участието на проф. дфн Симеон Янев.

 

Симеон Янев. Ученият и писателят

Модератор: Иван Иванов (онлайн), Надежда Стоянова

9:30 – 9:50. Светлана Стойчева. Симеон Янев – сътворителят на контексти (онлайн)

9:50 – 10:10. Дора Колева. Симеон Янев: участта български писател

10:10 – 10:30. Дискусия

 

Класическо и (пост)модерно

Модератор: Надежда Стоянова

10:30 – 10:45. Иван Русков. Разказът самоубийство (онлайн)

10:45 – 11:00. Николай Чернокожев. Небесата на Елин Пелин

11:00 – 11:15. Татяна Ичевска. Старостта в разказите на Йордан Йовков (онлайн)

11:15 – 11:30. Милена Кирова. Българската литература влиза във второто десетилетие на 21. век: романът през 2011 година

11:30 – 11:45. Дискусия

11:45 – 13:00. Обедна почивка

 

Български литературноисторически сюжети. I част

Модератор: Мария Маринова-Панова

13:00 – 13:15. Сава Сивриев, За антропоцентричните решения в „Италия“ (1884) на Иван Вазов

13:15 – 13:30. Николета Пътова. Драматургията на Иван Вазов – критически дебати

13:30 – 13:45. Димитър Бурла. За жанра на „Бай Ганьо“

13:45 – 14:00. Калина Лукова. Критическият дебат за Г. П. Стаматов (онлайн)

14:00 – 14:15. Дискусия

14:15 – 14:30. Почивка

 

Романите на Симеон Янев

Модератор: Иван Иванов (онлайн), Надежда Стоянова

14:30 – 14:45. Иван Иванов. Постмодерният роман на Симеон Янев – пътуване през времето и отвъд

14:45 – 15:00. Петър Стефанов. „Биография на мъртвия век“ – романов епос за моралната нищета и духовната посветеност

15:00 – 15:15. Петър Михайлов. Наблюдения върху един роман, писан повече от 30 години („Биография на мъртвия век“).

15:15 – 15:30. Георги Велев. „След потопа“ (Наблюдения над дилогията „Биографии на отрепки“)

15:30 – 15:45. Дискусия

15:45 – 16:00. Почивка

 

 

Български литературноисторически сюжети. II част

Модератор: Мартин Колев

16:00 – 16:15. Бисера Дакова. Между декадентското клише и автопародията, или за взаимоотекванията между два „различни“ разказа на Елин Пелин (онлайн)

16:15 – 16:30. Младен Енчев. Още малко за пародийното в детските поемки на Елин Пелин (онлайн участие)

16:30 – 16:45. Мартин Колев. „Чудни приключения с много страсти и много геройства, и много опасности“: наративна идентичност при персонажите на Матвей Вълев

16:45 – 17:00. Дискусия

17:00. Коктейл в Първа зала на Софийския университет

 

01.10.2022

Парадигми и интерпретации

Модератор: Владимир Игнатов

10:00 – 10:15. Мария Маринова-Панова. Книга Естир от Стария Завет – ресакрализация на приказни сюжети и исторически реминисценции

10:15 – 10:30. Владимир Игнатов. Ранобудници и поручители: измерения на възрожденския нравствен идеал (прозаическите преводи на Юри Кисимов по страниците на сп. „Училище“)

10:30 – 10:45. Андриана Спасова. Модерната рефлективност на Найден Геров и пътеписната проза след Освобождението

10:45 – 11:00. Дискусия

11:00 – 11:15. Почивка

 

Съвременни (авто)рефлексии

Модератор: Надежда Стоянова, Ивона Въртелкова

11:15 – 11:30. Радослав Радев. Проблемът за обратната рафлексия при четене на художествен текст (онлайн)

11:30 – 11:45. Ирен Александрова. Личността като диалог

11: 45 – 12:00. Росица Чернокожева. „Прочетено крадешком“ – интимността на дневника

12:00 – 12:15. Почивка

12:15 – 12: 30. Галина Вълчева-Димитрова. Огънчето на поезията, или за един възможен авто/биографичен сюжет в творчеството на Петя Дубарова

12:30 – 12:45. Полина Пенкова. Употреби на пародията в женското писане: два случая

12:45 – 13:00. Надежда Стоянова. „Атласът“ като литературноисторически проект

13:00 – 13:30. Дискусия

13:30. Закриване на научната конференция

 

Организатори: проф. д-р Иван Иванов, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Мария Маринова-Панова, докторант Мартин Колев, студент Ивона Въртелкова