П О К А Н А

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ЕДИНСТВO И РАЗДЕЛЕНИE В ЕЗИЦИТЕ, ЛИТЕРАТУРИТЕ И КУЛТУРИТЕ

 

9 – 11 МАЙ 2023 г.

 

 

Уважаеми колеги,                                                                                                                                  English

 

Факултетът по славянски филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ има удоволствието да Ви покани да вземете участие в научна конференция на тема „Единство и разделение в езиците, литературите и културите“, която ще се проведе от 9 до 11 май 2023 г. в Ректората на Софийския университет.

 

ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ И ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ

 

Освен индивидуално участие бихме искали да предложим и възможност за създаване на отделни тематични панели в рамките на конференцията върху конкретни научни проблеми. Участниците във всеки панел трябва да са минимум трима.

Заявки за тематични панели се приемат до 28.02.2023 г.

Заявките за индивидуални и съавторски участия се приемат до 10.04.2023 г.

Имейлът за изпращане на заявка е: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.           

 

Работните езици на конференцията са: български, всички славянски езици и английски език.

 

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Предвижда се публикуване на докладите в сборник. За печат ще се приемат текстове с обем до 22 000 знака (включително с библиографията и приложенията, когато има такива). Срок за изпращане на готовите за публикуване доклади е: 31.07.2023 г.

Техническите изисквания ще бъдат изпратени допълнително.

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Таксата за участие е 70 лв. Студенти и докторанти от български университети и научни институти заплащат половин такса в размер на 35 лв.

Проект „Българистика“ поема таксите за участие на чуждестранни българисти.

Разходите на участниците (пътни, дневни и квартирни) са за сметка на командироващата страна.

 

Времето, предвидено за всеки отделен доклад, е 15 минути.

 

Предложенията за панели и доклади могат да бъдат в едно от следните НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕМАТИЧНИ ГРУПИ:

 

Литературоведско направление

Пандемии, усамотеност, изолация – измерение на страданието

Литература на прехода. Скрити и явни зависимости

Литература на тоталитаризма, критически рефлексии, читателски носталгии

Хибридният хабитус: човекът между реалното и виртуалното

Световна литература – национални проекции. Теоретични разпадания и нови конструкции

Войната в текстовете – текстове във война. Битките за интерпретациите в настоящето

 

Лингвистично направление

Изток и Запад

Българският език – славянски, балкански, европейски…

Език и култура

Езикът в интернет

Единство и разделение в езика и културата

Българският език – континуитет и иновации

 

Антропология. Етнография. Фолклористика

Миграции, празници, социални мрежи

Болно и здраво тяло. Пандемия и традиционни и нови лечителски практики

Мистификации и рационализации на всекидневието

 

Организационен екип:

Проф. д.ф.н.Николай Папучиев,

Доц. д-р Диана Атанасова,

Доц. д-р Дарина Младенова,

Д-р Мария Маринова,

Д-р Катерина Войнова,

Ас. Лилия Трифонова,

Ас. Франческа Земярска