Международна научна конференция „Българистични езиковедски четения“

 

На 23 и 24 ноември 2023 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе международна научна конференция „Българистични езиковедски четения“. Конференцията е посветена на 100-годишнината от рождението на проф. Мирослав Янакиев. Организатор на проявата е Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии към СУ „Св. Климент Охридски“.

На конференцията да бъдат представени съвременните постижения на езиковедската българистика у нас и в чужбина. Докладите, които ще бъдат изнесени, са свързани със следните тематични направления:

  • Съвременни методи и подходи във фонетиката и фонологията
  • Динамиката на лексикалната система и на нейните елементи
  • Съвременни морфологични и синтактични подходи
  • Актуални въпроси в прагматиката и стилистиката
  • Вариантността, нормативността и кодификацията днес

В рамките на Българистичните езиковедски четения ще бъдат организирани и три кръгли маси:

  • Лингвистични аспекти на превода
  • Българистиката и езикът на медиите
  • Дигитална хуманитаристика

Тематиката на кръглите маси се отличава с обществената си значимост, с теоретичните и приложните си аспекти и дава възможност в дискусиите да се включат учени от различни области, които обаче имат общ изследователски обект – българския език.

Първото издание на Българистичните езиковедски четения беше организирано през 2018 г. Втората конференция е част от проявите по Националната програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ (ННП Българистика) и се организира с подкрепата на НИД на СУ, дог. № 80-10-135 от 10.5.2023 г. Проявата ще утвърди мястото и ролята на Факултета по славянски филологии в СУ „Св. Климент Охридски“ като водещ център за езиковедски българистични изследвания, ще подпомогне и насърчи работата на чуждестранни изследователи в областта на езиковедската българистика и ще даде възможност за  разширяване на научните контакти между учени от страната и чужбина.

 

Програма на конференцията

Кръгла маса, посветена на проблематиката на превода

Кръгла маса, посветена на електронната обработка на старобългарски паметници