СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ШЕСТНАДЕСЕТИ СЛАВИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ

НА ТЕМА:

„ПАМЕТ И ИСТОРИЯ В СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ И ЛИТЕРАТУРИ“

30 – 31 МАЙ 2024 г.

 

ПРОГРАМА

 

 

 

PROGRAMME

OF THE SIXTEENTH INTERNATIONAL SLAVIC STUDIES CONFERENCE

“MEMORY AND HISTORY IN SLAVIC LANGUAGES AND LITERATURES”

 

30th – 31th May 2022

FACULTY OF SLAVIC STUDIES

SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

ПРОФ. БОШКО СУВАЙДЖИЧ (СЪРБИЯ)

ПРОФ. ДЖУЗЕПЕ ДЕЛ АГАТА (ИТАЛИЯ)

ПРОФ. ЗВОНКО КОВАЧ (ХЪРВАТИЯ)

ПРОФ. ЛЮДМИЛА УХЛИРЖОВА (ЧЕХИЯ)

ПРОФ. ПАНАЙОТ КАРАГЬОЗОВ (БЪЛГАРИЯ)

ПРОФ. МАРГАРИТА МЛАДЕНОВА (БЪЛГАРИЯ)

ПРОФ. МАРИЯ ДОБРИКОВА (СЛОВАКИЯ)
ПРОФ. АНДЖЕЛА ФРАНЧИЧ (ХЪРВАТИЯ)

 

 

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ:

ДОЦ. Д-Р ВЕЛИЧКО ПАНАЙОТОВ
ДОЦ. Д-Р ДОБРОМИР ГРИГОРОВ

Д-Р ДИАНА ИВАНОВА
Д-Р МАЯ РАДИЧЕВА
Д-Р МАРТИН СТЕФАНОВ
Д-Р ВИТКА ДЕЛЕВА

Д-Р ТИХА БОНЧЕВА
Д-Р ВЛАДИМИР КОЛЕВ

 

 

30 май 2024 г., четвъртък

Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

 

9:00 – 10:00

Регистрация на участниците

 

10:00 – 10:30
Официално откриване на конференцията от деканското ръководство на Факултета по славянски филологии

Приветствие към участниците в конференцията от ректорското ръководство на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

 

 

ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: Маргарита Младенова

 

10:30 – 11:00
Маргарита Младенова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Периферно екзистенциални глаголи в старобългарския език


11:00 – 11:30

Ренета Божанкова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Градини, хербарии, книги – личните пространства на паметта в литературата

 

11:30 – 12:00 – Дискусия

12:00 – 13:30 – Почивка

 

13:30 – Работа по секции в сградата на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

 

 

 

ЕЗИКОЗНАНИЕ

30 май, четвъртък

 

ЗАЛА 149

(Централно крило на Ректората, етаж 4)

 

Секция „Лексикология и терминология“

Председател: Жана Станчева

 

13:30 – 13:45

Ирина Георгиева

НБУ

Относно понятието „колокация“ в съвременната лингвистика

 

13:45 – 14:00

Мария Дудаш

Университет „Лоранд Йотвьош”, Будапеща

Словобразуване в българския и унгарския език – деноминални суфикси

 

14:00 – 14:15

Десислава-Девора Атанасова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Паметта на домашните думи vs. заетите глаголи в професионалния IT жаргон на руския език 

 

14:15 – 14:30

Жана Станчева

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Информативност на термините с форма на изрази – памет за съдържанието във външната структура (съпоставка в български, полски и английски)

 

14:30 – 14:45 – Дискусия

14:45:15:00 – Пауза

 

 

ЕЗИКОЗНАНИЕ

30 май, четвъртък

 

ЗАЛА 2

(Централно крило на Ректората, етаж 1)

 

Секция „Етимология“

Председател: Христина Дейкова

 

13:30 – 13:45

Красимира Фучеджиева

Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН

Семантичен аспект на етимологичния анализ

 

13:45 – 14:00

Симеон Стефанов

Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин

Чакам: преглед на известното в науката

 

14:00 – 14:15

Александра Лончар Райчевич, Катарина Станкович/Александра Лончар Раичевић и Катарина Станковић

Философски факултет, Ниш/Педагогически факултет, Вранье/Филозофски факултет Ниш/Педагошки факултет Врање

Контрастивно порећење природе акцента у руском и српском jезику (призренско-тимочком диjалекту)

 

14:15 – 14:30

Христина Дейкова

Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН

Бележки към етимологичното гнездо на бълг. лих (< праслав. *lixъ)

 

14:30 – 14:45 – Дискусия

14:45:15:00 – Пауза

 

 

ЕЗИКОЗНАНИЕ

30 май, четвъртък

 

ЗАЛА 149

(Централно крило на Ректората, етаж 4)

 

Секция „Лексикология и терминология“

Председател: Мирена Пацева

 

15:00 – 15:15

Юлия Сулковска-Мазуркевич/Julia Sułkowska-Mazurkiewicz

Университет в Лодз/Uniwersytet Łódzki

Język pracowników służb bezpieczeństwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz Ludowej Republiki Bułgarii, na podstawie analizy dokumentów archiwalnych dotyczących inwigilacji środowiska inteligenckiego

 

15:15 – 15:30

Кристияна Симеонова

Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН

Към въпроса за руското влияние в началните етапи на изграждането на българската научна терминология

 

15:30 – 15:45

Инна Хинова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Най-нова чуждоезикова лексика в сферата на компютърните игри в руския език

 

15:45 – 16:00

Мирена Пацева

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Акцентните вариации на някои многофункционални суфикси сигнализират типологични деления

 

16:00 – 16:15 – Дискусия

16:15 – 16:30 – Пауза

 

 

ЕЗИКОЗНАНИЕ

30 май, четвъртък

 

ЗАЛА 2

(Централно крило на Ректората, етаж 1)

 

Секция „Етнолингвистика и лингвокултурология“

Председател: Иван Держански

 

15:00 – 15:15

Стефана Паунович Родич/Стефана Пауновић Родић,

Филологически факултет, Университет в Белград/Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Улога фолклора у очувању и ревитализацији русинског језика у Војводини

 

15:15 – 15:30

Далибор Соколович/Далибор Соколовић

Филологически факултет, Университет в Белград/Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Домени употребе језика Банатских Бугара у Србији

 

15:30 – 15:45

Едита Манастерска-Вионцек/Edyta Manasterska-Wiącek

Институт по езикознание и литература, Университет Мария Кюри-Склодовска, Люблин/Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

O Pani Księżyc i Panu Księżycu, czyli jak tłumacz radzi sobie z płcią przekładzie

 

15:45 – 16:00

Иван Держански, Олена Сирук

ИМИ – БАН

Лексикално-семантичното поле „памет” в български и украински език

 

16:00 – 16:15 – Дискусия

16:15 – 16:30 – Пауза

 

 

ЕЗИКОЗНАНИЕ

30 май, четвъртък

 

ЗАЛА 149

(Централно крило на Ректората, етаж 4)

 

Секция „Проблеми на превода“

Председател: Райна Камберова

 

16:30 – 16:45

Силвия Петкова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

За превода на устойчивите разговорни реплики в съвременната руска проза

 

16:45 – 17:00

Елена Крейчова

Институт по славистика, Масариков университет, Бърно

Предизвикателствата на предмета „Библейските текстове в светлината на славянските преводи“

 

17:00 – 17:15

Красимира Алексова, Ивана Давидков

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски

Преводни съответствия на българския дубитатив на сръбски

 

17:15 – 17:30

Албена Стаменова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Преводите на Светото писание на съвременен език и развитието българския и украинския книжовен език

 

17:30 – 17:45

Райна Камберова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Проблеми и решения при превода на жаргонизми и нецензурна лексика

 

17:45 – Дискусия

 

 

ЕЗИКОЗНАНИЕ

30 май, четвъртък

 

ЗАЛА 2

(Централно крило на Ректората, етаж 1)

 

Секция „Проблеми на чуждоезиковото обучение“

Председател: Рени Манова

 

16:30 – 16:45

Весела Шушлина

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Усвояване на категорията определеност при изучаване на български език от чужденци

 

16:45 – 17:00

Венера Матеева-Байчева, Катрин Костова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

За обучението по български език в електронна среда. Дистанционна подготовка по български език като втори

 

17:00 – 17:15

Виктория Недялкова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Автокоррекции в устной речи болгарских студентов, изучающих русский язык

 

17:15 – 17:30

Дарка Хербез

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, катедра „Славистика“

Обрада тематске јединице Занимања или професије на почетном нивоу у настави српског као страног језика

 

17:30 – 17:45

Рени Манова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Умението за аргументация в подготовката по български език на чуждестранни студенти

 

17:45 – Дискусия

 

 

ЕЗИКОЗНАНИЕ

31 май, петък

 

ЗАЛА 149

(Централно крило на Ректората, етаж 4)

 

Секция „Лексикология и терминология“

Председател: Красимира Петрова

 

09:00 – 09:15

Александар С. Павлович/Александар С. Павловић

Институт за сръбска култура, Прищина/Институт за српску културу, Приштина

Неки топоними шарпланинске жупе Сиринић у етимологији локалних Срба: имена насеља Штрпца и Готовуше

 

09:15 – 09:30

Оксана Тимко Житко/Oksana Timko Đitko

Философски факултет, Загреб/Filozofski fakultet, Zagreb

Ojkonimi motivirani nazivima životinja u ukrajinskom i hrvatskom jeziku

 

09:30 – 09:45

Георги Митринов

Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН

Историческа антропонимия от с. Боблен (Бобляни), Правищко (Егейска Македония) по данни от XVI век

 

09:45 – 10:00

Красимира Петрова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Следи на паметта в названията на лечебни растения в българския и руския език

 

10:00 – 10:15 – Дискусия

10:15 – 10:30 – Пауза

 

 

ЕЗИКОЗНАНИЕ

31 май, петък

 

ЗАЛА 2

(Централно крило на Ректората, етаж 2)

 

Секция „Лексикология и терминология“

Председател: Диляна Денчева

 

10:30 – 10:45

Марианна Конова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Ономастиката в дипломатическите текстове – проблеми на превода

 

10:45 – 11:00

Олена Леонидивна Смал/Олена Леонідівна Смаль

Академия по труда, социалните отношения и туризма, Киев, Украйна/Академія праці, соціальних відносин і туризму, Київ, Україна

Відображення просторових моделей у мікротопонімії Лівобережжя міста Києва

 

11:00 – 11:15

Марияна Джукич/Маријана Ђукић

САНУ

Поредбене фразеолошке jединице у делу Jована Суботића

 

11:15 – 11:30

Диляна Денчева

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Историческа метафоричност или метафорична смърт

 

11:30 – 11:45 – Дискусия

 

Обедна почивка до 13:30 ч.

 

 

ЕЗИКОЗНАНИЕ

31 май, петък

 

ЗАЛА 149

(Централно крило на Ректората, етаж 4)

 

Секция „Общи и съпоставителни изследвания“

Председател: Васил Гешев

 

10:30 – 10:45

Павлина Мартинова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Модални глаголи за изразяване на значенията задължителност и необходимост в украинския и българския език

 

10:45 – 11:00

Лилия Иванова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Аспекти в изследването на езиковата оценка

 

11:00 – 11:15

Диана Благоева, Марчин Фастин, Роман Тимошук

Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН, Институт по славистика, ПАН

Към въпроса за междуезиковата омонимия във фразеологията (българско-полска перспектива)

 

11:15 – 11:30

Васил Гешев

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Обща картина на приликите и разликите между пуризма в българския и полския език

 

11:30 – 11:45 – Дискусия

 

Обедна почивка до 13:30 ч.

 

 

ЕЗИКОЗНАНИЕ

31 май, петък

 

ЗАЛА 149

(Централно крило на Ректората, етаж 4)

 

Секция „Етнолингвистика и лингвокултурология“

Председател: Витка Делева

 

13:30 – 13:45

Изабела Козера-Славомирска/Izabela Kozera-Sławomirska

Ягелонски университет, Полша

Концепт ПАМЯТЬ в современном русском языке (в сопоставлении с турецким языком)

 

13:45 – 14:00

Олга Викторивна Сахарова/Ольга Вікторівна Сахарова

Национална музикална академия на Украйна, Катедра Езици/Національна музична академія України; Кафедра мов

Концепт «пам’ять» у сучасній українській мові (на матеріалі драматургії воєнного часу)

 

14:00 – 14:15

Росен Малчев

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Наблюдения върху дихотомията „агиология и демонология” във фолклорната вяра на селища от родопския Рупчос (етноложки и лингвистичен поглед)

 

14:15 – 14:30

Витка Делева

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Концепцията за памет и история в съвременното езиково съзнание

 

14:30 – 14:45 – Дискусия

 

 

ЕЗИКОЗНАНИЕ

31 май, петък

 

ЗАЛА 2

(Централно крило на Ректората, етаж 1)

 

Секция „История на славянските езици“

Председател: Величко Панайотов

 

13:30 – 13:45

Найда Иванова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

За изследването на славянобългарския период от историята на новобългарския книжовен език

 

13:45 – 14:00

Татяна Брага

Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин

Някои предварителни наблюдения върху кодикологичните особености на Барлинския дамаскин

 

14:00 – 14:15

Емилия Македонска

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Приносът на Й. Добровски и Й. Юнгман за формирането на книжовния чешки език

 

14:15 – 14:30

Величко Панайотов

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Словашката вокална система през 10-11 в.

 

14:30 – 14:45 – Дискусия

 

 

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

31 май, петък

 

ЗАЛА 149

(Централно крило на Ректората, етаж 4)

 

Секция „Общи и съпоставителни изследвания “

Председател: Олга Сорока

 

15:00 – 15:15

Павол Одалош/Pavol Odaloš

Философски факултет, Университет Матей Бел в Банска Бистрица/Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v B. Bystrici

Modelovanie a modely názov železničných zastávok v Slovenskej republike

 

15:15 – 15:30

Лаура Ягелкова/Laura Jagelková

Славистичен институт „Ян Станислав“, САН, Университет „Константин Философ“, Нитра/Jan Stanislav Institute of Slavistics SAS, Bratislava, Slovakia; Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia

Mythological-Christian symbolism of plants in the Goral dialect environment

 

15:30 – 15:45

Олга Сорока/Olga Soroka

Лвивски национален университет „Иван Франко“, Лвив, Украйна / ЛНУ „Иван Франко“, Лвiв, Украïна

Предаване на украински собствени имена на български език

 

15:45 – 16:00 – Пауза

 

16:00 – 16:15

Оксана Пухонска / Оксана Пухонська

Национален университет „Острожка академия“, Острог, Украйна / Націона́льний університе́т „Остро́зька акаде́мія“, Острог, Украïна

Memory as a construct of identity in the contemporary literature of Ukraine and about

Ukraine

 

16:15 – 16:30

Ирена Димова

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

Върху някои аспекти на паметта при словашките представители на „текстовата генерация“

 

16:30 – 16:45

Остап Сливински

Украински католически университет, Лвов, Украйна / Український Католицький Університет, Львів, Украйна

„Нека падне като меч последният час….“ Визии на катастрофата в творчеството на Олекса Стефанович

 

16:45 – 17:00

Милан Кендра / Milan Kendra
Катедра по словашка литература и теория на литературата, Институт по словкистика и медийни изследвания, Философски факултет, Университет в Прешов, Словакия / Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií

Filozofická fakulta, Prešovská univerzita

Historický fakt ako básnická udalosť (P. O. Hviezdoslav: Krvavé sonety) / A Historical Fact as a Poetic Event (P. O. Hviezdoslav: „The Bloody Sonnets”)

 

17:00 – 17:15 – Дискусия

 

 

ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ. АНТРОПОЛОГИЯ

 

30 май, четвъртък

ЗАЛА 160 Б

(Централно крило на Ректората, етаж 4)

 

Секция „Памет и колективна травма“

Председател: Добромир Григоров

 

13:30 – 13:45

Боян Йович / Бојан Јовић

Институт за литература и изкуства, Белград, Сърбия / Институт за књижевност и уметност, Београд, Србиjя

Неке поетичке особености обликовања сећања и историје у словенским авангардама

 

13:45 – 14:00

Сиархей Падсасонни / Siarhei Padsasonny
Варшавски университет / University of Warsaw

Трансформация поэтики русской лагерной прозы – от литературы факта к

литературной мистификации

 

14:00 – 14:15

Анте Баран / Ante Baran

Задарски университет, Хърватия / University of Zadar, Croatia

History, historiography and postmemory writing of familial past in Sergei Lebedev’s novel The Goose Fritz

 

14:15 – 14:30

Радослав Славомирски / Radosław Sławomirski
Висше училище по сигурността, Познан, Полша / Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań, Polska

Pamięć i historia w rosyjskiej pieśni autorskiej na przykładzie twórczości Władimira

Wysockiego i Bułata Okudżawy

 

14:30 – 14:45 – Дискусия

Пауза

 

30 май, четвъртък

ЗАЛА 1

(Централно крило на Ректората, етаж 1)

 

Секция „Епос и наратив“

Председател: Недялко Желев

 

13:30 – 13:45

Румяна Иванова – Кифер

Катедра по славянски филологии, Университет в гр. Трир, Германия

Между епоса и приключенскиия и роман: Иван Вазов „Под игото“

 

13:45 – 14:00

Бошко Сувайджич / Бошко Сувајџић

Белградски университет, Сърбия / Университет у Београду, Србиjа

Епски Балкан - мит, историја, поезија

 

14:00 – 14:15

Мария Шлюкич / Марија Шљукић

Филологически факултет, Белградски университет / Филолошки факултет Универзитета у Београду

Историјска атмосфера преплета епских и митских слојева у Књизи за Марка Светлане Велмар-Јанковић

 

14:15 – 14:30

Миряна М. Бечейски / Мирјана М. Бечејски

Институт за сръбска култура, Прищина – Лепосавич / Институт за српску културу Приштина – Лепосавић

Приповедни поступци у роману Бездно Светлане Велмар-Јанковић

 

14:30 – 14:45 – Дискусия

Пауза

 

30 май, четвъртък

ЗАЛА 160 Б

(Централно крило на Ректората, етаж 4)

 

Секция „Литературата в историческа перспектива“

Председател: Добромир Григоров

 

15:00 – 15:15

Мария М. Груйич / Marija M. Grujić

Институт за литература и изкуства, Белград, Сърбия / Institute for Literature and Arts, Belgrade, Serbia

Између два нестајућа света: концепт сећања као историјска перспектива у делу Борисава Станковића

 

15:15 – 15:30

Йелена Стойкович Стоянов
Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Репрезентација маскулинитета на примеру фигуре оца у прозном стваралаштву Борисава Станковића (Сећање и историја у књижевности)


15:30 – 15:45

Антоанета Балчева

Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“, БАН, София

България в два хърватски пътеписа от началото на ХХ в.

 

15.45 – 16:00

Моника Фаркаш-Барати / Farkas Baráthi Mónika

Сегедски университет, Унгария / University of Szeged, Hungary

Преводна рецепция на българската литература в Унгария след 2000 г.

 

16:00 – 16:15 – Дискусия

Пауза

 

 

30 май, четвъртък

ЗАЛА 1

(Централно крило на Ректората, етаж 1)

 

Секция „Литературата в учебниците по литература“

Председател: Тиха Бончева

 

15:00 – 15:15

Бойко Пенчев

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

История и идеология: темата за революцията в три учебника по литература за 10

клас

 

15:15 – 15:30

Надежда Стоянова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Моделиране на художествения контекст в прочитите на Атанас-Далчевите произведения в учебниците по литература

 

15:30 – 15:45

Мария Русева

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Мястото на Светослав Минков в учебните програми по БЕЛ в средното училище

 

15:45 – 16:00

Борис Илиев

Национална природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“, София

Особености, трудности и необходимост от преподаването н

а литературна история в една "неисторическа" учебна програма (XI и XII клас)

 

16:00 – 16:15 – Дискусия

Пауза

 

 

30 май, четвъртък

ЗАЛА 160 Б

(Централно крило на Ректората, етаж 4)

 

Секция „Памет и история“

Председател: Тиха Бончева

 

16:30 – 16:45

Марияна Бийелич

Философски факултет, Загребски университет, Хърватия

Езикът и паметта в произведенията на Христо Смирненски

 

16:45 – 17:00

Милан Алексич / Милан Алексић

Катедра по сръбска и южнославянски литератури, Филологически факултет, Белградски университет / University of Belgrade, Faculty of Philology, Department of Serbian Literature with South-Slavonic Literatures

Памћење и историја у песништву Ивана В. Лалића” („Memory and history in poetry of Ivan. V. Lalić“)

 

17:00 – 17:15

Константин Поборников

Институт по балканистика с център по тракология „Проф. Александър Фол“, БАН, София

Ролята на списанията „Мисъл“ и „Съкровищница на знанието“ за европеизацията на две балкански литератури

 

17:15 – 17:30

Владислав Тиков

Катедра по българска литература, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Образът на „револуционера“ в романа „Възвишение“ на Милен Русков

 

17:30 – 17:45

Венцеслав Шолце

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Като „библейска трагедия“. Репрезентацията на Съединението в „Розата на Балканите“ на Иван Илчев

 

17:45 – 18:00 – Дискусия

 

 

30 май, четвъртък

ЗАЛА 1

(Централно крило на Ректората, етаж 1)

 

Секция „Идентичности в романа“

Председател: Ани Бурова, Ина Христова

 

16:30 – 16:45

Долорес Гърмача / Dolores Grmača

Факултет по хуманитарни и социални науки, Загребски университет / Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia

Her-story: Memory of Mary Magdalene in the 21 st -century South-Slav novels

 

16:45 – 17:00

Милена Кирова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Един особен случай в българската литература: професорският роман

 

17:00 – 17:15

Ани Бурова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Фòрмата на романа и паметта за историята (върху два романа от 90-те години на XX в.)

 

17:15 – 17:30

Ина Христова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Памет и история в романите на Иво Андрич

 

17:30 – 17:45

Людмила Миндова

Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“, БАН, София

Насилие и памет. Югославски примери за тоталитарния опит в литературата

 

17:45 – 18:00 – Дискусия

 

 

31 май, петък

ЗАЛА 1

(Централно крило на Ректората, етаж 1)

 

Секция „Исторически факт versus литературен факт / Historical fact versus literary fact“

Председател: Добромир Григоров, Тиха Бончева

 

9:00 – 9:15

Радослав Пасия / Radoslav Passia

Институт за словашка литература, Словашка академия на науките, Братислава / Ústav slovenskej literatúry SAV v.v.i., Bratislava

Mesto a jeho pamäť (na príklade literárneho obrazu Bratislavy po druhej svetovej vojne) / The City and its Memory (on the Example of the Literary Image of Bratislava After World War II)

 

9:15 – 9:30

Петер Толарович / Peter Tollarovič
Студия Академика Словака, Философски факултет, Братиславски университет „Ян Ямос Коменски“ / Studia Academica Slovaca, Faculty of Arts of Comenius University

Slovanské verše (1946) Františka Hečka v kontexte novej vízie vzťahov medzi slovanskými národmi po druhej svetovej vojne

 

9:30 – 9:45

Зденек Шанда / Zdeněk Šanda                        

Катедра по чешки език и литература, Природонаучно-хуманитарен и педагогически факултет, Технически университет в Либерец, Чехия /

Katedra českého jazyka a literatury, Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta, Technická univerzita v Liberci, Česko

Nesamozřejmost literárněvědného faktu

 

9:45 – 10:00 – Дискусия

Пауза

 

 

31 май, петък

ЗАЛА 150

(Централно крило на Ректората, етаж 4)

 

Секция „Театрознание и културология“

Председател: Кристиян Янев

 

9.00 – 9.15

Камелия Николова

Институт за изследване на изкуствата, БАН; Национална академия за театрално и филмово изкуство, София

За три постановки на пиесата „Чайка“ през 90-те години на ХХ в. и тяхното място в най-новата история на българския театър

 

9.15 – 9.30

Ясмина П. Кнежевич / Јасмина П. Кнежевић

Институт за сръбска култура, Прищина – Лепосавич / Институт за српску културу, Приштина – Лепосавић

Од појединачног ка општем (Наративни идентитет у роману Semper idem Ђорђа Лебовића

 

9.30 – 9.45

Милена Видосавлйевич / Milena Vidosavljević

Институт за сръбска култура, Прищина – Лепосавич / Institute for Serbian Culture Priština – Leposavić

Female education in Kosovo and Metohija between the two world wars

 

9.45 – 10.00

Димитрина Хамзе
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Темпоралната симбиоза в произведенията на Олга Токарчук

 

10:00 – 10:15 – Дискусия

Пауза

 

 

31 май, петък

ЗАЛА 2

(Централно крило на Ректората, етаж 1)

 

Секция „Антропология“

Председател: Мая Радичева

 

9:00 – 9:15

Евелина Рудан / Evelina Rudan
Загребски университет, Хърватия / Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Oral narratives and their memory

 

9:15 – 9:30

Мирияна Боянич Чиркович / Мирјана Бојанић Ћирковић

Катедра по сърбистика, Философски факултет, Университет в Ниш / Департман за србистику, Филозофски факултет Универзитета у Нишу

Поетика породичних мемоара

 

9:30 – 9:45

Илка Бирова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

За традиционните български пожелания и благословии и техния отзвук в

днешното ни словесно общуване

 

9:45 – 10:00 – Дискусия

 

 

31 май, петък

ЗАЛА 1

(Централно крило на Ректората, етаж 1)

 

Секция „Сравнителни прочити“

Председател: Добромир Григоров

 

10:30 – 10:45

Мария Русева
Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“, БАН, София

Метафората „Дон Кихот“ в лириката на Блага Димитрова и Галатия Казандзаки

 

10:45 – 11:00

Магдалена Панайотова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Идеята за абсурдния свят в “Чевенгур” на А. Платонов и “Ноев ковчег” на Й. Радичков

 

11:00 – 11:15

Жоржета Чолакова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Борис Йоцов и Франк Волман – опит за реконструкция на един научен диалог

 

11:15 – 11:30

Мария Шарович / Марија Шаровић

Институт за литература и изкуства, Белград, Сърбия / Институт за књижевност и уметност, Београд, Србиjа

Поимање времена и историје у књижевном делу Велимира Хлебњикова

 

11:30 – 11:45 – Дискусия

 

 

31 май, петък

ЗАЛА 150

(Централно крило на Ректората, етаж 4)

 

Секция „Антропология“

Председател: Тиха Бончева

 

10:30 – 10:45

Константин Аджанин / Константин Ађанин

Филологически факултет, Белградски университет / Филолошки факултет Универзитета у Београду

Песме о чудноватом везу и песме о свадби животиња

 

10:45 – 11:00

Мария Маринова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Жената и трапезата в обредите на преход

 

11:00 – 11:15

Константин Рангочев

Институт по математика и информатика, БАН

Сакралност и фолклорна религиозност: динамика на взаимоотношенията

 

11:15 – 11:30

Кристина Менхарт

Катедра по славянски филологии, Будапещенски университет Л. Йотвьош – ЕЛТЕ

Светците на българите в Унгария: от народната вяра до политиките на паметта

 

11:30 – 11:45 – Дискусия

 

 

31 май, петък

ЗАЛА 1

(Централно крило на Ректората, етаж 1)

 

Секция „Колективна митология, сакрални герои“

Председател: Елена Дараданова

 

13:30 – 13:45

Снежана Милоевич / Снежана Ј. Милојевић
независима изследователка / независни истраживач

Историја и метаисторија у опису смрти деспота Стефана Лазаревића

 

13:45 – 14:00

Ваня Златович / Vanja Zlatović

Университет в Загреб, Хърватия / Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

The Proto-Slavic Right to Vengenace and the Right to Blood Money for Murder through the Prism of the Vinodol Statute

 

14:00 – 14:15

Иван Антоновски 

Филологически факултет „Блаже Конески“, Скопски университет „Св. Кирил и Методий“, Северна Македония / Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Северна Македония

Современите житија на Блаже Конески – меѓу средновековниот модел и иновацијата

 

14:15 – 14:30

Луси Караниколова-Чочоровска

Филологически факултет, Университет „Гоце Делчев“, Щип, Северна Македония / Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, Северна Македония

Мартин Крпан – репрезентативен лик на словенечката културна меморија

 

14:30 – 14:45 – Дискусия

Пауза

 

 

31 май, петък

ЗАЛА 150

(Централно крило на Ректората, етаж 4)

 

Секция „Литературни рефлексии на световната война / The World War and its literary reflections“

Председатели: Лилия Желева, Владимир Колев

 

13.30 – 13.45

Игор Перишич / Игор Перишић

Институт за литература и изкуство, Белград / Институт за књижевност и уметност, Београд

Флегматично сећање на рат у роману „Послије забаве“ Стева Грабовца

 

13.45 – 14.00

Боян Чолак / Bojan Čolak

Институт за литература и изкуства, Белград, Сърбия / Институт за књижевност и уметност, Београд, Србиjя

Obikovanje slike nacionalne istorije u zbirci Na starim ognjištima Alekse Šantića (poređenje tri izdanja)

 

14.00 – 14.15

Лилия Желева        

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Преводни трансформации в българските преводи на поезия на Максим Рилски

 

14.15 – 14.30

Мартин Голема, Оксана Блашкив / Martin Golema, Oksana Blashkiv

Университет „Матей Бел“, Банска Бистрица, Словакия; Университет в Шедлце, Полша / Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici; Universytet w Siedlciach, Polska

Napĺňanie “batoha pamäti”: pamäť, zabúdanie a vina v slovanskej univerzitnej próze

 

14:30 – 14:45 – Дискусия


Пауза

 

 

31 май, петък

ЗАЛА 1

(Централно крило на Ректората, етаж 1)

 

Секция „Класическо културно наследство“

Председател: Елена Дараданова

 

15.00 – 15.15

Ивана Бъркович / Ivana Brković

Загребски университет, Хърватия / Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Veliki potres u Dubrovniku 1667. u kulturnom pamćenju i emocije

 

15.15 – 15.30

Ясмина Лукец / Jasmina Lukec

Лексикографски институт „Мирослав Кърлежа“, Загреб, Хърватия / Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, Hrvatska

Bartol i Eleonora, posljednji članovi obitelji Patačić, u kajkavskoj književnoj kulturi 18.

i 19. stoljeća

 

15.30 – 15.45

Биляна С. Солеша / Биљана С. Солеша

Медицинско училище, Крушевац, Сърбия / Медицинска школа, Крушевац, Србия

Људске трагедије у ратном бесмислу и антиратни ставови у приповеткама „Рањеник“ Ђуре Јакшића и „Све ће то народ позлатити“ Лазе Лазаревића

 

15.45 – 16.00

Вук В. Жикич / Вук В. Жикић

ОУ „Д-р Драган Херцог“, Белград / ОШ „Др Драган Херцог“, Београд

Вонмен сећања у Лучи микрокозма

 

16:00 – 16:15 - Дискусия

 

 

31 май, петък

ЗАЛА 150

(Централно крило на Ректората, етаж 4)

 

Секция „Украйна отблизо“
Председатели: Лилия Желева, Владимир Колев

 

15:30 – 15:45

Владимир Колев

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Олена Телига и Втората световна война

 

15:45 – 16:00

Свитлана Иванивна Бондар / Світлана Іванівна Бондар

Академия на труда, социалните отношения и туризма, Киев, Украйна / Академія праці, соціальних відносин і туризму Україна, Київ

Психологізм роману Володимира Кошелюка „Green Card

 

16:00 – 16:15

Снижана Жигун / Сніжана Жигун

Киевски столичен университет „Борис Гринченко“, Институт за литература „Т. Г. Шевченко, Украинска национална академия на науките / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної Академії Наук України

Жінки у пошуках минулого: відновлення жіночого досвіду в сучасній українській літературі

 

16:15 – 16:30

Галина Наенко, Йоанна Гетка / Галина Наєнко, Йоанна Ґетка

Киевски национален университет „Тарас Шевченко“, Украйна; Варшавски университет, Полша / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна), Uniwersytet Warszawski, Polska

Українські студенти в Польщі: історичні знання й культурні стереотипи в умовах російсько-української війни

 

16:30 – 16:45 – Дискусия

 

Програмата в pdf формат