ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ

   

 

 

ЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ

 ЗА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

 

 

 

29 ноември 2023 г.

Софийски университет „Св. Климент Охридски”,

Заседателна зала 2, Ректорат

 

9:30 ОТКРИВАНЕ

Проф. дфн Амелия Личева (декан на ФСФ)
Проф. д-р Андрей Бояджиев (ръководител на Катедрата по кирилометодиевистика)

 

9:45-11:00  ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

Модератор: Даниела Герджикова

 

Ангела Поповска (СУ, ФСФ)  Трижди за ръкопис № 328 от библиотеката на Зографския манастир

Анета Йотова (СУ, ФСФ) Тип и особености на катената към първо послание до Коринтяни в Тълковния апостол от 1220 (ГИМ, Син.7)

Величка Илиева (СУ, ФСФ) Лексикографски и лексиколожки проблеми при съставянето на речник-индекс на словоформите на старобългарски епиграфски материал, създаден в периода XII–XV в.

Мартин Пашалиев  (СУ, ФСФ) Наблюдения върху ръкопис 338 от НБКМ. Повестта за Варлаам и Йоасаф и притчата за сеяча

ДИСКУСИЯ

ПОЧИВКА

 

11:10 – 12:20 ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

Модератор: Величка Илиева

 

Златина Дамянова (СУ, ФСФ) Погледът в миналото като поглед в настоящето. Херменевтичен анализ на "Под манастирската лоза" от Елин Пелин

Галина Терзиева  (СУ, ФСФ)   Модели на святост в романа „Лавър“ на Евгений Водолазкин

Иоана Попова (СУ, ФСФ) “Житие и страдания грешнаго Софрония" между старобългарската и зараждащата се нова литературна традиция

Ивелина Драганчева  Изкуствоведски и критически синкретизъм в прехода от Средновековие към български Модернизъм

ДИСКУСИЯ

 

12:30 – 13:45 ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ

Модератор: Ангела Поповска

 

Милена Бикарска  (СУ, ФСФ) Символите, изграждащи сцената на Въведение Богородично, използвани в Протоевангелието на Яков

Пенелопе Пенчева (СУ, ФСФ)  Разказът за смъртта на владетеля при два от вариантите на “Александрията” в южнославянската късна ръкописна традиция

Даниела Герджикова (ПУ) Пърси Джаксън и гръцките богове и герои между класическото и модерността

ФИНАЛНА ДИСКУСИЯ

ЗАКРИВАНЕ НА КЛИМЕНТОВИТЕ ЧЕТЕНИЯ