СУ “Св. Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

Катедра „Славянско езикознание“

Катедра „Славянски литератури“

 

 

Международна научна конференция по случай 30-тата годишнина на специалността словашка филология в

СУ “Св. Климент Охридски“

 

СЪВРЕМЕННАТА СЛОВАКИСТИКА – КООРДИНАТИ И ВЕКТОРИ

София, 28.04.2021

 

 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

Сряда 28.04.2021 – Официално откриване на конференцията

9.00 – 9.10 Румен Радев, президента на РБ

9.10 – 9.20 проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“

9.20 – 9.30 Рудолф Шустер, бивш президент на СР и почетен доктор на СУ „Св. Климент Охридски“

9.30 – 9.35 доц. д-р Бойко Пенчев, декан на Факултета по славянски филологии

9.35 – 9.40 Мануел Корчек, посланик на Словашката република в България

9.40 – 9.45 Милан Ян Филип, председател на Института за словаците живеещи зад граница

9.45 – 9.50 доц. д-р Радослав Щефанчик, декан на Факултета по приложни езици към

Икономическия университет в Братислава

9.50 – 9.55 инж. Катарина Конярикова, председател на Сдружението на словаците от България

 

Oficiálna časť + plenárne zasadnutie + SEKCIA 1

Topic: Oficiálna časť + plenárne zasadnutie + SEKCIA 1

Time: Apr 28, 2021 09:00 AM Sofia

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/81374613288?pwd=TWtmTWRrbjFZTElBdzFPTDVPcTZ6UT09

 

Meeting ID: 813 7461 3288

Heslo: 925678

 

9.55 – 10.00 информация по организационни въпроси  (Величко Панайотов)

                       

Пленарно заседание, Председател: Величко Панайотов

10.00 – 10.20 – Mária Dobríková Univerzita Komenského v Bratislave. Dialóg kultúr. Bulharská literatúra v dejinách umeleckého prekladu na Slovensku

10.20 – 10.40 - Jana Pekarovičová, Univerzita Komenského v Bratislave. Studia Academica Slovaca ako vektor zahraničnej slovakistiky

10.40 – 11.00 - Маргарита Младенова, СУ „Св. Климент Охридски“. Притежателни глаголи в българския и словашкия език

11.00 – 11.15 - Дискусия

 

11.15 – 11.30 - Пауза

 

  1. секция – Словашкият език в европейски контекст

 

Сутрешно заседание, Председател: Pavol Odaloš

11.30 – 11.45 - Ľubomír Kralčák, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Dynamika spisovnej variety súčasnej slovenčiny

11.45 – 12.00 - Renáta Hlavatá, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Dynamika jazyka v slovenskej printovej publicistike

12.00 – 12.15 - Jozef Pallay, Univerzita v Ľubľane, Slovinsko. Hybridizácia súčasnej slovenčiny

12.15 – 12.30 - Samuel Koruniak, Inštitút slavistiky Univerzity v Kolíne. Začiatok divergentného vývinu spisovnej slovenčiny vo vojvodinskom prostredí

12.30. – 12.45 - Konstantin Lifanov, Moskovská štátna univerzita M.V. Lomonosova. Miesto budapeštianskeho almanachu Zora v dejinách spisovnej slovenčiny

12.45 – 13.00 - Дискусия

 

13.00 – 13.30 - Пауза

 

Следобедно заседание, Председател: Ľubomír Kralčák

13.30 – 13.45 - Pavol Odaloš, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Modelovania a modely muzikoným

13.45 – 14.00 - Martina Grčević, Sveučilište u Zagrebu. Problematika lexikografického spracovania medzijazykových homoným

14.00. – 14.15 - Veronika Gondeková, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Modelová analýza vlastných mien internetových médií na Slovensku

14.15 – 14.30 - Gabriel Rožai, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Synchrónne modely a modelovanie vlastných mien plemien hospodárskych zvierat

14.30 – 14.45 - Vladimíra Vrajová, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Názvy vybraných výživových doplnkov a voľnopredajných liekov na Slovensku

14.45 – 15.00 - Дискусия

 

15.00 – 15.15 - Пауза

 

Следобедно заседание, Председател: Martina Grčević

15.15 – 15.30 - Peter Karpinský, Prešovská univerzita v Prešove. Problematika zápisu toponým z oblasti východného Slovenska v textoch z konca 19. a začiatku 20. storočia

15.30 – 15.45 - Цветанка Аврамова, СУ „Св. Климент Охридски“. Словообразувателната транспозиция през погледа на словашките дериватолози

15.45 – 16.00 - Евгения Митева, СУ „Св. Климент Охридски“. Проблеми при употребата на граматическата категория число при съществителните имена от м.р. в български език и словашки език

16.00 – 16.15 - Десислава Павлова, СУ „Св. Климент Охридски“. Formatívna úloha slovesných predpôn v slovenskom a bulharskom jazyku. Perfektivizácia

16.15 – 16.30 - Дискусия

 

16.30 – 16.45 - Пауза

 

Следобедно заседание, Председател: Цветанка Аврамова

16.45 – 17.00 - Mária Rendárová, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Frazémy v kontexte kultúry

17.00 – 17.15 - Dominika Kubišová, Masarykova univerzita Brno. Čo hovoria slovenskí politici na Facebooku o pandémií covid-19?

17.15 – 17.30 Miloš Horváth, Univerzita Komenského v Bratislave. Koronojazyk – jazykové inovácie vyvolané koronakrízou a ich vplyv na spisovnú slovenčinu

17.30 – 17.45 - Маринела Младенова, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. Ковид-пандемията и езикът на медиите (Някои словашко –български паралели)

17.45 – 18.00 - Miglena Mihaylova-Palanska, Univerzita Komenského v Bratislave. Словашки символи в етнолингвистичен аспект

 

18.00– 18.30 – Дискусия

 

 

SEKCIA 2

Topic: Sekcia 2

Time: Apr 28, 2021 11:30 AM Sofia

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86480636788?pwd=eE45eHNtNVJ4NDBoUDNGaUYvQWZCZz09

 

Meeting ID: 864 8063 6788

Heslo: 104524

 

  1. секция – Словашката литература в европейски контекст

 

Сутрешно заседание, Председател: Добромир Григоров

11.30 – 11.45 - Магдалена Костова-Панайотова, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. Концепцията на словашкия литературовед Д. Дюришин в светлината на съвременното сравнително литературознание

11.45 – 12.00 - Martina Taneski, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Hollého Slováci a slovanstvo v kontexte európskeho literárnohistorického diania

12.00 – 12.15 - Anna Peskova, Ruská akadémia vied (Moskva). Slovensko-ruské vzťahy v dráme a divadle prvej polovice 20. storočia

12.15 – 12.30 - Milan Kendra, Prešovská univerzita v Prešove. Mladý prozaik L. Nádaši (Ján Grob) a sociologická estetika – korešpondencie a inšpirácie

12.30. – 12.45 - Ľubica Blažencová, Univerzita Komenského v Bratislave. Kultúrne bariéry pri percepcii slovenskej literatúry pre cudzincov

12.45 – 13.00 - Дискусия

13.00 – 13.30 - Пауза

 

Следобедно заседание, Председател:  Vasil Gluchman

13.30 – 13.45 - Добромир Григоров, СУ „Св. Климент Охридски“. Kollárova myšlenka slovanské vzájemnosti - přehodnocení jejího historického významu bulharskou univerzitní slavistikou v první polovině 20. stol.

13.45 – 14.00 - Велимира Божилова-Стоянова, СУ „Св. Климент Охридски“. Literárny debut v 60. rokoch  20. storočia ako výzva pre spisovateľov

14.00. – 14.15 - Gabriela Mihalková, Prešovská univerzita v Prešove. Slovenská poviedka – genologická analýza podôb poviedky zo 60. rokov 20. storočia

14.15 – 14.30 - Peter Tollarovič, Univerzita Komenského v Bratislave. Slovenská poézia vo vydavateľskom diele Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme

14.30 – 14.45 - Vasil Gluchman, Prešovská univerzita v Prešove. Reflexie etiky a morálky v Kollárovom diele Pamäti z mladších rokov života

14.45 – 15.00 - Дискусия

15.00 – 15.15 - Пауза

 

Следобедно заседание, Председател: Gabriela Mihalková

15.15 – 15.30 - Ľudmila Širokova Ruská akadémia vied (Moskva). Scenáre nepriaznivých osudov: sociálno psychologické aspekty súčasnej slovenskej prózy

15.30 – 15.45 - Martina Petríková, Prešovská univerzita v Prešove. Európske výtvarné umenie ako inšpirácia v literárnej tvorbe Jany Bodnárovej

15.45 – 16.00 - Marcel Forgáč, Prešovská univerzita v Prešove. Auto/biografický aspekt tvorby Ivany Dobrakovovej

16.00 – 16.15 - Peter F. ‘Rius Jílek, Univerzita v Záhrebe. Inklúzia rodovo-sexuálnych identít v poviedkach Barbory Hrínovej zo zbierky Jednorožce

16.15 – 16.30 Славея Димитрова,  СУ „Св. Климент Охридски“. Славизъм и национална идея през Възраждането (чешко-словашки контексти)

16.30 – 16.45 – Дискусия

 

 

SEKCIA 3

Topic: Sekcia 3

Time: Apr 28, 2021 11:30 AM Sofia

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86752856493?pwd=Nld6NG1tSXVDaFdVRXNzbloyMUVwdz09

 

Meeting ID: 867 5285 6493

Heslo: 791074

 

  1. секция – Словашкият език и преводът като езиков и културен феномен

 

Сутрешно заседание, Председател: Владимир Пенчев

11.30 – 11.45 - Jarmila Opalková, Prešovská univerzita v Prešove. Súčasný slovenský jazyk a kontaktná lingvistika (Dynamika slovnej zásoby z prekladateľskej perspektívy)

11.45 – 12.00 - Радост Железарова, СУ „Св. Климент Охридски“. Художествените преводи от словашки на български – подходи и решения

12.00 – 12.15 - Ирена Димова, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас. Към проблема за „губещото се“ при превода (Върху българската преводна рецепция на творчеството на словашкия автор Ян Ондруш)

12.15 – 12.30 - Mariana Hrašková, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Vektory komunikácie literatúry pre deti a mládež (Slovenské knihy v prekladoch od 90. rokov)

12.30 – 13.00 - Дискусия

 

13.00 – 13.30 - Пауза

 

Следобедно заседание, Председател: Jarmila Opalková

13.30 – 13.45 - Владимир Пенчев, Райна Рождественска, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН. Намерени в превода (езикът на благотворителността в български и словашки вариант)

13.45 – 14.00 - Lucia Gibľáková, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Slovenčina a preklad ako jazykový a kultúrny fenomén

14.00. – 14.15 - Renáta Pavlová, Institut für Slavistik, Universität Regensburg. Sémantická kohéznosť novely Prechádzka v strojovom preklade

14.15 – 14.45 - Диана Иванова, СУ „Св. Климент Охридски“. Úskalia prekladu technických dokumentov (na slovenskom a bulharskom materiáli)

14.45 – 15.00 – Дискусия

 

 

SEKCIA 4

Topic: Sekcia 4

Time: Apr 28, 2021 11:30 AM Sofia

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88152317901?pwd=RHVUU2gxU3MwMC9QNC8xT0FTa2NZUT09

 

Meeting ID: 881 5231 7901

Heslo: 058199

 

Секция 4 Výučba slovenčiny (ako cudzieho jazyka)

 

Сутрешно заседание, Председател: Eva Tibenská

11.30 – 11.45 - Jana Kesselová, Užhorodská národná univerzita v Užhorode, Prešovská univerzita v Prešove. Prirodzená morfológia ako metodologický stimul pre výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka

11.45 – 12.00 - Eva Tibenská, Univerzita v Ľubľane, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Sémantická syntax slovenčiny z pohľadu vyučovacieho procesu

12.00 – 12.15 - Mária Imrichová, Prešovská univerzita v Prešove. Propriálny subsystém slovenčiny s poukazom na problémy ortografie a jeho výučba na hodinách slovenčiny ako cudzieho jazyka

12.15 – 12.30 - Надежда Сталянова, Елена Крейчова, СУ „Св. Кл. Охридски“, Масариков университет, Бърно, Чехия. Специализираните речници в помощ на дидактическата работа студенти слависти

12.30 – 12.45 - Даниела Константинова, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Академична комуникация и учтивост

12.45 – 13.00 - Дискусия

 

13.00 – 13.30 - Пауза

 

Следобедно заседание, Председател: Jana Kesselová

13.30 – 13.45 - Елена Крейчова, Масариков университет, Бърно. Словашките студенти, изучаващи български в Бърно – специфики и предизвикателства

13.45 – 14.00 - Jasna Uhláriková, Daniela Marčoková, Univerzita v Novom Sade. Výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka na Univerzite v Novom Sade

14.00. – 14.15 - Stanislava Spáčilová, Prešovská univerzita v Prešove. Frekventované chyby v používaní verb v ústnych prejavoch ukrajinských študentov hovoriacich po slovensky (longitudinálny výskum)

14.15 – 14.30 - Lenka Ježó Garančovská, Veľkotarnovská univerzita sv. Cyrila a Metoda vo Veľkom Tarnove (Bulharsko). Využitie audiovizuálneho materiálu vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka (výsledky dotazníkového prieskumu)

14.30 – 14.45 - Дискусия

 

14.45 – 15.15 - Пауза

 

Следобедно заседание, Председател: Елена Крейчова

15.15 – 15.30 - Michaela Mošaťová, Jana Výškrabková, Univerzita Komenského v Bratislave. Reflexia dištančnej výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka na univerzitných pracoviskách

15.30 – 15.45 - Helena Ľos Ivoríková, Univerzita Komenského v Bratislave. Posúvanie hraníc stereotypov vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka

15.45 – 16.00 - Katarína Nevrlová, Univerzita Komenského v Bratislave. Eliminácia diskriminačných prvkov v tvorbe testov zo slovenčiny ako cudzieho jazyka

16.00 – 16.15 - Barbara Çoban, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Klady a zápory kurzov slovenčiny organizovaných jazykovými školami

16.15 – 16.30 - Дискусия

 

16.30 – 16.45 - Пауза

 

Следобедно заседание, Председател: Даниела Константинова

16.45 – 17.00 - Radoslav Ďurajka, Univerzita Komenského v Bratislave. Niekoľko poznámok o slovenčine v nefilologickom odbore

17.00 – 17.15 - Владимира Башир Гечова, СУ „Св. Климент Охридски“. K problematike morfosyntaktických chýb v písomných prejavoch Neslovanov učiacich sa po slovensky

17.15 – 17.30 Полина Николова, СУ „Св. Климент Охридски“. Омонимия и интерференция при обучението по български и словашки като чужд език на лексикално равнище

17.30 – 17.45 - Владимир Иванов, СУ „Св. Климент Охридски“. Терминографски за футбола, или кой всъщност е Царят на спортовете

17.45 – 18.00 – Величко Панайотов, СУ „Св. Климент Охридски“. Miesto slovenčiny a jazykovedných slovakistických disciplín v procese výučby na Univerzite sv. Klimenta Ochridského v Sofii

18.00 – 18.15 - Дискусия