ПОКАНА

 

Уважаеми колеги,

Катедрата по славянско езикознание и Катедрата по славянски литератури на СУ „Св. Климент Охридски" имат удоволствието да Ви поканят за участие в Международната конференция Шестнадесети славистични четения, която ще се проведе на 30 и 31 май 2024 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски", на тема

ПАМЕТ И ИСТОРИЯ
В СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ И ЛИТЕРАТУРИ

 

Молим заявките да бъдат ориентирани към едно от следните направления:

  1. Езикознание.

II. Литературознание.

IIIKултурология.

IVAнтропология.

V. Фолклористика.

Заявките да се изпращат на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Докладите да са с времетраене до 15 минути. Работни езици на конференцията са всички славянски езици и английски език.

Конференцията ще се проведе присъствено.

Такса правоучастие: 100 лв.

С решение на Факултетния съвет на ФСФ всички щатни и хонорувани преподаватели на ФСФ и докторанти на СУ са освободени от заплащането на такса правоучастие.

Таксата за правоучастие се превежда по банков път. Разходите за път и пребиваване се поемат от участниците.

Предвижда се публикуване на докладите в сборник. За печат ще се приемат текстове с обем до 22000 знака. Техническите изисквания ще бъдат изпратени допълнително.

Заявка за участие

Заявките изпращайте до 15.03.2024 г. Потвърждение на заявката се изпраща в двуседмичен срок.