STÁTNÍ ZKOUŠKA Z ČEŠTINY (TEORETICKÝ KURS)

ТЕМИ ЗА ПИСМЕНИЯ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ЧЕШКИ ЕЗИК

(теоретичен курс)


1. Celková charakteristika českého jazyka (zvuková podoba, gramatická stavba, slovní zásoba).

2. Pojem spisovná čeština. Další podoby češtiny – obecná čeština, nářečí češtiny, interdialekty (funkční charakteristika).

3. Popis českých samohlásek. Kombinace samohlásek.

4. Popis českých souhlásek. Kombinace souhlásek.

5. Střídání českých samohlásek a souhlásek.

6. Sloveso – obecná charakteristika.

7. Slovesný vid.

8. Slovesný čas.

9. Slovesný rod. Zvratná slovesa.

10. Slovesná způsoby. Modalita. Přechodníky. Přídavná jména slovesná.

11. Podstatná jména. Přehled skloňování.

12. Přídavná jména – skloňování. Přídavná jména přivlastňovací.

13. Zájmena – druhy a typy skloňování.

14. Číslovky – druhy číslovek a skloňování.

15. Věta – celková charakteristika české věty. Části věty, typy vět.

16. Předložkové a bezpředložkové pády. Předložky ze syntaktického hlediska.

17. Souvětí – celková charakteristika. Druhy souvětí, spojovací výrazy, podřadící spojky.

18. Slovosled české věty a jeho funkce.

19. Běžně mluvená (obecná) čeština.

20. Konfrontační charakteristyka české a bulharské zvukové podoby, gramatické stavby a slovní zásoby.


Bibliografie:


1. Příruční mluvnice češtiny. Praha, Nakl. Lidové noviny, 1995.

2. Славянски езици. Граматични очерци. Чешки език. София, 1994.

3. V. Šmilauer. Nauka o českém jazyku. Praha, 1972.

4. B. Havránek, A. Jedlička. Česká mluvnice. Praha, 1981.

5. Mluvnice češtiny, 1. Fonetika. Fonologie, Morfonologie a morfemika. Tvoření slov (věd. redaktor J. Petr). Praha, 1986.

6. Mluvnice češtiny. Tvarsoloví. Praha, 1986.

7. Mluvnice češtiny. Skladba. Praha 1988.

8. J. Bauer, M. Grepl. Skladba spisovné češtiny. Praha, 1986

9. V. Šmilauer. Novočeské tvoření slov. Praha, 1971.

10. M. Grepl, P. Karlík. Skladba spisovné češtiny. Praha, 1986.

11. Я. Бъчваров. Чешкият език в славянски контекст. София, 1996.

12. М. Младенова. Кирило-Методиева география и езикова история. София, 1999.

13. М. Младенова. Чешка граматика (с упражнения). София, 2004