КОНКУРС

за подбор на млади учени, които да бъдат финансирани по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти - 2“ от средствата, отпуснати на Факултета по славянски филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със заповед на Ректора на № РД РД 19-249/19.06.2024 г.

 

Факултетът по славянски филологии към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за постдокторанти и млади учени.

В конкурса могат да кандидатстват постдокторанти, които имат придобита докторска степен в направления 2.1. „Филология“ или 1.3. „Педагогика на обучението по български език / българска литература / руски език“ след 10.08.2020 г. (Дата на публичната защита).

Кандидатите трябва да покриват минималните национални изисквания за придобиване на ОНС „доктор“ по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват.

Ако кандидатите са на трудов договор във висше училище или научна организация от страната, техният работодател трябва да даде съгласие за участие в Програмата, както и да поеме ангажименти за а) пускане на кандидата в неплатен отпуск при запазване на щатното му място и б) използване на освободения финансов ресурс за стимулиране на млади учени.

Кандидатите за позиция по конкурса за „млад учен“ трябва да покриват минималните национални изисквания според ЗРАСРБ за заемане на длъжността „асистент“ (ако нямат ОНС „доктор“) или „главен асистент“ (ако притежават ОНС „доктор“).

Допустими кандидати, които имат трудов договор със СУ и отговарят на изискванията за млад учен:

  • Заемат академичната длъжност „асистент“ или „главен асистент“ (с минимум 6 месеца стаж преди датата на кандидатстване)
  • Докторанти, отчислени с право на защита
  • Докторанти в задочна форма на обучение или такива на самостоятелна подготовка, зачислени минимум 6 месеца пре
  • ди датата за кандидатстване в организацията бенефициент
  • Специалисти с висше образование

Проектните предложения трябва да бъдат в научните области, за които Факултетът по славянски филологии има акредитирани докторски програми.

Продължителност на договорите с одобрените кандидати: 6 месеца, с изключение на постдокторанти и млади учени, които вече имат трудов договор със СУ „Св. Климент Охридски“, за които срокът е 9 месеца.

Участниците в програмата, с които е сключен договор, се задължават:

  • До 15 септември 2025 г. да предадат научен отчет за проекта си.
  • До 30 септември 2025 г. да предадат завършен научен текст (30 стандартни страници за „Постдокторант“, 20 страници за „Млад учен“) въз основа на работата по проекта, както и информация за предадена за публикуване научна статия във включено в международните бази данни списание.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление
  2. Проектно предложение
  3. Декларация

Допълнителна информация за разпределението на бюджета, вътрешните правила на Факултета за конкурса и критериите за оценяване – на следния линк

 

Краен срок за подаване на документите: 31 юли 2024 г.

 

Всички документи се изпращат в електронен формат на г-жа Клавдия Попова на имейл адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.