История

История на Факултета по славянски филологии при Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Покана за хабилитираните преподаватели от ФСФ

 

aula imagelarge

 

            Уважаеми колеги,

 

            Във връзка с пенсионирането на проф. Боян Вълчев, който е представител на нашия факултет в Общото събрание на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ от квотата на хабилитираните преподаватели, се налага да изберем свой представител на негово място. Съгласно Правилника за устройството и дейността на СУ изборът трябва да бъде проведен на специално събрание на хабилитираните преподаватели. Затова предлагам непосредствено след закриването на заседанието на Общото събрание на Факултета по славянски филологии на 11.11.2016 г. да останем в Аулата, за да проведем това събрание на хабилитираните преподаватели, което да попълни нашата квота за Общото събрание на Университета. Моля ви да проявите активност и да дадете своя глас за един от членовете на нашата общност, който да ни представлява в него.

 

Маргарита Младенова

председателка на общото събрание на ФСФ

 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Предстои програмна акредитация на направление 2.1. Филология, която изисква от нас да подадем в срок доклад самооценка, описващ всички наши дейности – преподавателска, научноизследователска, проектна и др.

За целта е необходимо всички преподаватели, които участват в преподаванията на Факултета (бакалавърски и магистърски програми), включително и хоноруваните, да попълнят приложените бланки.  За повече информация се обръщайте към избраните от всяка катедра членове на Комисията по акредитацията.

 

Срок за представяне на информацията – 31.05.2012 г.

Ръководството на ФСФ разчита на Вашето активно съдействие.

 

Справка за преподавателска и научно-изследователска дейност

Бланка - учебна програма

Приложение

 

 Указания за попълване на формулярите:

 

  1. Отчита се публикационната и научна активност само за периода април 2007 – февруари 2012. Предишни публикации и публикации „под печат” не се включват.
  2. Относно т.2, Д и Е. Под „нови курсове” следва да се разбират курсове, които са включени за първи път в учебния план през отчетния период, т.е. преминало се е през актуализация на учебния план. Под „актуализирани курсове” се има предвид курсове, които са водени преди това от друг преподавател, или пък са водени от същия преподавател, но той е решил да ги актуализира. Избираеми курсове от магистърските програми, които фигурират в учебните планове, но не са били водени преди това, а преподавателят започва да ги води в отчетния период се считат за „актуализирани курсове”. (Предполага се, че когато е бил приеман учебният план, курсовете са имали подготвена от някого учебна програма, друг е въпросът, че не е така на практика).
  3. По т.1, Й. При указването на цитирания да се посочва кой текст на преподавателя е цитиран.
  4. Преподавателските бланки и таблици се събират по катедри от катедрения отговорник или от филолог-специалистите (по решение на катедрения съвет или ръководителя на катедра).
  5. Учебните програми на отделните дисциплини се събират:

-         За магистърските програми – от ръководителите на програми;

-         за специалност „Българска филология” – от определените отговорници от катедрите „Български език” и „Българска литература”;

-         за специалност „Славянски филологии” – от определените отговорници от катедри „Славянски литератури” и „Славянско езикознание”;

-         за специалност „Руска литература” - от определените отговорници от катедри „Руски език” и „Руска литература”;

-         за специалност „Балканистика” – от отговорника от катедра „Общо, индоевропейско и балканско езикознание”.

При окомплектоването на учебните програми в случаите, когато курсове се водят от хонорувани преподаватели, отговорниците се обръщат за съдействие към филолог-специалиста на катедрата, предложила съответния преподавател.

 

 

 

 

 

Факултетът по славянски филологии (ФСлФ) е връстник на Софийския университет. Когато през 1888 г. се създава Висшият педагогически курс, прераснал през 1889 г. във Висше педагогическо училище, в него се обучават 28 студенти по история и 15 по славянска филология.

Основаният през януари 1889 г. Историко-филологически факултет през 1950 г. се разделя на два факултета – Исторически и Филологически, а през 1965 г. от Филологическия факултет се обособяват Факултетът по славянски филологии и Факултетът по западни филологии.

От 1997 г. студентите във Факултета по славянски филологии се обучават по нов учебен план, съобразен с наредбата за единни държавни изисквания за получаване на образователно-квалификационните степени бакалавър и магистър в специалностите от професионално направление Фило­логии, като Славянска филология и балканистика са с петгодишен магистърски курс на обучение.

От 2003 г. са въведени и актуализирани учебни планове за всички специалности във ФСФ, съобразени с Европейската система за трансфер на кредити (ЕСТК).

Акредитационният съвет на НАОА дава право на СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по славянски филологии, да провежда обучение по образователната и научна степен "доктор", на основание на оценка "много добра", по следните научни специалности: 05.04.01. Теория и история на литературата; 05.04.02. Българска литература; 05.04.03. Руска литература и литература на народите на ОНД; 05.04.06. Литература на народите на Европа, Америка, Азия и Австралия; 05.04.09. Фолклористика; 05.04.11. Общо и сравнително езикознание; 05.04.16. Теория и практика на превода; 05.04.17. Български език; 05.04.18. Славянски езици; 05.04.03. Методика на обучението /по отрасли и видове науки/ във Факултета по славянски филологии на СУ "Св. Климент Охридски".

 

 

su-snimka

През 120-годишната история на Факултета по славянски филологии на Софийския университет поколения студенти и преподаватели съхраняват, предават и създават знанието за българския народ, език, литература и култура.

Факултетът по славянски филологии (ФСлФ) е връстник на Софийския университет. Когато през 1888 г. се създава Висшият педагогически курс, прераснал през 1889 г. във Висше педагогическо училище, в него се обучават 28 студенти по история и 15 по славянска филология.

Основаният през януари 1889 г. Историко-филологически факултет през 1950 г. се разделя на два факултета – Исторически и Филологически, а през 1965 г. от Филологическия факултет се обособяват Факултетът по славянски филологии и Факултетът по западни филологии.

От 1997 г. студентите във Факултета по славянски филологии се обучават по нов учебен план, съобразен с наредбата за единни държавни изисквания за получаване на образователно-квалификационните степени бакалавър и магистър в специалностите от професионално направление Филологии, като Славянска филология и Балканистика са с петгодишен магистърски курс на обучение.

От 2003 г. са въведени и актуализирани учебните планове за всички специалности във ФСФ, съобразени с Европейската система за трансфер на кредити (ЕСТК).

Like Idioms very much.

Научни конференции (2016 г.):

 

14-19 марта 2016 (Санкт-Петербург): XLV Международная филологическая конференция (http://conference-spbu.ru/conference/32/). Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.

Срок за заявки: 25 януари 2016 г.

 

8 април (София): Конференция "Писателят като преводач. Преводачът като писател", Академичeн кръг по сравнително литературознание, Софийски университет, Конферентна зала

 

21-23 април 2016 (София): Тринадесети славистични четения (https://www.slav.uni-sofia.bg/index.php/component/content/article/49-conferences/1587-chetenija-2016); ФСлФ, СУ „Св. Кл. Охридски”, София.

Срок за заявки: 1.02.2016

 

21-23 април 2016 (София): Юбилейната научна сесия "Морфология, синтаксис, прагматика" в чест на 75-годишнината на проф. д.ф.н. Руселина Ницолова, съпътстваща конференция към Тринадесетите славистични четения. ФСлФ, СУ „Св. Кл. Охридски”, София.

Срок за заявки: 20.02.2016 г.

 

21-23 април 2016 (Благоевград): 25-та юбилейна международна кръгла маса "Звездите на Балканите" (http://www.bf.swu.bg/), Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград.

Срок за заявки: 6.03.2016 г.

 

20-22 април 2016 (Прага): Славянската лексикография в началото на XXI век (http://www.slu.cas.cz/cinnost/slovlex2016-pozv-bg.pdf); Чешка академия на науките, Прага.

Срок за заявки: декември 2015.

 

13 май 2016 (Бърно): VI конференция за южнославянските езици и литератури: Преподаването на южнославянските езици и литератури в днешна Европа (https://drive.google.com/file/d/0B7Ro1_UlxaK_akZmNjE5OTVXWGc/view); Философския факултет на Масариковия университет, Бърно.

Срок за заявки: 31 март 2016 г.

 

16-18 май 2016 г. (София): Международна научна конференция по повод 150 години от рождението на Пенчо Славейков, Институт за литература, БАН

Срок за заявки: 31 март 2016 г.

 

3– 4 юни 2016 г. (Велико Търново): Международна научна конференция на тема: Езици, култури, комуникации, Филологически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

Сайт: http://www.uni-vt.bg/1/Default.aspx?page=10722&;;zid=3

Срок за заявки: 01 май 2016 г.

 

21-22 юни 2016 г.: Научна конференция на тема „Магическият реализъм”, Институт за литература - БАН

Срок за заявки: 31 май 2016 г.

 

6-9 септември 2016 г. (Варна): Първа Международна научно-практическа конференция „Езикът в координатите на масмедиите” (http://lcmm2016.com/); Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Институт „Висша школа по журналистика и масови комуникации” към Санкт-Петербургския държавен университет и Комисия по медиалингвистика към Международния комитет на славистите.

Срок за заявки: 1 юни 2016 г.

 

11-18 септември 2016 г. (Лорет де Мар, Испания): IV международен форум по когнитивно моделиране, съорганизатор СУ „Св. Кл. Охридски”

Срок за заявки: 25 април 2016 г.

 

06-07 октомври 2016 г. (Благоевград): Юбилейна национална конференция „Словото е свят, светът е слово”, Югозападен университет "Неофит Рилски", Филологически факултет

Срок за заявки: 30 юни 2016 г.

 

3-4 ноември 2016 г. (София): Национален научен форум „П. П. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит”, СУ „Св. Кл. Охридски”, ФСлФ.

Срок за заявки: 30 септември 2016 г.

 

10-11 ноември 2016 г. (Пловдив):Паисиеви четения на тема "Хуманитаристиката – традиции и перспективи", Филологически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
Срок за заявки: 15.10.2016 г.

 

2-3 декември 2016 г. (София): Националната конференция „Гласове на диаболизма в българската литература”, СУ „Св. Кл. Охридски”, ФСлФ

Срок за заявки: 30 юни 2016 г.

 

5 - 7 декември 2016 (Санкт Петербург): Конференция "Корпусни подходи към балканските езици и диалекти". Иинститут за лингвистични изследвания, Руска академия на науките.

Срок за заявки: 15 април 2016 г.

XVI Международен славистичен конгрес - Белград 2018 г.

Срок за заявки: 1 юни 2016 г. 

 

Конференция на Факултета по славянски филологии под надслов "Надмощие и приспособяване"

Дати на провеждане: 24-25 април 2017 г.

Заявки с резюмета от 1500 до 1800 знака се приемат до 20 март 2017 г.

Електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Международна научна конференция "Българистични четения - Сегед 2017"

Дати на провеждане: 08–09 юни 2017 г.

Заявки с резюмета до 100 думи се приемат до 31 март 2017 г.

Електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

VІІІ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Чуждият език и съвременното висше образование”

Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт на Медицинския университет “Проф. д-р П. Стоянов” – Варна

Дати на провеждане: 23-25 юни

Заявки с резюмета до 300 думи на български език се приемат до 19.02.2017 г. на електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Изисквания към участниците

 

Международна конференция за хуманитаристика, бизнес и образование

Дати на провеждане: 13 и 14 октомври 2017 г.

Електронен адрес: http://slavconf.com

 

ХІІІ МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СОЦИОЛИНГВИСТИКА НА ТЕМА: "ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ И ТЯХНОТО ОТРАЖЕНИЕ В ЕЗИКА"

Дати на провеждане: 19 и 20 октомври 2017 г.

Заявки с резюмета се приемат до 15 май 2017 г.

Електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.