Служители

Служителите на Факултета по славянски филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

uni5

 

Факултетна комисия по качеството на Факултета по славянски филологии

 

 

Статут

(Съгласно Наръчник по качеството на СУ "Свети Климент Охридски",
утвърден от АС с Протокол № 6 / 01-12-2010г.)

 

Факултетната комисия по качеството е помощен орган на Декана и Факултетния съвет.

 

Избира се от Факултетния съвет по предложение на Декана. Тя се състои от Ръководител – заместник-декан, представители на катедрите (група катедри), представител на студентите, представител на докторантите и външен(ни) представител(и) на значим(и) за факултета потребител(и) на кадри (група потребители).

 

Факултетната комисия по качеството:

1. Подпомага Декана, ФС, катедрите и администрацията за въвеждане на факултетно равнище на утвърдените от Ректора и Академичния съвет стандарти, методологии, методики и информационни системи за оценяване и контрол на качеството.

2. Подпомага ръководството на Факултета при реализирането на събитията и дейностите, чрез които функционира СУК, вкл. събирането и анализа на данни за качеството, обосноваване на проекти за подобрения и др.

3. Прави предложения пред Декана и факултетния съвет за проекти и решения за подобряване на дейността.“

 

Състав на факултетната комисия по качеството

(съгласно решение на ФС на ФСлФ, протокол №3 от 15.03.2016 г.)

 

Председател:

проф. Гергана Дачева (зам.-декан по учебната дейност)

Членове:

Доц. Красимира Алексова

Доц. Паулина Стойчева

Доц. Андрей Бояджиев

Доц. Цветана Хубенова

Доц. Екатерина Търпоманова

Доц. Димка Савова

Доц. Ани Бурова

Проф. Ростислав Станков

Доц. Илиана Чекова

Доц. Антония Радкова

Проф. Елена Хаджиева

Мария Маринова (представител на докторантите)

Зорница Танчева (представител на студентите)

Жаклин Вагенщайн, директор „Издателски политики и авторско право” на ИК „Колибри”

Станислав Георгиев, старши експерт по български език и литература в РИО – София.

 

Предложения, мнения и коментари, свързани с качеството на учебната и научноизследователската дейност във Факултета по славянски филологии, могат да се изпращат на адрес:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.