Учебната  книга „Текстове плюс“ включва подбрани текстове - образци от научния, публицистичния, художествения и разговорния стил.

 

Научните текстове презентират базисни понятия от научни документи и материали, включени в учебните програми на различни специалности в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – История, География, География на туризма, Психология, Социология, Философия, Политология, Право, Международни отношения, Журналистика, Филология и др.

 

 Приложените към текстовете задачи и въпроси  целят изграждането  на умението четене с разбиране, като основно се акцентира върху усвояването на научната терминология чрез лексикалния и семантичен анализ на представените образци на научния стил. От друга страна граматическите задачи спомагат за усъвършенстването на лигвистичната компетентност на изучаващите български език като чужд.

 

 В учебната книга  се отделя специално внимание на типовете литературни и публицистични форми. Това е свързано с подобряването на общата информираност на обучаваните и социокултурното им ориентиране в една нова за тях чуждоезикова среда. Разгледани са произведения на представители на  българската интелектуална мисъл като Блага Димитрова, Светослав Минков, Георги Господинов, Деян Енев и др.  Същевременно са публикувани и образци на съвременната преводна литература.

 

Кое мотивира авторите за създаването на „Текстове плюс“?  Освен изброеното по-горе бих прибавила културния прочит плюс на „другостта“, изразена чрез нова, непозната  действителност, което предполага  обогатяването на чуждоезичната естетическа рецепция.

 

юли 2013   

Елена Хаджиева