"ЕЗИК, МОРАЛ, ОТГОВОРНОСТ" е сборник, който съдържа изказвания и доклади, изнесени на кръгла маса, организирана от СУ "Св. Климент Охридски" и Центъра за изследване на политическата и журналистическата реч на 17 май 2010 г. В него езикът на публичните личности - политици и журналисти, е видян от позицията на лингвисти, анализатори, преводачи.

Съставители: д-р Владислав Миланов и д-р Надежда Михайлова-Сталянова

Редактор: Елка Миленкова

Университетско издателство „Св. Климент Охридски", София, 2011

 

ezik_moral

 

 

 

 

“VERBA PERCIPIENDI В БЪЛГАРСКИ И ПОЛСКИ ЕЗИК” на д-р Надежда Михайлова-Сталянова представлява съпоставително лексикално изследване на групата на глаголите за възприятия в два родствени езика. Анализираният материал е от съвременната българска и полска преса. Книгата представлява интерес не само за лингвисти, а би могла да бъде от помощ в работата на преводачи, журналисти, преподаватели по български език и славянски езици.

Редактор: Елка Миленкова

Университетско издателство „Св. Климент Охридски", София, 2011

 

verba

 

 

 

"ПОСОБИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПЕРЕВОДУ ТЕКСТОВ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ СФЕРЫ (РУССКИЙ И БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫКИ) Настоящето помагало е предназначено за студентите от специалността „Руска филология”, но може да бъде използвано на занятията по превод на текстове от деловата сфера и с магистри. Авторите на помагалото са си поставили за цел да запознаят студентите със спецификата на търговската кореспонденция, а също така с основните особености на превода на официално-делови документи от български на руски и от руски на български език.

 

Включените в помагалото текстове са придружени с упражнения, които ще помогнат на студентите да се научат правилно да съставят различни видове делови писма, оферти и договори; да придобият навици, необходими за превод на делови текстове (писма, договори, оферти и т.н.), използвани в различни ситуации на деловото общуване.

 

Тези образци могат да бъдат използвани от специалисти в сферата на реалния бизнес.

 

Автори на помагалото са Вл.Манчев, Г.Драгоева-Тальская, Е.Солнцева-Накова

 

 

 korica posobie