Лични страници

Лични страници на служителите от Факултета по славянски филологии

 

ПРОГРАМА


Магистърски курс:

45 часа лекции

15 часа упражнения

Лектор: доц. д-р Татяна Ангелова

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.1. Обучение и образование. Релацията езиковообучение и езиковообразование. Семантичен обем на понятията. Характеристики на езиковото обучение и на езиковото образование (2 часа)
2. Конструктивистки подход. Методологически основи на езиковото образование. Философия на образованието. Системноезиково (СЕОБЕ) и комуникативнопрагматично образование по български език (КПОБЕ) (2 часа)
3. Описания на двата модела образование по български език: системноезиков и комуникативнопрагматичен. Обсъждане на моделите. Набелязване на въпроси, които ще бъдат разрешавани през време на курса. Подготовка за определяне на теми за магистърски дипломни работи ( 2 часа)
4. Лингвистично и лингводидактическо описание на: а) езикови единици – фонема, морфема, лексема, синтаксема; б) комуникативни единици – текстема ( текст и микротекст) (2 часа)
5. Чуждоезиково и родноезиково обучение. Първи и втори език. Билингвизъм и диглосия. Отношение на понятията към СЕОБЕ и КПОБЕ (2 часа)
6. Статични аспекти на СЕОБЕ и КПОБЕ. Цели на системноезиковото образование по български език. Цели на комуникативнопрагматичното образование по български език ( 2 часа)
7. Съдържание на системноезиковото образование по български език. Съдържание на комуникативнопрагматичното образование по български език (2 часа)
8. Динамични аспекти на системноезиковото и на комуникативно-прагматичното образование по български език. Технологични аспекти на системноезиковото образование по български език. Технологични аспекти на комуникативнопрагматичното образование по български език. Нови образователни технологии. Информационни и комуникационни технологии в образованието по български език. Избор на методическо решение ( 2 часа)
9. Технологични аспекти на системноезиковото образование по български език. Подготовка, изнасяне на урок, анализ на предпочетените методически решения (4 часа)
10. Технологични аспекти на комуникативнопрагматичното образование по български език. Подготовка, изнасяне на урок, анализ на предпочетените методически решения ( 4 часа)
11. Речево поведение на пишещия и на говорещия ученик в СЕОБЕ и КПОБЕ ( 5 часа)
12. Системноезиково и комуникативнопрагматично образование по български език. Оценяване. Външно и вътрешно оценяване. Критериално и нормативно оценяване. Автентично оценяване. Алтернативно оценяване. Същност и функции на езиковото портфолио. Същност и функции на дидактическия тест по български език (4 часа)
13. Оценяване на постиженията на учениците в СЕОБЕ и КПОБЕ. Оценяване на качество на образованието в СЕОБЕ и КПОБЕ: оценяване на учебни програми, на учебници, прилагане на европейски индикатори за качество на образованието (4 часа)
14. Системноезиково и комуникативнопрагматично образование по български език. Изследователски процедури: текстолингвистичен анализ, дискурсен анализ, контент-анализ, клъстърен анализ, експертна оценка, изследване в действие. Създаване на корпус от ученически текстове като част от националния корпус на българския език. Създаване на база данни за грешки в ученически текстове.( 4 часа)
15. Подготовка на изпитен проект за: урочна статия, урок, процедура за оценяване, презентация на продукта (постер, транспарантно фолио, power point presentation) Изработване на магистърска теза. Изисквания за оформянето. Справка с книгата “Как се пише дипломна работа” от Умберто Еко и дискусия върху информацията от нея. (4 часа)

Изпитна процедура : допускане до изпит чрез тест. Изпит: изготвяне и защита на курсова работа.

Литература


Абъркромби , Хил 1993: Абъркромби, Хил. Световен речник по социология, С. Делфин Прес

Алексиева , Емилия Разработване на тестове за проверка и оценка на знания. С. 2002

Ангелова, Т . Методика на обучението по български език. Съвременни проблеми. С. 2005

Ангелова, Т. The national exam - test (the language component) in the Bulgarian secondary school and grammatical competence of the students. In: Lite r a et Lingua . Eлектронно списание за хуманитаристика. www.slav.uni-sofia.bg

Ангелова, Т. Диглосията и обучението по български език (като роден или като първи език Е1) - нови отговори на стари въпроси. В: сб. Проблеми на социолингвистиката. Билингвизъм и диглосия - съвременни проблеми том 7. Международно социолингвистично дружество. С. 2002

Ангелова , Т. Конструирование корпуса письменных текстов учеников болгарской средней школы. Вопросы.Трудности.Решения.

http://www.dialog21.ru/Archive/2004/Angelova.h t m

Ангелова , Т. Речевой акт в педагогической коммуникации. http://www.dialog-21.ru/Archive/2003/Angelova.htm

Андреев , МаринПроцесът на обучение. С., 1996

Атанасов , Вл.Учение, интерпретация, образованост – Български език и литература, 1992, № 1

Балкански проект за създаване на корпус от текстове. Национален корпус на българския език http :// www . larflast . bas . bg / balric / index / ind ex . htm Национален корпус на българска разговорна реч http://www.bgspeech.org/

Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М. 1979

Бижков, Г. Нов етап в развитието на образователните технологии. В: сп. Педагогика, кн.1, 2002

Боно, Е. Шестте мислещи шапки. С. 2003

Васева, М. Новото учебно съдържание в 9. и 10. клас и практиката. В: Български език и литература 2001, кн.4.

Виденов , М. Увод в социолингвистиката, С. 2000

Георгиева , М. Обучение по български език в условие на двуезичие.В: Интеркултурното образование в България – идеал и реалност. С., 1999 г., с. 172-186. Изд.: АКСЕС/ИПИС/ под редакцията на Пламен Макариев.

Георгиева, М . За видовете писмени и устни ученически текстове. Български език и литература, 1993, №2

Грайс , Г.П. Логика и речевое общение.-В: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16, М. 1985

Дайк Ван 1997: Van Dijk , T . Discourse as social Interaction , A multidisciplinary introduction , SAGE Publication 1997, vol ., and vol .2

Дамянова , А. Диалогът в литературнообразователния дискурс на средното училище.С. 2000

Дементиев 1995: Дементьев В. Изучение речевых жанров В: Вопросы языкознания 1995, кн. 4

Джонев , С. Социална психология, т. 2 Общуване и личност, С.Софи-Р, 1996

Добрева Е., Ив. Савова Текстолингвистика. Ш. 2000

Добрева, Е. Ив.Савова Ученическите писмени текстове. С. 200 3

Eко, У. Как се пише дипломна работа. С. 1995

Интернет. Пълен справочник. Софт-прес 2000

Йовева,Р. Ученическият текст-интерпретация С. 2003

Караулов , Ю. Русский язык и языковая личность. М., 1987

Корпусна лингвистика и езиково обучение Corpus Linguistics and Language Teaching www. listserv.linguistlist.org/archives/cllt.html ;

http://www.linguistlist.org/list-archives.html ;

www.ruf.rice.edu/~barlow/cllt.html

Кръстанова , В. Обучението по български език в контекста на съвременните научни изследвания. В: Български език и литература 2001/ кн.5-6

Кънали 1983: M. Canale From Communicative Competence to Communicative Language Pedagogy . - Language and Communication. Edit. J.C. Richards and R.W. Schmidt, Longman 1983

Кючуков, Хр. Писмената реч на български език на учениците роми билингви в III - V кл.(Лингводидактичен, психолинвистичен и социолингвистичен сравнителен анализ. Методика на обучение). Автореф. на дисертация за присъждане на научната степен доктор на педагогическите науки. С. 2001

Лингвистичен консорциум за база данни Linguistic Data Consortium http ://www .ldc .upenn .edu /

Макенъри и Уилсон 2001: McEnery T. and A. Wilson Corpus Linguistics. An Introduction. Edinburg University Press. 2001

Малама- Томас 1987: Malamah- Thomas, Ann Classroom Interaction, Oxford University Press , 1987

Министерство на образованието и науката - официален интернет-адрес www.minedu.government.bg

Павлов , Д. Образователни информационни технологии. Университетски курс. Изд. Даниела Убенова С. 2001

Пачев А. Малка енциклопедия по социолингвистика, Евразия-Абагар, Плевен.1993

Пейчева, Р. Информационни технологии и образование. С. 1999

Пейчева , Р. Дизайн на университетския курс, С. 2002

Петров , А. Дискурсният анализ в обучението по български език.С.2001

Петров , А. Овладяване на дискурсни техники чрез обучението по български език. С. 2002

Петрова, К. Проект о создании корпуса устной речи русско-болгарских билингвов. Rethrieved from www. dialog-21. ru 2003

ПР (1998) Педагогическое речеведение. Словарь-справочник. Москва. Изд.Флинта. 1998

Рамкови изисквания на Министерството на образованието и науката за разработване на държавни образователни изисквания за учебно съдържание. В: Аз Буки, бр. 23 от 1999

Русков 1996: Р. Русков Незаглъхнали извори (1884-1941).С. 1996

Симеонова, Й. "Чуждоезиково общуване и комуникативна ориентация на преподавателя". В: Чуждоезиково обучение. 2000г. бр.1

Сотиров , П. Речевата стратегия като научно понятие.- В: Социолингвистиката и ученическата реч. С. 1996

Сотиров, П. Двуезичните деца – проблем ли са за обучението. В: Български език и литература 2003, кн.1

Стийл, Джийни , Къртис Мередит, Чарлз Темпъл Модел за критическо мислене в рамките на учебната програма, книг и 1- 5 , Българска Асоциация по четене. С. 2003

Стоименова, Е. Измерителни качества на тестове. С. 2000

Стоянова , Ф. Тестология за учители. С. 1996

Тофлър , Алвин Шок от бъдещето. С. 1992, глава 18 “Образование в бъдеще време”

Хаджов , Ив. Методика на обучението по български език, С. 1941

Янакиев , М. Креаторите и консуматорите от гледището на семиотиката. В: Анархистът законодател, сб. в чест на 60-годишнината на проф. Н. Георгиев, С. 1997

Bachman , L.F. Fundamental Consideration in Language Testing. Oxford Univ. Press,1990

Beaugrand , de R. Introduction to Text Linguistics. Longman, London 1981

Bloom , B.A Taxonomy of Educational Objectives. Handbook 1: Cognitive Domain. New York; McKay 1956

Brooks , J.G. and M.G. Brooks The Case for constructional classrooms. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development, 1993

Byram M., G. Zarate and G. Neuner Sociocultural competence in language teaching and learning. Studies towards a Common European Framework of reference for language learning and teaching. Council of Europe . 1997

Coulthard , M. (1985), An Introduction to Discourse Analysis: New Edition, London and New York, Longman.

Dijk 1977: T. van Dijk. Text and Context .-London, 1977

Duffy , T.M.and D.J.Cunningham Constructivism: Implications for the design and the delivery of instructions. In D.H. Yonassen (Ed.), Handbook of Research for Educational Communication and Technology. New York. Simon Schuster Macmillan, 1996

European Roundtable of Industrials – ERT Education for Europeans: Towards the Learning Society. 1995

Hirsch , E. D. Jr. Cultural Literacy What Every American Needs to Know. Boston: Houghton Mifflin, 1987

Heywood , J. Assessment in Higher Education.2-nd ed. Chichester& John Wiley and Sons, 1989

Hymes ,D.On communicative competence. In: Pride, J.B.,Holmes,J.eds.Sociolinguistics. Harmondsworth 1972

Hymes (1972): Del Hymes Toward etnography of communicative events//Language in social context. Ed. by p.Giglioli .-Harmondsworth.

Malmkjer , K. Discourse and Conversational Analysis. In: The Linguistics Encyclopedia, ed. by K. Malmkjer, Rutledge1991(pp. 100-110).

McEnery T. and A. Wilson Corpuis Linguistics. An Introduction. Edinburg University Press. 2001

Minsky M. A Framework for Representing Knowledge// The Psyhology of Computer Vision,- N.Y.,1975

ML 1996: Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference. Council of Europe, Strasbourg 1996

Popham , W. Modern Educational Measurement, N . J . Prentice Hall, 1981

Quellmaz , E.S. Essay Examination. In: The International Encyclopedia of Educational Evaluation. Advances in Education, Pergamon Press. 1990, p.p 510-515; See also: Composition Achievement Test. In: Taking the Achievement Tests. 1992-93. The Official Guide to the College Board Achievemnet Tests. Edited by College Entrance Examination Board, Educational Testing Service ( ETS ).

Ramsden , R. Learning to Teach in Higher Education. Routledge. New York, 1992

Sheils , Joe Communication in the modern languages classroom. Council of Europe, Strasbourg, 1998

Stern , H. H.Fundamental Concepts of Language Teaching, Oxford University Press, 1984

Troyka , L. Quitman Writing an Essay. In: Handbook for Writers. Simon and Shuster.1987. p.p. 2-138

Wakeford , R. Principles of Assessment. In: Fry, H.Ketteridge, S. and Marshall, S.A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education. Kogan Page, 1999

http://www.hyperdictionary.com/

www.ethnologue.com

www.elearningeurope.info

 

Tatyana Gavrilova Angelova SN8
PhD, Professor of Methodology of Bulgarian Language Teaching
Department of Teaching of Methodology
Faculty of Slavic Studies
Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria

 

Teaching Experience – Lectures in Methodology of Teaching of Bulgarian language

Bachelor’s Course:

Lectures

“Didactic Speech Genres – Text-linguistic, Psycho-linguistic and Socio-linguistic Aspects”

“Educational Technologies for Assessment in Bulgarian Language Teaching”

Master’s course:

Lectures “System-based and Pragmatic-orientated Language Education” – Master program “Bulgarian language and Literature education n Secondary school”, Faculty of Slavic Studies

National Research Coordinator for Bulgaria - PIRLS'2006

In-service Training of Bulgarian Language Teachers

 

Main Interests

Active methods of Learning in Teaching of Bulgarian Language

Informational and Communication Technologies in Teaching of Bulgarian Language ; Students ’ Discourse Corpus Linguistics and Teaching Language

 

The most important publications :

Over 100

 • Методика на обучението по български език.Съвременни проблеми . СЕМА-РШ , 2005 г., второ преработено и допълнено издание
  Methods of Teaching Bulgarian. Contemporary Problems, Sofia 2005
 • Системноезиково и комуникативнопрагматично образование по български език (Проект за виртуално помагало по методика на образованието по български език и литература).http://www.ncde.gea.uni-sofia.bg
 • Конструирование корпуса письменных текстов учеников болгарской средней школы. Вопросы. Трудности. Решения.
 • Towards Building a Corpus of Students’ Written Texts from Bulgarian Secondary School. Problems . Difficulties . Decisions .
 • http://www.dialog-21.ru/Archive/2004/Angelova.htm
 • Multicultural Europe and the Changing Bulgarian Language Learning in Bulgarian Secondary School. In: 13th European Conference on Reading. Reading- Writing-Thinking. July 6-9 th Tallinn, Estonia 2003
 • The national exam - test (the language component) in the Bulgarian secondary school and grammatical competence of the students https://www.slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/issues/autumn-2004/121
 • Intercultural Literacy of Students in 6/7 grades in Bulgarian Secondary schools. In: HRCAK Special Issue. Literacy-European Perspectives, Croatian Reading Association. Zagreb December 8th 2000
 • Intercultural cultural Literacy of students in 6 - 7 th grades Students in Bulgarian Secondary School. B : Обучение без граници. Език и култура. Международна научна конференция. С. 15-17 ноември 2001 (на компактдиск).
 • Обучението по български език, учебникът по български език и Интернет. www.liternet.bg
 • Роля на обучението по български език за интегрирането на ученици в двуезична среда. В: Български език и литература 2003 кн.6,2003
 • Teaching Bulgarian Language as a Native Language in the Perspective of Modernization of Education in Bulgaria. New Textbooks and Curricula (5-11 th grades) co-author. www.liternet.bg
 • Интерактивен модел за описание на урока по български език. В: Езикът и съвременността. Проблеми на социолингвистиката. т.6 Международно социолингвистично дружество С. 1999
 • Функции на микротекста и на абзаца. www.liternet.bg;
  Functions of Micro-text and of Paragraph
 • Анализ на писмен ученически дискурс (върху материал от съчинения в шести и седми клас). В: Съвременни тенденции в обучението по български език. Сб. в чест на 65-годишнината на проф. Кирил Димчев. Булвест 2000 С. 2000
 • Наблюдения над умениями школьников создавать микротекстов в болгарской средней школе. В: Языковое сознание: содержание и функционирование. Х III Между - народный симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации. Москва, 1-3 июня 2000, М. 2000 Институт языкознания РАН
 • Функционални аспекти на структурно-смисловото членене на текста. В: Българския език през XX в., сб. в памет на проф. Стойко Стойков, съставител проф. Василка Радева, С. Академично издателство “Марин Дринов”, изд. Пенсофт 2001
 • Диглосията и обучението по български език (като роден или като първи език ) – нови отговори на стари въпроси. В: Проблеми на социолинвистиката. Билингвизъм и диглосия – съвременни проблеми. т. 7. Международно социолингвис - тично дружество. С. 2002
 • Множественность форм вербализации смыслов (на материале сочинений учеников 7-ого класса болгарской средней школы). В: Языковое сознание. Устоявшееся и спорное. Сб. Х I V Международный симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации. М. 2003, ред. Е. Тарасов. Российская академия наук, Институт языкознания, Институт психологии, Российский новый университет.
 • Речевой акт в педагогической коммуникации (на материале болгарского языка). Труды международной конференции Диалог ’ 2003
  http://www.dialog-21.ru/Archive/2003/Angelova.htm
 • Difficulties in generating a microtext (on materials from fiftgraders’ classroom compositions)

Education:

1971-1975 M.A., Veliko Tyrnovo University "St. St. Cyril and Methodius ",

Subjects: Bulgarian Language and Literature.

1983-1984 Speciali z ation in Methodology of Teaching ofBulgarian Language

1994 -1995 Engish Language Specialization at Sofia University, Department of Language Teaching

19 96 Speciali z ation in Interactive Methods of Teaching

Amsterdam University , Netherlands

2000 - 2001 Ph.D. Methodic s, subject: “ Working on the Micro-text in Bulgarian Language Teaching in 5 th-7 th grades ”

 

Membership

International Reading Association, Bulgarian Reading Association, Board of Bulgarian Association for Measurement and Assessment in Education

 

Contacts:

“St.Kliment Ohridski” University of Sofia
Faculty of Slavic Studies
Department of Bulgarian Language and Literature Teaching Methodology
15 Tsar Osvoboditel
Sofia
Bulgaria

phone: (+359 2) 9308 - 247
fax : (+359 2) 9460255

е- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Кратко представяне на докторската теза:

PhD Thezis (summary)

Working on the micro-text in Bulgarian Language Teaching ( 5th - 7th grade)


Работа над микротекста на занятията по български език

в средното училище (5.-7. клас)
Language bibliography pages

Bulgarian 80 titles 214 p.

Р Е Ф Е Р А Т / Summary


The main topic of this work is the micro-text as a component of didactic genre of message. For the first time problems concerning working on the micro-text in student's written discourse are studied systematically. Concepts as didactic genre, functions of the micro-text and the paragraph are defined. The model of experimental training to write fairy - tale in 5th grade and to write essay - composition in 7th grade is constructed. The approbation of this didactic model is reallized in settings of classroom interaction (obligatory and non-obligatory lessons).

Key statement is: Making a micro-text, and a paragraph as a component of didactic genre is a means for developing of student's communicative competence. Acquirement of skills for writing of fairy -tale ( in 5th grade) and essay - composition (in 7th grade) is more effective in settings of heuristic classroom interaction because it generates changes in student's thesaurus and pragmatikon of her/his language personality.
КЛЮЧОВИ ДУМИ/ Key Terms micro-text, methodological system, teaching Bulgarian language, written student's discourse, written student's text, didactic genre


 

Андрей Бояджиев

професор по старобългарски език

в катедрата по Кирилометодиевистика

при Факултета по славянски филологии,

доктор по филология

 

Области на интереси

старобългарски език, история на българския и източнославянските езици, кирилска и глаголическа палеография, маркиращи компютърни езици, електронни публикации и бази от данни в хуманитаристиката

 

Лекции и семинари

Софийски университет

 • Старобългарски език – задочно обучение на специалност Българска филология (задължителен курс, от 2004 г.)
 • Старобългарски език – за студенти от магистърски програми (2012–2013 г.)
 • Старобългарски език – семинарни занятия за бакалаври (1993–2005 г.)
 • История на българския език – за студенти от българска и славянски филологии (зимен семестър на 2012–2013 г.)
 • Езици на прехода – Магистърска програма „Опазване на българското културно наследство“ (2012–2013 г.)
 • Формиране на ръкописни и архивни сбирки – Магистърска програма „Опазване на българското културно наследство“ (избираем курс, 2012–2013 г.)
 • Славянска палеография и кодикология – Магистърска програма „Старобългаристиката в контекста на византийската книжовност“ (2012–2013 г.)
 • Операционни системи и програмни продукти (II част: LINUX, Open Office) – Магистърска програма „Компютърна лингвистика. Интернет технология в хуманитаристиката“ (избираем курс, 2012–2013 г.)
 • Интернет технологии – маркиращи компютърни езици – Магистърска програма „Компютърна лингвистика. Интернет технология в хуманитаристиката“ (задължителен курс, от 2001–2004, 2006–2008 г.)
 • Web дизайн – Магистърска програма „Компютърна лингвистика. Интернет технология в хуманитаристиката“ (избираем курс, от 2001 г.)
 • Електронните библиотеки – Магистърска програма „Компютърна лингвистика. Интернет технология в хуманитаристиката“ (избираем курс, 2001-2004 г.)
 • Книгата и нейните информативни ключове – Магистърска програма „Старобългаристиката в контекста на византийската книжовност“ (задължителен курс, 2009-2010 г.)
 • Животът на думите. Старобългарска лексикология и лексикография – Магистърска програма „Старобългаристиката в контекста на византийската книжовност“ (задължителен курс, 2009-2010, 2012–2013 г.)
 • Палеославистът в света на информатиката и документалистиката – Магистърска програма „Старобългаристиката в контекста на византийската книжовност“ (задължителен курс, 2005-2009 г.)
 • Молитва и песен в средновековния славянски пролетен цикъл – за слависти и балканисти (избираем курс) – 2009-2010 заедно с доц. Маргарет Димитрова, 2012–2013 заедно с доц. Миглена Иванова
 • Композиция и структура на средновековните славянски текстове – за слависти и балканисти (избираем курс, 2005-2009, 2013–2014 г. )
 • Средновековните славянски гадателни книги – за слависти и балканисти (избираем курс, 2003-2004, 2009-2010)

 

Шуменски университет

 • Старобългарски език (2008-2009)
 • История на българския език (2008-2009)

(на студенти от Филологическия факултет на Шуменския университет)

 

Русенски университет (филиал Силистра)

 • Старобългарски език (2002-2003)

Нов български университет

 • Старобългарски език (1996-1998, 2002-2004, 2006-2009)

 

Саарландски университет, Саарбрюкен, ФР Германия (2004–2006)

 • Български език за студенти бакалаври и магистри
 • Български език в рамките на Bulgaricum
 • Българско странознание
 • Семинари по преводи
 • Кратките разкази в съвременна българска литература

 

Кьолнски университет, Кьолн, ФР Германия (2010–2012)

 • Български език, литература и култура за бакалаври и магистри
 • Българско странознание
 • Семинари по превод
 • Кратките разкази в съвременна българска литература
 • Ранната кирилица
 • Началото на славянската писменост
 • Ранното източнославянско книжовно наследство
 • Ранната глаголица

 

Други лекционни курсове

 • 2002: Гьотеборгски университет, Швеция: 1) Introduction to XML; 2) Introduction to Repertorium Model for Description of Medieval Slavonic Manuscripts (заедно с Маргарет Димитрова)
 • 1997: SGML for Description of Medieval Manuscripts. (заедно с Дайвид Бирнбаум, Ралф Клеминсон, Анисава Милтенова) - пред студенти и докторанти от Централноевропейския университет в Будапеща.

Дисертация

Ранната старобългарска кирилица в писмеността на Киевска Русия 11-12 век. София, януари 1996 г.

 

Публикации

Книги

1. 9-19th Century Old Balkan Manuscripts. Bulgarian Culture Festival. Japan Calligraphy Museum, Tokyo, 1997, 84 pp. (с А. Джурова).

2. Григорий Цамблак. Слово за Връбница. София: Време, 2005.

 

Студии

 1. Житието на св. Кондрат - ранната история на славянския текст и развитието на старобългарската правописна система с голям ер. Кирило-Методиевски студии 10, 1996. 46-81.

 2. Карта за кодикологични, палеографски и реставрационни данни. Археографски прилози 18, 1997. 287-351. (с А. Джурова и Г. Съйкова)

 3. Началото на кирилицата. Кирилометодиевски студии 13, 1998. 41-68.

 4. The Linguistic Information in the Electronic Corpus of Old Slavonic Texts. Scripta & e-Scripta 6 (2008). 105-149 (with Tsvetana Dimitrova).
 5. Constructing Repertorium 3.0. Another View of the TEI P5 Model for Medieval Manuscript Descriptions. Scripta & e-Scripta 7 (2009). 13-48.
 6. Guidelines to Repertorium Initiative XML model for manuscript descriptions. Scripta & e-Scripta 10–11 (2012). 9–103.

 

Статии

 1. Псальмы новой части Бычковской псалтыри ((Sin. 6/N). Palaeobulgarica/ Старобългаристика 14, 1990, 1. 49-71

 2. Система правописания кирилловской части Реймсского евангелия. В: Русский язык и литература. Проблемы сопоставительного исследования. София, 1990. 17-28.

 3. За нова хронология на ранните славянски недатирани ръкописи. Славянска филология 21, 1993. 14-21 (с Б. Велчева).

 4. Гадателните приписки на Бичковския псалтир. В: 1080 години от смъртта на св. Наум Охридски. София: БАН, 1993. 179-197.

 5. Проблеми, свързани с компютърното обработване на текстове, написани на православните славянски езици. В: Методология, модели и компютри. Материали от конференцията. Том 1, Велико Търново, 1993. 100-105. (с Милена Добрева).

 6. За езика на Григорий Цамблак (Наблюдения върху Житието на Стефан Дечански). В: Българският 15 век. София: НБКМ, 1993. 259-264. (с Б. Велчева).

 7. За колегата и учителя Максим Славчев Младенов. Език и литература XLVIII (1993), 1, 3-6. (с Б. Велчева)

 8. Важно изследване по славянска историческа акцентология. (Wolfang Hock, Der Flexionsakzent im mittelbulgarischen Evangelie 1139 (NBKM).I: Akzent-grammatik, Akzentwörterbuch. - Sagners Slavistische Samlung, Band19 I, II. Verlag Otto Sagner, München 1992. I: 294 S., Appendix, Nachwort; II: XII, 642 S. 2). Старобългаристика/Palaeobulgarica, XVIII (1994), 1. 108-109

 9. Зографските листове. В: Светогорска обител Зограф 1. София, Университетско издателство, 1995. 67-70.

 10. Paleographic and Orthographic Features in the Description of Slavic Manuscripts. In: Compuiter Processing of Medieval Slavic Manuscripts. Proceedings. First International Conference. Blagoevgrad, 1995. Sofia: Marin Drinov, 1995. 140-146.

 11. Знаете ли, че ... (за буквата я). Българска реч 1, 1995, 1. 15.
 12. Знаете ли, че ... (за думата коприва). Българска реч 1, 1995, 4. 34.
 13. За ранните българо-руски писмени връзки. В: Медиевистични изследвания. В памет на Пейо Димитров. Шумен, Университетско издателство, 1996. 168-180.

 14. Computer Supported Processing of Early Slavic Manuscripts (Results and Prospects for Textological and Linguistic Analysis). In: ALLC-ACH '96. The Joint International Conference. University of Bergen, June 25-29, 1996. 206-207.
 15. Царица Анна и Бдинският сборник. Минало (1997) 3 (със С. Карагеоргиева).

 16. За езика на гадателните книги в XVI век. В: Българският 16 век. София: НБКМ, 1998. 443-447.

 17. Добрият, средният и лошият час. В: Безсмъртната вселена. Сборник, посветен на 90-годишнината на Клод Леви-Строс. София: КаринаМ, 1998. 62-64.

 18. Repertorium of Medieval Slavic Literature: Computer and Philological Standards. Palaeobulgarica 22, 1998, 2. 50-69. (с А. Милтенова и С. Велев).

 19. Супрасълски сборник: Проблеми на хронологията и композицията. В: Източното православие в европейската култура. Материали от Международната научна среща, посветена на 1100-годишнината от началото на Златния век на българската култура. Варна, 2-3 юли 1993. София: Гутуранов, 1999. 192-197 (с Г. Кръстев).

 20. Един лист от важен среднобългарски паметник. Старобългарска литература 30, 1999. 58-68.

 21. Computerized Manuscript Corpus Data: Results and Further Development. In: Bulgarian Studies at the Dawn of the 21st Century: A Bulgarian-American Perspective. Sixth Joint Meeting of Bulgarian and North American Scholars. Blagoevgrad, Bulgaria, May 30 – June 2, 1999. София: Гутенберг. 237-243 (with А. Мiltenova и S. Velev).

 22. An Electronic Repertory of Medieval Slavic Literature and Letters: A Suite of Guidelines. In: Medieval Slavic Manuscripts and SGML. Problems and Perspectives. Sofia: Marin Drinov, 2000. 43-68 (with А. Мiltenova).

 23. Codicology, Paleography, and Language in the Computer Description of Medieval Slavic Manuscripts. In: Medieval Slavic Manuscripts and SGML. Problems and Perspectives. Sofia: Marin Drinov, 2000. 69-90.

 24. Една стара дума за 'змия'. В: Съкровище словесьное. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, 227-229 (с Б. Велчева).

 25. Професор Йежи Русек на 70 години. Българистика 1, 2000, 93-95.

 26. Професор Имре Тот на 70 години. Palaeobulgarica 25, 2001, 4, 117-120.

 27. Предговор. В: И. Тот. Светите братя Константин-Кирил и Методий. София: Гутенберг, 2002.

 28. Нишките на един средновековен текст. Във: Фигури на автора. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор Боян Биолчев. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2002. 301-308.

 29. Към интерпретацията на седмолъчата звезда от Плиска. Palaeobulgarica/Старобългаристика 26 (2002), 4. 33-54. (със З. Ждраков и С. Александров).

 30. Думата оучрѣждение. В: Slavia Orthodoxa. Език и култура. Сборник с чест на проф. дфн. Р. Павлова. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2003. 53-57.

 31. Праславянско *drok-. В: Πѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. София: Издателски център „Боян Пенев“, 2003. 368-371.

 32. A Unified Model for the Description of Medieval Manuscripts? In: Computational Approaches to the Study of Early and Modern Slavic Languages and Texts. Proceedings of the “Electronic Description and Edition of Slavic Sources” conference, 24-26 September 2002, Pomorie, Bulgaria. Sofia: “Boyan Penev” Publishing Center, 2003. 113-136 (with A. Miltenova and D. Radoslavova).

 33. Electronic Student Editions of Medieval Slavic Texts. Scripta & e-Scripta 1, Sofia, 2003. 75-88.

 34. Райнхарт, Йоханес. В: Кирило-Mетодиевска енциклопедия 3, София: БАН, 2003. 433-436.

 35. Синайски молитвеник (евхологий, требник). В: Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. Съст. Донка Петканова. Второ, прераборено и доп. издание. Велико Търново: Абагар, 2003. 452-454. (с Т. Лалева).

 36. Синайски псалтир. В: Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. Съст. Донка Петканова. Второ, прераборено и доп. издание. Велико Търново: Абагар, 2003. 454-455.

 37. The Project Repertorium. In: Proceedings of the MASSEE. Borovetz, 2003. 151-160.
 38. The Language in the Electronic Description of Slavic Manuscripts. In: Proceedings from the 2003 Conference of Bulgarian Studies Association. Columbus, Ohio, 2003. Ed. Ch. Gribble, E. Scatton.
 39. Марти, Роланд. В: Кирило-Mетодиевска енциклопедия 4, София: БАН, 2004, 709-713.

 40. Глаголица. В: Българска книга. Енциклопедия. София, 2004, 54-57.

 41. Кирилица. В: Българска книга. Енциклопедия. София, 2004, 130-132.

 42. О славянских словах со значением 'водяной пузырь'. Dissertationes Slavicae, 2005, 184-188.

 43. Веке / вече. Етимологична бележка. В: Нѣстъ оученикъ надъ оучителемь своимь. Сборник в чест на проф. Дфн. Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител. Състав. Анна-Мария Тотоманова, Татяна Славова. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2005. 428-430 (с Б. Велчева)

 44. Старобългарски мьскъ, мьска. В: Acta Palaeoslavica. Vol. 2. In honorem professoris Angelinae Minčeva. Sofia: Heron Press, 2005. 182-184.

 45. Мануиловият апостол. Старобългарска литература 33-34 (Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина). 356-379. (с М. Димитрова и Е. Мусакова).
 46. Slavic Etymologies. Вѣко, вѣжда, челюсть. В: Charles Gribble Festschrift. Ed. E. Scatton. Slavica, 2007 (with B. Velcheva).

 47. The Slavonic Text of Acta Thomae in India. Scripta & e-Scripta 3-4 (2005-2006). 95-119 (with B. Velcheva).

 48. The Repertorium Initiative: Philological Practices and Markup Technologies. In: Computer Applications in Slavic Studies. Proceedings of Azbuky.Net. International Conference and Workshop 24-27 October 2005, Sofia, Bulgaria. Eds. A. Miltenova, D. Radoslavova, E. Pancheva. Sofia: Boyan Penev, 2006. 27-40.

 49. Digitizing the Manuscript Collection of the Rila Monastery. In: Slovo: Towards a Digital Library of South Slavic manuscripts. Ed. by Heinz Miklas and Anisava MIltenova. Sofia: Boyan Penev, 2008. 166-176 (with I. Hristova and D. Peev).
 50. Писменост. Кирилица и глаголица. Връзка с епиграфикaта. Паметници. В: История на българската средновековна литература. Съст. Анисава Милтенова. София: Изток-Запад, 2008. 54-75.
 51. Йоасаф Бдински. В: История на българската средновековна литература. Съст. Анисава Милтенова. София: Изток-Запад, 2008. 581-582.
 52. K. Steinke, X. Ylli. Die slavischen Minderheiten in Albanien. 1. Teil Prespa – Vernik – Boboshtica. Съпоставително езикознание XXXIV, 2009 (1), 155-158.
 53. Апокрифът за апостол Тома в късната дамаскинарска традиция. Годишник на Асоциация "Онгъл" 8.2, "Владетелят и светецът" (2009), 130-145. (с М. Димитрова).
 54. За електронния корпус от средновековни български текстове с речник. Български език 57 (2010), 1, 7-22.

 55. За магистърската програма „Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката“. Български език 57 (2010), 1, 138-139.

 

Преводи

Преводи на средновековни славянски гадателни книги. В: Стара българска литература 5, София: Наука и изкуство, 1993, 297-299, 303, 312-315, 322-325.

 1. Коледник (с. 297)
 2. Така казва Коледарникът за Божич (с. 297-298)
 3. Сказание Гръмовно (с. 298-299)
 4. Сказание за месеца (с. 303)
 5. Кога слънцето влиза и излиза от зодията (с. 312)
 6. Поправка на зодиите (с. 312-313)
 7. Лоши дни (с. 313-314)
 8. Злите дни (които разкри бог на Мойсей) (с. 314-315)
 9. Сказание за седемте дни (с. 322-323)
 10. Указание за боледуващите (с. 323)
 11. Раждане на младенец (с. 324-325)
 12. Друго известие, този път за девиците (с. 325)
 13. Друго известие за девиците (с. 325)

 

Редакция

 • Computer Processing of Medieval Slavic Manuscripts. Proceedings. First International Conference. 24-28 July, 1995, Blagoevgrad, Bulgaria. Sofia: Marin Drinov Publ. House, 1995. (with D. Birnbaum. M. Dobreva, A. Miltenova).
 • Littera et Lingua. Електронно списание за хуманитаристика (заедно с Ренета Божанкова, Добромир Григоров, Татяна Ангелова, Атанас Атанасов, http://slav.uni-sofia.bg/lilijournal).

 

Научни проекти

 • Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания. Проект на Катедрата по кирилометодиевистика (http://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg).
 • История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на идеите за история. Проект на Катедрата по кирилометодиевистика (http://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg).
 • SUDigital. Дигитална библиотека на Софийския университет. Проект на Историческия факултет, Университетска библиотека, ФКНФ, ФСлФ, ФЖМИ и ЦСВП "Проф. Иван Дуйчев". (http://sudigital.org)
 • Дигитален архив "Българска ръкописна книга". Проект на Катедрата по кирилометодиевистика (http://slav.uni-sofia.bg/mss).
 • Електронно обучение в славистиката (ЕОС). Проект на Факултета по славянски филологии (2007-2009, http://slav.uni-sofia.bg/moodle).
 • Проект СЛОВО: Към проблема за изграждане на дигитална библиотека от южнославянски ръкописи. (2007-2008). Международен проект, финансиран от Австрийското министерство на науката.(http://slovo-aso.cl.bas.bg).
 • Метаданни и електронни каталози за старобългарски текстове. (Многоезичен електронен помощник на изследователя и преподавателя)
 • Електронната научна публикация. Проект на Факултета по славянски филологии (2004-2006).
 • Bibliotheca Slavica. Проект на Университетската библиотека и Факултета по славянски филологии, подпомогнат от ЮНЕСКО (2002-2004, http://libsu.uni-sofia.bg/slavica)
 • Електронно описание и издание на славянски извори (международен проект, финансиран от ЮНЕСКО, 2002-2003)
 • Репертоар на старата българска литература и книжнина с компютърни средства. (Международен проект с водеща организация: Институт за литература на БАН) -(http:clover.slavic.pitt.edu/~repertorium)

 

Образование

1997: специализация по опазване на културното наследство към Централния европейски университет в Будапеща.

1995: специализация по компютърна лингвистика и маркиращи компютърни езици в Университета на Питсбърг, Пенсилвания, САЩ.

1992-1995: свободен докторант в ЦСВП "П роф. Иван Дуйчев" към Софийския университет с научен ръководител проф. Румяна Павлова.

1992: курс по гръцки език и специализация по славянска и византийска палеография в Солунския университет.

1990-1991: специализант по славянска палеография със стипендия на името на проф. Иван Дуйчев към ЦСВП "Иван Дуйчев" на Софийския университет.

1983-1989: СУ "Св. Климент Охридски", руска филология с втора спец. българска филология. Дипломна работа: Новооткритата част на Бичковския псалтир (Sin. 6/N) под ръководството на проф. Румяна Павлова.

1970-1980: ученик в 19. гимназия в София

 

Професионален опит

2005 - : доцент в Катедрата по кирилометодиевистика на Факултета по славянски филологии към Софийския университет

2010–2012: лектор по български език и култура в Славянския институт на Кьолнския университет, Германия

2004-2006: лектор по български език в Bulgaricum, Саарландски университет, Саарбрюкен, Германия

1998-2004: главен асистент в Катедрата по кирилометодиевистика на Факултета по славянски филологии към Софийския университет

1995-1998: научен сътрудник по славянска палеография в ЦСВП "П роф. Иван Дуйчев" на Софийския университет

1991-1995: Архивист в ЦСВП "П роф. Иван Дуйчев" на Софийския университет

1989-1990: инспектор в Езиково-текстологичната лаборатория на Факултета по славянски филологии при Софийския университет

1980-1981: помощник-библиотекар в НБКМ "Св. Св. Кирил и Методий"

 

Научни организации

Съ-основател и научен секретар на Commission to the Executive Council of the International Committee of Slavists for the Computer-Supported Processing of Slavic Manuscripts and Early Printed Books

 

Награди

Като член на екипа на научния проект Репертоар на старобългарската литература и книжнина с компютърни средства – награда „Питагор“ (2009) за най-добър научен колектив.

 

Езици

руски, английски, немски и (малко) гръцки

 

Адрес

Андрей Бояджиев

Катедра по Кирилометодиевистика

Факултет по славянски филологии

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

бул. Цар Освободител 15

София 1504
служ. тел.: (+359 2) 9308-254;
факс: (+359 2) 946-02-55

е- mail: aboy[at][dot]uni-sofia[dot]bg

Писменост. Кирилица и глаголица. Връзка с епиграфикита. Паметници.В: История на българската средновековна литература. Съст. Анисава Милтенова. София: Изток-Запад, 2008. 54-75.

 

SN8

Звание и степен: професор, доктор

Месторабота: Катедра по методика

Факултет по славянски филологии

СУ “Св. Климент Охридски”

 

 

Лекционни курсове:

Бакалавърска степен:

спецкурс “Учебни речеви жанрове - текстолингвистични, психолингвистични и социолингвистични аспекти” (редовно обучение)

спецкурс “Дидактически процедури за оценяване в обучението по български език” (задочно обучение)

Магистърска степен

“Системноезиково и комуникативнопрагматично образование по български език” в магистърската програма “Образованието по български език и литература” на Факултета по славянски филологии

***

Лекции пред учители и семинари в София и встраната по проблемите на писмената и устната ученическа реч, по проблемите на оценяването в обучението по български език

Ръководство нахоспитиране и на педагогически стаж на студентите от бакалавърската степен на специалностите българска и славянска филология.

Съавтор на учебници и помагала по български език за средното училище

5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. клас

Научни интереси в областта на :

методика на езиковото обучение - основна област

развитие на комуникативната компетентност на ученици чрез обучение по български език (първи език); изследване на писмения ученически дискурс; дидактически речеви жанрове; оценяване на ученически текстове, на комуникативноречеви умения на ученици (първи език)

изследователски процедури в методиката на обучение по български език-създаване на корпус от писмени ученически текстове на български език

езиково обучение и езиково образование

информационни и комуникационни технологии в езиковото обучение и образование

процедури за оценяване в езиковото обучение; в езиковото образование

дидактически тестове по български език

***

лингвистична прагматика - конвенции на речевото общуване;

психолингвистика на ученическа реч - пораждане на езикови съобщения;

социолингвистика - диглосия и билингвизъм;

текстова лингвистика - дискретност на текста;

корпусна лингвистика - с емпиричен материал дидактически текстове;

анализ на ученически дискурс;

анализ на педагогически дискурс

Образование:

2004- 2001 Сертификат за обучител на учители в 12. клас към МОН по проекта “Модернизация на образованието” .

Сертификат за обучител на организацията Schoolsonline.org за интегриране на информационни и комуникационни технологии в обучението в средното училище;

Сертификат за участие в курсове за университетски преподаватели на Международния проект “Развиване на критическото мислене чрез четене и писане” ;

Участие в проект за създаване на Корпус на българска разговорна реч (https://www.slav.uni-sofia.bg/bgspeech/sites/indexbg.htm) с ръководител доц. д-р Йовка Тишева

Участие в Международен проект (Швеция, България) за създаване на мултимодален модел за корпус от текстове с ръководител д-р Биляна Мартиновски от Университета в Гьотеборг

2001 Защитена докторска дисертация на тема:”Работа над микротекста на занятията по български език (5-7 клас)"

1998 – 2000 свободна докторантура по методика на обучението по български език

1996 специализация в Холандия по проблемите на интерактивната методика

1987-1988: специализация по английски език, СУ “Св. Климент Охридски”

1980-1982: специализация по методика на обучението по български език в СУ "Св.Кл. Охридски" с ръководител проф. Кирил Димчев

1971 -1975 : ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, специалност “Българска филология”

Професионална квалификация:

Национален координатор за България по международния проект PIRLS'2006

2004-2001 - Координатор на проект за въвеждане на външно оценяване по български език, литература и математика и информатика след завършване на 4. клас и на 8. клас (СУ-Факултет по славянски филологии, Факултет по математика и информатика, Факултет за начална и предучилищна педагогика)

Координатор на Националния тестов изпит (компонентът Български език) след завършен седми клас на средното училище.

2001 - успешна защита на образователната и научната степен доктор по проблемите на обучението в писмена реч на ученици 5.кл - 7. кл.

Тема на дисертацията "Работа над микротекста на занятията по български език в средното училище ( 5.- 7.кл.)"

1985 - избрана с конкурс за асистент по методика на обучението по български език в катедрата по методика при Факултета по славянски филологии на СУ"СВ. Кл. Охридски"

1982-1984 базов учител на СУ и хоноруван асистент по методика на обучението по български език

1977 -1985 учител по български език и литература

По-важни публикации:

  • Методика на обучението по български език.Съвременни проблеми . СЕМА-РШ , 2005, второ преработено и допълнено издание
  • Системноезиково и комуникативнопрагматично образование по български език (Проект за виртуално помагало по методика на образованието по български език и литература). http://www.ncde.gea.uni-sofia.bg
  • The national exam - test (the language component) in the Bulgarian secondary school and grammatical competence of the students -
  • Лингвометодически аспекти на ученическия прагматикон. В: Български език и литература, 1992, кн.3
  • Съчинението като личностна изява на ученика. В: Български език и литература, 1993, кн.4
  • Роля на учебника по български език за усъвършенстване на социолингвистичната компетентност на учениците. В: Езиково обучение и актуални проблеми на езиковата култура. Смолян 1995.
  • Intercultural Literacy of Students in 6/7 grades in Bulgarian Secondary schools. In: HRCAK Special Issue. Literacy-European Perspectives, Croatian Reading Association. Zagreb December 8th 2000
  • Intercultural cultural Literacy of students in 6 - 7 th grades Students in Bulgarian Secondary School. B : Обучение без граници. Език и култура. Международна научна конференция. С. 15-17 ноември 2001 (на компактдиск).
  • Обучението по български език, учебникът по български език и Интернет. www.liternet.bg
  • Роля на обучението по български език за интегрирането на ученици в двуезична среда. В: Български език и литература 2003 кн.6,2003
  • Teaching Bulgarian Language as a Native Language in the Perspective of Modernization of Education in Bulgaria. New Textbooks and Curricula (5-11 th grades) co-author. www.liternet.bg
  • Интерактивен модел за описание на урока по български език. В: Езикът и съвременността. Проблеми на социолингвистиката. т.6 Международно социолингвистично дружество С. 1999
  • Функции на микротекста и на абзаца. www.liternet.bg
  • Анализ на писмен ученически дискурс (върху материал от съчинения в шести и седми клас). В: Съвременни тенденции в обучението по български език. Сб. в чест на 65-годишнината на проф. Кирил Димчев. Булвест 2000 С. 2000
  • Наблюдения над умениями школьников создавать микротекстов в болгарской средней школе. В: Языковое сознание: содержание и функционирование. Х III Между - народный симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации. Москва, 1-3 июня 2000, М. 2000 Институт языкознания РАН
  • Функционални аспекти на структурно-смисловото членене на текста. В: Българския език през XX в., сб. в памет на проф. Стойко Стойков, съставител проф. Василка Радева, С. Академично издателство “Марин Дринов”, изд. Пенсофт 2001
  • Диглосията и обучението по български език (като роден или като първи език ) – нови отговори на стари въпроси. В: Проблеми на социолинвистиката. Билингвизъм и диглосия – съвременни проблеми. т. 7. Международно социолингвис - тично дружество. С. 2002
  • Множественность форм вербализации смыслов (на материале сочинений учеников 7-ого класса болгарской средней школы). В: Языковое сознание. Устоявшееся и спорное. Сб. Х I V Международный симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации. М. 2003, ред. Е. Тарасов. Российская академия наук, Институт языкознания, Институт психологии, Российский новый университет.
  • Речевой акт в педагогической коммуникации (на материале болгарского языка). Труды международной конференции Диалог ’ 2003 http // www . dialog 21. ru / Archive /2003/ Angelova . html

Адреси за контакти
София 1504
бул.Цар Освободител 15
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Катедра по методика
служ. тел. 9308 - 247; 9308 - 475
факс: (+359 2) 9460255

е- mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.