Проект "Спешна антропология: Биография на институциите" 

 

В рамките на проекта усилията на екипа са насочени към проучване на социалните процеси в съвременното българско общество, които са провокирани от реализиращата се в България програма за деинституционализация на децата, настанени в Домове за деца, лишени от родителски грижи – ДДЛРГ.

 

parentsПредвид факта, че деинституционализацията се планира да завърши в обозримо бъдеще, изследването се полага в традициите на спешната ангажирана антропология, която да представи „моментна снимка“ на мерките, свързани с провеждането й. Специален акцент се постави върху разказите на хората, които участват в тези процеси. Екипът, предлагащ проекта, фокусира своето внимание върху начините, по които функционират програмите за осиновяване на деца, както и върху новата социална услуга „Приемна грижа“. Съпоставянето на получената информация с наличните архивни данни за традиционните модели даде възможност да се проучат трансформациите в родствената система на българите.

 

В хода на проучването бяха направени 30 аудиозаписа на интервюта, които са дешифрирани и архивирани. Изследването обхвана голям брой социални работници, работещи в общински служби и Домове за деца, лишени от родителски грижи, семейства, които участват в програмата „Приемна грижа“ и такива, които са приели деца в своите семейства, като са ги осиновили. Институционалната памет и начините, по които тя се формира като заместваща паметта за семейството, беше изследвана през разказите на младежи, които са настанени в ДДЛРГ. Поради спецификата на работата и изричното желание на респондентите, данните в интервютата, които могат да разкрият тяхната самоличност, са променени. Проучването беше извършено в различни части на страната. Част от архива се публикува в раздел „Архив на материалите“.

 

Наред с множеството работни срещи, един от междинните етапи в работата приключи с научна конференция, която се проведе в Благоевград. В рамките на две работни заседания бяха представени резултатите от проведеното изследване и посоките на бъдещата изследователска работа.

 

Проектът Спешна антропология: Биография на институциите е реализиран с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

 

Екип

 

Архив на материалите

 

Програма на научната конференция „Традиционни модели и иновации в българската родствена система“

Избрани моменти от работните срещи