НАРАТИВНИ МОДЕЛИ И ГРАМАТИЧЕСКИ ЯВЛЕНИЯ
в исторически съчинения 1900 – 1944 г. Първи етап
(дог. № 80-10-75/10.05.2022 г.)

 

 

Цели

Като писмени речеви продукти на научна дейност историографските текстове се подчиняват на определени правила, които засягат избора на темпорално-евиденциални форми (наративен модел) в зависимост от текстовия тип (разказ, описание, аргументация).

До момента не съществува цялостно изследване върху развитието и стабилизирането на стилистичната норма до съвременното ѝ състояние. Проектът си поставя за цел да запълни тази празнина чрез създаването на корпус от представителни исторически текстове (КИТ), публикувани в Годишника на СУ. Историко-филологически факултет в периода 1900 – 1944 г., който да бъде проучен с оглед на използваните наративни модели и свързаните с тях граматически явления (времена на индикатива, конклузив, ренаратив, презумптив).

Екип

Проф. д-р Красимира Алексова (ръководител), проф. д-р Андрей Бояджиев, гл. ас. д-р Ласка Ласкова, гл. ас. д-р Яна Сивилова, докторант Димитрия Маринкова и студентите от специалност „Българска филология“ Александър Димитров, Борис Борисов, Даниел Асенов, Зорница Колева, Ива Колева, Йоанна Янева, Магдалена Динева, Ралица Василева и Самуил Радилов.

 

Изследвания - доклади и презентации

КОРПУС ИСТОРИОГРАФСКИ ТЕКСТОВЕ /КИТ/