От Председателя на Общото събрание

на Факултета по славянски филологии

 

До всички преподаватели, студенти, докторанти и служители във Факултета по славянски филологии на Софийския университет – членове на Общото събрание на Факултета по славянски филологии

 

Относно: Свикване на Общото събрансие на Факултета по славянски филологии

 

Уважаеми колежки и колеги,

На основание на чл. 43 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет от 10 ч. на 14 ноември 2018 г. (сряда) свиквам в Аулата на Софийския университет редовно годишно заседание на Общото събрание на Факултета по славянски филологии. Членове на общото събрание са всички хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, както и студентите, докторантите и служителите, които са избрани на събрания на всяка от трите общности. Регистрационните бюра ще бъдат отворени в 9 часа. Моля всички членове на Общото събрание да дойдат навреме, за да можем да започнем заседанието си своевременно. Денят 14 ноември е обявен от Декана на Факултета за неучебен, но присъствен ден, за да можем да проведем заседанието с необходимата сериозност и голяма активност. Предлагам следния дневен ред:

 

  1. Отчетен доклад на Декана и Деканското ръководство на Факултета по славянски филологии за изминалия едногодишен период 2017–2018 г.).
  2. Обсъждане на Отчетния доклад на Декана и Деканското ръководство на Факултета по славянски филологии за периода 2017–2018 г.
  3. Приемане на Отчетния доклад на Декана и Деканското ръководство на Факултета по славянски филологии за периода 2017–2018 г.
  4. Попълване на състава на факултетните комисии.
  5. Избор на нови членове на Факултетния съвет въз основа на чл. 10, 19 и 49 от Правилника за устройството и дейността на СУ: трима представители на общността на хабилитираните преподаватели на мястото на трима пенсионирани колеги; трима представители на общността на нехабилитираните преподаватели, които са се хабилитирали през изтеклата година и вече не са представители на тази общност.
  6. Закриване на заседанието на Общото събрание на Факултета по славянски филологии.

 

В предвидения от Правилника на Софийския университет срок цялата документация от проведеното заседание на Общото събрание на Факултета по славянски филологии ще бъде представена на интернет страницата на Факултета и ще бъде предоставена на Контролния съвет на Софийския университет.

 

Уважаеми колежки и колеги,

 

Вярвам, че ще проявите активност и инициативност и с необходимия ангажимент и сериозност ще упражните своите права и задължения, произтичащи от ролята Ви на членове на Общото събрание на Факултета по славянски филологии.

 

София, 15.10.2018 г.                         Доц. дфн Маргарита Младенова,

                                                           председател на Общото събрание

 

 

Отчетен доклад на деканското ръководство за периода 9.11.2017 г. - 13.11.2018 г.

Новоизбрани представители на ФСФ в Общото събрание на СУ