Общо събрание

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИ ЗА ДЕКАН НА ФСФУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В съответствие с Правилника за устройството и дейността на Софийския университет издигам кандидатурата си декан на ФСФ за периода 2011-2015 г.


Прилагам:

Декларация по чл. 54 на ПУДСУ,

Професионална автобиография

и Програмни намерения.


С уважение: Панайот Карагьозов

 

 


 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 


aula5

Във връзка с подготовката на Общото събрание на СУ, което е насрочено на 17 ноември 2011 г., и с решението на ФС на ФСлФ от 04.10.2011 г. насрочвам избори за избор на членове на Общото събрание на СУ от квотата на ФСлФ както следва:


 

1. Събранието на хабилитираните преподаватели да се проведе на 11.10.2011 г. от 16 ч. в аудитория 160 на ФСлФ.


2. Събранието на нехабилитираните преподаватели да се проведе на 11.10.2011 г. от 16 ч. в аудитория 148 на ФСлФ.


Обявявам времето след 16 ч. на 11 октомври т.г. за присъствено, но неучебно.


С уважение

Проф. дфн Панайот Карагьозов,

Декан на ФСлФ

 

Уважаеми колеги,

 

В резултат на проведения избор на 29 и 30 октомври 2018 г. за попълване квотата на хабилитираните преподаватели от ФСФ в Общото събрание на СУ бяха избрани следните колеги:

 

проф. Гергана Дачева

доц. Екатерина Търпоманова

проф. Татяна Ангелова

 

Председател на Общото събрание на ФСФ

Доц. Маргарита Младенова

 

Общо събрание на Факултета по славянски филологии - 14 ноември 2018 г.

aula2

 

До

Членовете
на Общото събрание

на Факултета по славянски филологии

 

 

Уважаеми колежки и колеги,

 

Въз основа на чл. 43, т. 1 и 2, от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет и с решение на Факултетския съвет от 18.09.2012 г. свиквам от 9.30 ч. на 13 ноември 2012 г. редовното годишно заседание на Общото събрание на Факултета по славянски филологии при следния проект за дневен ред:

  1. Гласуване на дневния ред на Общото събрание
  2. Попълване на състава на органите на Общото събрание на Факултета по славянски филологии
  3. Отчет на Деканското ръководство на Факултета по славянски филологии за изтеклата година (ноември 2011 – ноември 2012 г.)
  4. Изказвания по отчета на Деканското ръководство
  5. Гласуване на отчета на Деканското ръководство
  6. Попълване на състава на ръководните органи на Факултета по славянски филологии – избори, обявяване на резултатите и при нужда балотаж, след което обявяване на окончателните резултати

 

Заседанието ще се проведе в Аулата на Софийския университет.

Със заповед на Декана 13 ноември 2012 г. е обявен за присъствен, но неучебен ден.

 

Регистрацията ще се проведе от 8.30 до 9.30 часа.

 

Отчетен доклад на деканското ръководство на Факултета по славянски филологии за периода 07.11.2011– 12.11.2012 г.

 

 

Уважаеми колежки и колеги,

 

 

Призовавам Ви да се явите на заседанието на Общото събрание на Факултета по славянски филологии и да се включите активно в работата му.                                                             

проф. д.ф.н. Боян Вълчев,

председател на Общото събрание

на Факултета по славянски филологии

 

София, 22.10.2012 г.