Общо събрание

aula-entr

 

ВАЖНО НАПОМНЯНЕ!

 

До

Всички членове на Общото събрание
на Факултета по славянски филологии

 

 

Уважаеми колежки и колеги,

 

Напомням Ви, че на 3 ноември 2015 г. (вторник) от 10 ч. ще проведем в Аулата редовното заседание на Общото събрание на нашия факултет. Моля Ви да прегледате отново пълния текст на съобщението, което се намира на сайта. Важно е да имате предвид, че заседанието е изборно – на него ще се избират всички органи на Общото събрание, както и ръководните органи на Факултета:

 1. Мандатна комисия (5 членове)
 2. Комисия по изборите (7 членове)
 3. Комисия по предложенията за ръководни органи (5 членове)
 4. Председател и заместник-председател на Общото събрание
 5. Атестационна комисия (5 или 7 членове – броят се гласува)
 6. Декан на Факултета
 7. Факултетен съвет (досега бяха 32 членове, но броят на новия ФС ще се гласува – между 25 и 35 души)

 

В Деканата има специална папка, в която постъпват предложенията.

Регистрацията започва в 9 ч. Дневният ред е дълъг и е много важно да започнем навреме. Затова Ви моля да подредите ангажиментите си така, че да съберем нужния кворум, колкото се може по-бързо.

 

 

Председател на Общото събрание

на Факултета по славянски филологии

 

 

 

ПОКАНА

към членовете на Общото събрание на Факултета по славянски филологии

за участие в редовно заседание на Общото събрание

 

 

Уважаеми членове на Общото събрание на Факултета по славянски филологии,

Уведомявам Ви, че на основание чл. 43. (1), т. 1 от ПУДСУ свиквам Общото събрание на Факултета по славянски филологии на редовно заседание, което ще се проведе на 10 ноември 2021 г., сряда, от 10.00 часа в Аулата на Софийския университет.

Проект за дневен ред:

 1. Годишен отчетен доклад на декана на Факултета по славянски филологии доц. д-р Бойко Пенчев.
 2. Избор на член на факултетната комисия по атестирането.
 3. Обсъждане на предложение за информационното съдържание на бюлетините за избор на членове на колективните органи на управление на СУ и на факултета.
 4. Произвеждане на частични избори за попълване състава на ФС на Факултета по славянски филологии.

Регистрацията на членовете на Общото събрание за участие в заседанието ще започне в 9.30 ч. във фоайето пред Аулата.

Присъственото заседание на Общото събрание ще се проведе в съответствие със Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването на РБ.

 

 

Председател на Общото събрание на Факултета по славянски филологии

проф. дпн Адриана Дамянова

 

 

 

vhod

 

Резултат от проведения избор за попълване на Факултетския съвет с представител от квотата на докторантите

 

Беше издигната кандидатурата на докторантката Даниела Стракова за член на ФС. При проведеното тайно гласуване се получиха следните резултати:

 

105 гласа „да”, 5 гласа „не” и 2 гласа „въздържал се”.

 

С това Даниела Стракова е избрана за член на Факултетския съвет.

Така е изчерпан дневният ред и обявявам Общото събрание за закрито.

Желая на всички здраве и успехи!

 

Решение на Общото събрание

 

проф. д.ф.н. Боян Вълчев

Председател на Общото събрание

aula imagelarge

 

 

Уважаеми колеги,

Както ви е известно, на 11.11.2016 г. бе проведено факултетско събрание на общността на хабилитираните преподаватели във Факултета по славянски филологии за избор на един представител в Общото събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от квотата на хабилитираните преподаватели във Факултета на мястото на пенсионирания проф. Боян Вълчев. Предоставям ви протокола от проведения избор с тайно гласуване.

 

ПРОТОКОЛ

от проведения на 11. 11. 2016 г. избор на представител в Общото събрание на СУ „Св. Климент Охридски“ за попълване квотата на хабилитираните преподаватели във Факултета по славянски филологии

 

Подадени бюлетини: 51 (петдесет и една)

Действителни бюлетини: 51 (петдесет и една)

 

Най-много гласове – по 15 (петнадесет) – получават проф. дфн Валери Стоилов Стефанов и проф. дфн Искра Владимирова Христова–Шомова. Съгласно чл. 10, ал. 4 на Правилника за устройството и дейността на СУ „Св. Климент Охридски“ за представител в Общото събрание на СУ „Св. Климент Охридски“ от квотата на хабилитираните преподаватели във Факултета по славянски филологии е избран проф. дфн Валери Стоилов Стефанов, който има по-продължителен стаж в Университета от двамата кандидати, получили равен брой гласове.

 

 

Факултетна избирателна комисия:

Председател:

/проф. дпн Адриана Дамянова/

Заместник-председател:

/проф. д-р Петя Осенова/

Членове:

/проф. дфн Искра Христова–Шомова/

/проф. д-р Ангелина Вачева/

/доц. д-р Антония Радкова/

/гл. ас. д-р Славея Димитрова/

Уважаеми колежки и колеги,

Резултатите след проведения балотаж са следните:

 

Доц. д-р Гергана Кирилова Дачева – 55 гласа „за”

Доц. д-р Албена Проданова Стаменова – 65 гласа „за”

При избора от гласувалите 124 души са подадени 4 (четири) недействителни бюлетини.

За член на факултетския съвет от квотата на хабилитираните преподаватели е избрана доц. д-р Албена Проданова Стаменова

 

При балотажа за попълване на студентската квота се получиха следните резултати:

Иван Николаев Иванов – 62 гласа „за”

Мария-Лия Борисова – 60 гласа „за”

От подадените 124 бюлетини има 2 (две) недействителни бюлетини.

След осъществения балотаж за член на Факултетския съвет на Факултета по славянски филологии беше избран Иван Николаев Иванов.

 

След обработката на протокола от събранието ще го публикуваме на страницата на Факултета.

Незабавно ще публикуваме и подробните резулатати от проведения първи тур на изборите.

Само напомням, че за член на Комисията по изборите беше избрана доц. д-р Ангелина Иванова Вачева, а проф. д.ф.н. Искра Христова-Шомова беше избрана за заместник-председател на Комисията по изборите.

                                                                                               

Проф. д.ф.н. Боян Вълчев,                                                                                             

председател на Общото събрание

 

С това обявявам редовното заседание на Общото събрание на Факултета по славянски филологии за закрито.

 

13.11.2012 г.