Общо събрание

 

 

 

 

До членовете на Общото събрание

на Факултета по славянски филологии

 

Уважаеми членове на Общото събрание на Факултета по славянски филологии,

 

На откритото на 10 ноември 2021 г. заседание на ОС се проведоха частични избори за попълване състава на ФС на Факултета по славянски филологии с двама членове от общността на главните асистенти и асистентите и един член от общността на студентите. В резултат от проведените избори за член на ФС бе избрана Тина Валентинова Иванова от общността на студентите.

От общността на нехабилитираните преподаватели няма избрани в резултат на първото гласуване.

Напомням, че откритото на 10 ноември 2021 г. заседание на ОС продължава на 11 ноември 2021 г. с второ гласуване за попълване на останалите непопълнени при първото гласуване места за членове на факултетния съвет от общността на главните асистенти и асистентите. Второто гласуване ще се проведе от 10.00 ч. до 14.00 ч. в заседателна зала № 2 в Ректората. Право да гласуват имат членовете на ОС, регистрирали се за участие в откритото на 10 ноември 2021 г. заседание на ОС.

 

Резултати от второто гласуване за попълване състава на ФС на ФСФ

 

Председател на Общото събрание на Факултета по славянски филологии:

проф. дпн Адриана Дамянова

 

 

Общо събрание на факултета - 10 ноември 2021 г.

 

vitrazh-v-aulataОт

Председателя

на

Общото събрание

на

Факултета по славянски филологии

 

 

До

Всички преподаватели,

студенти, докторанти и служители

във Факултета по славянски филологии

на Софийския университет –

членове на Общото събрание

на Факултета по славянски филологии

 

 

 

 

Относно: Свикване на Общото събрание на Факултета по славянски
                         филологии

 

Уважаеми колежки и колеги,

 

На основание на чл. 42 и 43 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет от 10 ч. на 3 ноември 2015 г. (вторник) свиквам в Аулата на Софийския университет редовно годишно заседание на Общото събрание на Факултета по славянски филологии. Членове на Общото събрание са всички хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, както и студентите, докторантите и служителите, които са избрани на събрания на всяка от трите общности. Регистрационните бюра ще бъдат отворени в 9 ч. Моля всички членове на Общото събрание да дойдат навреме, за да можем да започнем своевременно заседанието. Имайте предвид, че този път имаме един много натоварен дневен ред. От Декана на Факултета денят 3 ноември 2015 г. е обявен за неучебен, но присъствен, за да може да проведем заседанието с необходимата сериозност и голяма активност. Предлагам следния дневен ред:

 

  1. Избор на органи на Общото събрание с явно гласуване:

а. Мандатна комисия, състояща се от председател, заместник-председател и трима членове

б. Комисия по предложенията за органи на управление на Факултета, състояща се от председател, заместник-председател и трима членове;

в. Комисия по провеждане на избори, състояща се от председател, заместник-председател и петима членове.

 

г. Комисия по атестирането, състояща се от председател, заместник-председател и 3 до 5 членове (броят се гласува на събранието).

2. Процедура за таен избор на председател и заместник-председател на Общото събрание на Факултета.

3. Отчет на Декана и Деканското ръководство на Факултета по славянски филологии за изминалия четиригодишен период (2011–2015 г.).

4. Обсъждане на Отчетния доклад на Декана и Деканското ръководство на Факултета по славянски филологии за периода 2011–2015 г.

5. Приемане на Отчета на Декана и Деканското ръководство на Факултета по славянски филологии за периода 2011–2015 г.

6. Провеждане на процедура за избор на Декан на Факултета по славянски филологии:
а. Представяне на кандидатурите и на вижданията на кандидатите за Декан за развитието на Факултета по славянски филологии през предстоящия четиригодишен период.

б. Провеждане на таен избор за Декан, при необходимост веднага провеждане на балотаж и обявяване на новоизбрания Декан.

7.   Процедура за избор на членове на Факултетния съвет на Факултета по славянски филологии през предстоящия четиригодишен период – гласуване на броя на членовете на ФС на ФСФ и таен избор на членовете на ФС на ФСФ. Квотната структура на Факултетния съвет е определена от Правилника на Софийския университет.

8. Обявяване на ден, време и място за провеждане на балотаж за избор на членове на ФС на ФСФ, които не са набрали нужния брой гласове на първия тур.

9. Разпускане на членовете на заседанието до провеждането на балотажа (заседанието все още не е закрито).

10.   Преброяване на подадените бюлетини от Комисията по изборите. Публикуване на резултатите от първия тур на изборите за членове на Факултетния съвет на сайта на Факултета.

11. Провеждане на балотаж за избор на членове на ФС на ФСФ, които не са набрали нужния брой гласове на първия тур (на обявения ден, време и място).

12. Обявяване на резултатите от балотажа и публикуване на пълния списък на членовете на новоизбрания Факултетен съвет на Факултета по славянски филологии на сайта на Факултета.

13. Закриване на заседанието на Общото събрание на Факултета по славянски филологии

 

В предвидения от Правилника на Софийския университет срок цялата документация от проведеното заседание на Общото събрание на Факултета по славянски филологии ще бъде качена на сайта на Факултета и ще бъде предадена на Контролния съвет на Софийския университет.

 

Уважаеми колежки и колеги,

На Ваше разположение в Деканата на Факултета по славянски филологии (стая 230) се намира специална папка, в която можете да депозирате своите предложения, свързани с работата на предстоящото заседание на Общото събрание на Факултета по славянски филологии.

 

Вярвам, че ще проявите активност и инициативност, тъй като животът на Факултета до много голяма степен зависи от дейността и решенията на Общото събрание. Позволявам си да Ви напомня народната поговорка „Ден година храни“ и да Ви призова с необходимия ангажимент и сериозност да упражните своите права и задължения, произтичащи от ролята Ви на членове на Общото събрание на Факултета по славянски филологии.

                         

                                                   

                                                                              проф. д.ф.н. Боян Вълчев,

                                                                              председател

       София, 23.09.2015 г.                                               на Общото събрание

 

 

 

Събрание за определяне на членове на Общото събрание на ФСлФ

 

Организационно студентско събрание, свързано с набирането на членове за Общото събрание

 

 

aula new5

 

От Председателя на Общото събрание

на Факултета по славянски филологии

 

До всички преподаватели,

студенти, докторанти и служители във Факултета по славянски филологии на Софийския университет – членове на Общото събрание на Факултета по славянски филологии

 

Относно: Свикване на Общото събрание на Факултета по славянски филологии

 

Уважаеми колежки и колеги,

 

На основание на чл. 43 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет от 10 ч. на 7 ноември 2017 г. (вторник) свиквам в Аулата на Софийския университет редовно годишно заседание на Общото събрание на Факултета по славянски филологии. Членове на общото събрание са всички хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, както и студентите, докторантите и служителите, които са избрани на събрания на всяка от трите общности. Регистрационните бюра ще бъдат отворени в 9 часа. Моля всички членове на Общото събрание да дойдат навреме, за да можем да започнем заседанието си своевременно. Денят 7 ноември е обявен от Декана на Факултета за неучебен, но присъствен ден, за да можем да проведем заседанието с необходимата сериозност и голяма активност. Предлагам следния дневен ред:

 

  1. Отчетен доклад на Декана и Деканското ръководство на Факултета по славянски филологии за изминалия едногодишен период 2016–2017 г.).
  2. Обсъждане на Отчетния доклад на Декана и Деканското ръководство на Факултета по славянски филологии за периода 2016–2017 г.
  3. Приемане на Отчетния доклад на Декана и Деканското ръководство на Факултета по славянски филологии за периода 2016–2017 г.
  4. Избор на нови членове на Факултетския съвет от квотата на докторантите.
  5. Закриване на заседанието на Общото събрание на Факултета по славянски филологии.

 

В предвидения от Правилника на Софийския университет срок цялата документация от проведеното заседание на Общото събрание на Факултета по славянски филологии ще бъде представена на интернет страницата на Факултета и ще бъде предоставена на Контролния съвет на Софийския университет.

 

Уважаеми колежки и колеги,

Вярвам, че ще проявите активност и инициативност и с необходимия ангажимент и сериозност ще упражните своите права и задължения, произтичащи от ролята Ви на членове на Общото събрание на Факултета по славянски филологии.

 

София, 4.10.2017 г.                                             Доц. д-р Маргарита Младенова,

председател на Общото събрание

 

aula new5

 

 

От Председателя на Общото събрание

на Факултета по славянски филологии

До Всички преподаватели,

студенти, докторанти и служители във Факултета по славянски филологии на Софийския университет – членове на Общото събрание на Факултета по славянски филологии

 

Относно: Свикване на Общото събрание на Факултета по славянски филологии

 

Уважаеми колежки и колеги,

На основание на чл. 43 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет от 10 ч. на 11 ноември 2016 г. (петък) свиквам в Аулата на Софийския университет редовно годишно заседание на Общото събрание на Факултета по славянски филологии. Членове на общото събрание са всички хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, както и студентите, докторантите и служителите, които са избрани на събрания на всяка от трите общности. Регистрационните бюра ще бъдат отворени в 9 часа. Моля всички членове на Общото събрание да дойдат навреме, за да можем да започнем заседанието си своевременно. Денят 11 ноември е обявен от Декана на Факултета за неучебен, но присъствен ден, за да можем да проведем заседанието с необходимата сериозност и голяма активност. Предлагам следния дневен ред:

 

  1. Отчетен доклад на Декана и Деканското ръководство на Факултета по славянски филологии за изминалия едногодишен период 2015–2016 г.).
  2. Обсъждане на Отчетния доклад на Декана и Деканското ръководство на Факултета по славянски филологии за периода 2015–2016 г.
  3. Приемане на Отчетния доклад на Декана и Деканското ръководство на Факултета по славянски филологии за периода 2015–2016 г.
  4. Закриване на заседанието на Общото събрание на Факултета по славянски филологии.

 

В предвидения от Правилника на Софийския университет срок цялата документация от проведеното заседание на Общото събрание на Факултета по славянски филологии ще бъде представена на интернет страницата на Факултета и ще бъде предоставена на Контролния съвет на Софийския университет.

 

Уважаеми колежки и колеги,

Вярвам, че ще проявите активност и инициативност и с необходимия ангажимент и сериозност ще упражните своите права и задължения, произтичащи от ролята Ви на членове на Общото събрание на Факултета по славянски филологии.

 

 

Покана за хабилитираните преподаватели от ФСФ

 

 

София, 14.10.2016 г.                          Доц. д-р Маргарита Младенова,

                                                            председател на Общото събрание