Резултати от гласуванията за избор на декан и членове на Факултетния съвет на ФСлФ

(заседание на ОС на ФСФ, проведено на 17.11.2023 г.)

 

 

Уважаеми колеги,

 

Съгласно чл. 45 (1) и (3) от ПУДСУ ОС на ФСлФ след тайно гласуване избра проф. д.ф.н. Амелия Личева за декан за мандата 2023/2027 г. със следните резултати: гласували 120 членове от регистрираните 121, 114 - за, 5 - против, 1 бяла бюлетина.

За председател на ОС на ФСлФ беше избран доц. Владислав Миланов със следните резултати: гласували 119 членове, 108 - за, 11 - против.

За зам.-председател на ОС на ФСлФ беше избрана проф. Силвия Петкова със следните резултати: гласували 118 членове, 116 - за, 2 - против.

 

Резултати от първото гласуване за избор на членове на ФС на ФСлФ

 

Съгласно чл. 49. (1) (2) (4) от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет за членове на Факултетния съвет, получили повече от половината от гласовете на регистриралите се в заседанието на Общото събрание  след проведеното тайно гласуване, са избрани следните колеги от квотата на хабилитираните преподаватели, от квотата на нехабилитираните преподаватели и от квотата на студентите и докторантите:

 

От общността на професорите и доцентите:                            Брой гласове

 1. Амелия Личева, професор, декан                                           член на ФС по право
 2. Петя Осенова, професор                                                                      96
 3. Адриана Симеонова-Дамянова, професор                                         74
 4. Бойко Пенчев, доцент                                                                           72
 5. Добромир Григоров, доцент                                                                  71
 6. Николай Папучиев, професор                                                               69
 7. Марина Джонова, доцент                                                                       68
 8. Екатерина Търпоманова, доцент                                                          67
 9. Владислав Миланов, доцент                                                                 63
 10. Калин Михайлов, професор                                                                  63
 11. Андрей Бояджиев, професор                                                                62

 

 

От общността на главните асистенти и на асистентите:            Брой гласове

 1. Ласка Ласкова, главен асистент                                                           64

 

От общността на докторантите и студентите:                             Брой гласове

 1. Анна Стайкова, студент                                                                       89
 2. Даниел Асенов, студент                                                                       86

 

Тъй като местата за членове на Факултетния съвет от квотата на професорите и доцентите и от квотата на асистентите и главните асистенти не са попълнени при първото гласуване, съгласно чл. 49 (5) на

20 ноември (понеделник) 2023 г.

от 10 до 16 часа

в Зала 2

ще се проведе второ гласуване за избор на членове за непопълнените при първото гласуване квоти. Във второто гласуване имат право да участват членовете на Общото събрание, регистрирани за участие в заседанието.

 

За избрани при това гласуване се смятат колегите, получили най-много гласове, подредени в низходящ ред до попълване на местата в съответната квота.

 

 

Председател на Общото събрание на Факултета по славянски филологии

Доц. д-р Владислав Миланов

 

18.11.2023 г.

 

 

Второ гласуване за попълване на непопълнените при първото гласуване квоти за състава на факултетния съвет на Факултета по славянски филологии (мандат 2023 – 2027 г.)