НОВА ПРАКТИЧЕСКА ГРАМАТИКА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ

 

Учебната книга „Нова практическа граматика на българския език за чужденци” е предназначена за чуждестранни граждани, изучаващи български език, както и за всички интересуващи се от ясни граматически правила и разговорни тенденции, характерни за съвременната българска езикова ситуация.

Съдържанието съставя четири части: Фонетика; Граматика; Етикет и фразеология; От трудното към лесното – поредица от статии на авторите и участниците в това иновативно изследване, посветени на типичните трудности при изучаването на българския език от чуждестранни граждани, носители на различни славянски езици, както и на англоговорящи.

Новата практическа граматика включва теоретично представяне на материала от дяловете фонетика, морфология и синтаксис. Информацията се представя не единствено по традиционния описателен модел, а с помощта и на визуализации в таблици и схеми. Този подход улеснява усвояването на граматическите особености на българския език и спомага целта на учебното пособие да бъде лесно изпълнима – езиковите факти да бъдат възприемани с лекота и да повишат лингвистичната компетентност на обучаваните. Следват упражненията, чрез които практически студентите затвърждават познанията си за най-важните граматически единици.

При структирирането на езиковия материал е използван напълно нов принцип – представянето на граматическия дял (морфология) е обобщено в резюме на английски език, което синтезира основните акценти от лингвистичната информация. Това със сигурност улеснява ориентацията на чужденците в научната терминология. Застъпени са и възможни аналогии и открояване на различия спрямо английската граматика, които са от реална практическа полза за овладяване на българската.

Практическата граматиката включва няколко приложения. Едно от тях – От трудното към лесното представя теоретични статии, които коментират интерферентните грешки, които се допускат най-често и трудностите при овладяване на българския език за чужденци в различни аспекти. В Етикет и фразеология са включени етикетни ситуации и фразеологични единици, основни маркери на разговорния език и прилагането му в различни речеви ситуации и сфери.