БАЛКАНСКИТЕ СРЕД ДРУГИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ЛИТЕРАТУРИ: АНАЛИЗ НА ТЕКСТА, ПРЕВОД, ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТ е проект, замислен във връзка с работата по Сравнително литературознание в специалност Балканистика на Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание и подготовката на докторанти.

 

Балканските литератури, от началото на ХХ век насам, участват в европейските литературни процеси 2Moderniat Doktorпълноценно, като спонтанно или съзнателно интегрират нови западноевропейски модернистични тенденции с по-традиционния местен контекст на литературното поле. Синкретизмът на подобни литературни текстове се нуждае от новаторски анализ и сравняване на теми и художествени техники от няколко европейски средища, от Югоизточна и от Западна Европа. Новите моменти в методологията на проекта се отнасят до по-убедителното вписване на балканските литератури сред европейските.

 

Целта на проекта е фокусирана от една страна върху теоретичното обосноваване на някои по-рядко разработвани у нас подходи в Сравнителното литературознание: анализ на текста, теория и практика на превода и интертекстуалност. Конкретната работа обвързва техниките за анализ на текста, на превода и на интертекстуалността с материал от две и повече европейски литератури, някои от които са балкански.

 

Членове на проекта:

- проф. дфн Румяна Л. Станчева (ръководител)

- редовен докторант Аглика Попова

 

В практически план важно е и личното участие на екипа в международни научни срещи, сред които: участието на Аглика Попова в Научната среща на докторантите в Университета в Мюлуз, Франция – май 2012 и Годишното оценяване на напредъка на докторантите от Съвета на преподавателите в Европейския докторат (DESE) „Литературите на обединена Европа” в Научния център в Сенеф, Белгия – юли 2012. Текстовете на Докторантката са предадени за публикуване. Таблицата показва включването на български докторанти в програмата.

 

Ръководителят на проекта участва с рецензия в международно организираните докторантски защити от европейските универитети-членове на консорциума. Докторската теза на Марилина Джанико от Болонския университет е на тема: „Представянето на мъжката чувствителност в европейския сантиментален роман през осемнайсети век. Размисли върху литературното въображение (1740-1815)” (Защита в цикъла „Просвещенският роман”, септември 2012, на френски език в Болонския университет)

 

5KoritzaGiannikoDoktorat

 

            В работата на летния семинар в Лавини, Швейцария (юли 2012) Р. Станчева представи на френски език пред събраната в големия салон на Резиденцията за писатели и преводачи международна аудитория своята работа върху превода на текст от двуезичен писател: Жорж Папазов, известеният художник от Парижката школа, като свидетел на артистичните години 1924-1954.

 

6cheteneLavigny

 


Презентация

 

На 29 октомври 2012 г. беше обсъдена, заедно със студентите от специалност Балканистика и колегиалната общност, новата книга на Румяна Л. Станчева «Европейска литература/ европейски литератури. Европейски ли са балканските литератури». Монографията беше представена от проф. Милена Кирова, с участието доц. Василка Алексова, на издателя и писателя Георги Гроздев, на проф. Емилия Стайчева и др. - https://www.slav.uni-sofia.bg/index.php/archive/935-evr-lit

 

                       8MKirova                 

        

  9GGrozdev     

 

10Stajcheva 

 

Литературни разработки на френски и на български език по сравнително литературознание от членовете на проекта и от допълнително привлечени участници.

 

- Аглика Попова.

11AglikaPopovaLa traduction en français du roman « L’Antéchrist » d’Emilian Stanev – les enjeux de l’adaptation. (Преводът на френски на романа „Антихрист” от Емилиян Станев. Проблеми на адаптацията.)

 

Les retours de l’Antéchrist à la Genèse biblique. Autorité et procréation dans le roman d’Emilian Stanev. (Завръщанията на Антихриста към библейския генезис. Авторитети и зачинатели в романа на Емилиян Станев.)

 

 

 

 

 

- Румяна Л. Станчева.

Из новоизлязлата й книга «Европейска литература/ европейски литератури. Европейски ли са балканските литератури». София, Изд. Балкани, 2012.

Фантазна, реална, мислена миграция. Из предговора на подготвения за печат във Факултета по славянски филологии сборник „Мигриращи култури и социални практики”.

 

16Delaunnay

 

 

Нови книги от цял свят - изложби от Швейцария. Фрагменти.

 

                         18PisateliLavigny    От ляво надясно: Джаспийт Синг, Педро Роза-Мендес, Р. Ст., Карол Фив, Джани Скарагас                                                                                      19ArtBrut          

 

                             Музей на фотографията в Лозана

                  20MuseePhoto

 

 

 

21DarinaFelonova- Дарина Фелонова, редовен докторант.

Амбивалентният образ на майката.

 

 

 

 

- Нови книги и филми в Библиотеката по балканистика. Близо сто заглавия, получени като дарения през 2012 г. и обработени във връзка с проекта.