erasmus-plus

 

Преподавателска мобилност за Крагуевац и Украйна

 

СУ „Св. Климент Охридски“

 

КРИТЕРИИ

за допустимост и подбор на преподаватели/служители за мобилност по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, Образователна мобилност във висшето образование, Мобилност с цел преподаване в партниращи държави

Академични 2017/18/2019 години

 

 

Критерии за допустимост и подбор на кандидатите:

 • Кандидатът трябва да е преподавател в Софийския университет;
 • Нивото на владеене на работния език да отговаря на нивото, посочено в споразумението с партниращия университет;
 • За мобилност с цел преподаване се одобряват преподаватели, чиято област на знание/специалност отговаря на параметрите вписани в одобрения проект;
 • Заявената мобилност с цел преподаване трябва да е част от учебната програма на приемащия университет;
 •  

При равни други условия:

 • Приоритетно се одобряват кандидати, които не са участвали в мобилност по Програма Учене през целия живот, Еразмус Мундус, Еразъм+.
 • Приоритетно се одобряват мобилности, за които към Протокола има приложена подписана от приемащия университет Работна програма и/или Писмо-покана от страна на приемащия университет.
 • Приоритетно се одобряват щатните спрямо нещатните преподаватели;
 • Приоритетно се одобряват преподаватели, които съдействат за организиране на изходящата студентска мобилност и за организиране обучението и престоя на входящи Еразъм студенти и преподаватели;
 • Мобилността допринася за развитие на партньорството с приемащия университет.

 

ВАЖНО:

 1. Минимални часове изнесени лекции – 8 часа за 5 последователни работни дни; при по-голям брой работни дни мобилност часовете се преизчисляват.
 2. Краен срок за приключване на мобилностите – 30 юни 2019 г.

 

 

Задължителни документи за кандидатстване

- Заявление

 •      - Мотивационно писмо

 

Актуално действащи договори

 

 

Срок за подаване на молба и заявление - 30 октомври 2017 г.