Статут

на наградата на Факултета по славянски филологии към СУ „Св. Климент Охридски” за

научна книга на учен в областта на езикознанието или литературознанието

 

 

 I. Общи положения

 1. Наградата има за цел да стимулира научните изследвания на учени в областта на езикознанието и литературознанието.
 2. Наградата се присъжда от името на Факултета по славянски филологии към СУ „Св. Климент Охридски”.
 3. В четна година наградата се присъжда на книга в областта на езикознанието, а в нечетна - на книга в областта на литературознанието.
 4. Носителят на наградата получава грамота и парична премия на стойност 300 лева.
 5. Паричната премия и грамотата се осигуряват от Факултета по славянски филологии.
 6. Обявяването на наградата става по време на официалната церемония в СУ „Св. Климент Охридски” по честването на 24 май – деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Тя се връчва от представител на Ректорското ръководство.

 

II. Условия за участие

 1. В конкурса могат да участват със своя монография или сборник от студии български автори от учебни и научни институции от цялата страна и чужбина.
 2. Книгата трябва да бъде издадена до 24 месеца преди датата на връчване на наградата.
 3. Книгата трябва да е оригинален научен труд (монография или сборник от студии), първо издание.
 4. Книгата може да бъде издадена на хартиен или електронен носител, но задължително трябва да има

 

III. Обявяване на наградата и определяне на носителя

 1. Всяка година на 15 март Факултетът по славянски филологии публикува на сайта си и изпраща до академичните институции обява, в които са посочени условията за кандидатстване за наградата за текущата година.
 2. Заявки за участие се приемат от автора или издателя, или упълномощени от тях лица.
 3. Заявката за участие се придружава от хартиено или електронно (ако изданието е електронно) копие на книгата, което се депозира в Деканата на Факултета по славянски филологии.
 4. Заявки за участие се приемат до 30 април.
 5. ФС на ФСлФ определя на заседанието си през м. април комисия в състав от 5 души специалисти от Факултета.
 6. Комисията разглежда постъпилите предложения и на заседанието на ФС през м. май обявява номинираните книги, измежду които ФС определя носителя на наградата.
 7. На същото заседание ФС на ФСлФ с тайно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите определя носителя на наградата.